Budsjettforslag 2019

FORKLARER: – Kommunen har en økt utskiftning av vann- og avløpsrør. Utgiftsnivået er høyere enn inntektene har vært de siste årene. Det har særlig sammenheng med at gebyrene for 2018 ble ikke justert, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.
FORKLARER: – Kommunen har en økt utskiftning av vann- og avløpsrør. Utgiftsnivået er høyere enn inntektene har vært de siste årene. Det har særlig sammenheng med at gebyrene for 2018 ble ikke justert, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Øker i Oppegård, reduserer i Ski

Rådmann Lars Henrik Bøhler forklarer årsaken til gebyrøkningen i Oppegård.

Publisert

– Gebyrene for 2019 må dekke både budsjettert utgiftsnivå i 2019 og innbyggernes gjeld til kommunen slik at selvkostfondene i Oppegård og Ski står i null ved etablering av Nordre Follo kommunen. Dette medfører at det er nødvendig å øke gebyrene i Oppegård, forklarer rådmann Lars Henrik Bøhler.

Les også: Snart blir vannet dyrere...

Vanngebyret kan øke med 2.606 kroner

Oppegård Avis har tidligere skrevet at rådmannen har foreslått en økning i vanngebyrene på 41,6 prosent fra neste år. Bruker vi tallene fra tabellen under, ser vi at vanngebyret kan øke med 2.606 kroner fra neste år.

Huseiergebyret (red. anm.: gebyret for vann, avløp, renovasjon og feiing) er også foreslått økt fra neste år. For en bolig med årsforbruk på vann på 200 kubikkmeter, stiger det med 19,7 prosent.

 
SLIK TOLKER DU TABELLEN: I tabellen kan du se hvor mye huseiergebyret utgjør i dag og fra neste år. Kommunen har beregnet at økningen fra dagens nivå vil være på 3.168 kroner for en bolig på 120 kvadratmeter uten vannmåler og med et forbruk på 210 kubikkmeter per år. Tallene er inklusiv moms og viser utgiften som innbyggeren i Oppegård faktisk må betale.
SLIK TOLKER DU TABELLEN: I tabellen kan du se hvor mye huseiergebyret utgjør i dag og fra neste år. Kommunen har beregnet at økningen fra dagens nivå vil være på 3.168 kroner for en bolig på 120 kvadratmeter uten vannmåler og med et forbruk på 210 kubikkmeter per år. Tallene er inklusiv moms og viser utgiften som innbyggeren i Oppegård faktisk må betale.

Rådmannens forslag til handlingsprogrammet for 2019-2022, som ble lagt frem mandag 22. oktober, skal behandles i formannskapet onsdag 14. november og i kommunestyret mandag 10. desember.

Reduserer gebyret i Ski

Mens vi forbereder oss på en økning i huseiergebyret, gjør nabokommunen det motsatte.

Rådmannen i Ski har nemlig foreslått å redusere normalgebyret på de kommunale avgiftene i Ski fra neste år, fra 16.548 kroner i 2018 til 14.780 kroner i 2019. Normalgebyret tilsvarer en husstand sitt gjennomsnittlige årlige forbruk av vann, avløp, slam, renovasjon og feiing.

Planlagte investeringer innen VAR for 149 millioner

Det er selvkost på vann- avløp og renovasjon (VAR) i både Oppegård og Ski. Det betyr at kommunens kostnader ved å produsere tjenesten skal dekkes av innbyggerne gjennom gebyrene.

Ifølge rådmannen er det planlagt investeringer på 149 millioner kroner (netto) innen VAR i 2019. Totale driftsutgifter for vann, avløp og renovasjon er budsjettert med 146 mill kroner i 2019, og beløpet dekker også utgifter til avskrivninger og renter. Alt dette skal dekkes av innbyggerne gjennom gebyrene.

Her er noen av rådmannens forslag for planperioden 2019-2022:

  • Anskaffelse av biler og maskiner, vann og avløp: 8,8 millioner kroner.
  • Oppgradering av vannverket: 48,5 millioner kroner.
  • Sikring av hovedvannforsyning: 12 millioner kroner.
  • Utbedring av vannledningsnett: 48 millioner kroner (dvs. 12 millioner per år i fire år fremover).
  • Rehabilitering av avløpsnett: 48 millioner kroner (dvs. 12 millioner per år i fire år fremover).
  • Utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr: ca. 36 millioner kroner. Kostnadsrammen er 46,5 millioner kroner.
  • VA-anlegg på Bålerud: 38 millioner kroner i 2019 + det var avsatt 10 millioner kroner i 2018. Anleggsstart i 2019. Totalkostnaden er på 57 millioner kroner.
  • Reservevannledning Fløysbonn-Åsland: 19 millioner. Totalkostnad: 76 millioner kroner hvor beredskapssenteret skal betale deler av anleggskostnaden.

Les også: Sjekk hva 3,5 milliarder skal brukes på

– Økning av utskiftingstakten fra 1,5% til 2% i 2018 har medført et underskudd på vann og avløp i år. Siden det skal være selvkost på vann og avløp så må derfor gebyrene økes i 2019.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Økte utskifting for 2018 fra 1,5 til 2 prosent

– Kommunen har en økt utskiftning av vann- og avløpsrør. Utgiftsnivået er høyere enn inntektene har vært de siste årene. Det har særlig sammenheng med at gebyrene for 2018 ble ikke justert, forklarer rådmannen.

Han sier at for 2018 ble gebyrene satt i forhold til en forventet utskifting av vann- og avløpsrør på 1,5 prosent, men i desember 2017 ble det vedtatt politisk at utskiftingstakten skulle være 2 prosent i 2018, uten at gebyrene ble økt tilsvarende.

– Det har medført et underskudd på vann og avløp i 2018. Siden det skal være selvkost på vann og avløp så må derfor gebyrene økes i 2019, sier Bøhler.

Skiftet mindre enn planlagt i 2017

– Underskuddet er dekket av kommunen, noe som innebærer at innbyggerne skylder kommunen penger.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kommunens mål for 2017 når det gjelder den planlagte utskiftingstakten på 1,5 prosent ble ikke nådd.

Ifølge årsberetningen for 2017 ble bare 1,4 prosent av avløpsnettet rehabilitert, og det var forsinkelser i Greverudutbyggingen høsten 2017 som forårsaket dette.

– Utskiftingstakten er politisk vedtatt. I fjor har kommunen ligget etter det planlagte målet. Hvorfor har utgiftsnivået innen vann og avløp vært høyere enn inntektene?

– Ved utgangen av 2016 var det kun gebyrområdet slam/privét hvor det var et negativt fond (underskudd). På de andre områdene hadde man positive fond. Det hadde blant annet sammenheng med at man ikke hadde hatt de investeringene innen området som var planlagt, slik at det opparbeidet seg fond, svarer rådmannen.

– For å gjøre det rettferdige for alle innbyggerne er det viktig at det er likt i begge kommuner ved sammenslåingen.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

– Innbyggerne vil skylde kommunen 16,3 milloner 

For 2017 skyldte innbyggerne om lag 2 millioner kroner, som var fordelt på områdene vann og slam/privét.

Han sier at underskuddet er dekket av kommunen, noe som innebærer at innbyggerne skylder kommunen penger.

Rådmannen forklarer videre at hvert selvkostområde (her: vann og avløp) har sitt eget selvkostfond, og ved årets slutt skal underskuddet flyttes fra driftsregnskapet til selvkostfondene. Innbyggernes gjeld til kommunen vil dermed øke ved utgangen av året.

– Ved utgangen av 2018 vil innbyggerne skylde kommunen 13 millioner kroner for vann og 3,3 millioner kroner for avløp, ifølge prognosene kommunen har gjort, sier Bøhler.

– Fondene må være i null

Rådmannen sier det er et krav at hver kommunes innbyggere får en lik behandling ved kommunesammenslåing.

– Det vil si at hvis Oppegård og Ski hadde samme situasjon, som for eksempel at begge kommuner hadde negative selvkostfond (underskudd) med samme beløp per abonnent så kunne man fått inn i en felles kommune med at begge kommunene hadde saldo på fondet. Men for å gjøre det rettferdige for alle innbyggerne er det viktig at det er likt i begge kommuner. Det enkleste er da at begge kommuner har fondene i null ved kommunesammenslåingen i 2020, sier Bøhler.

Situasjonen i Ski

– Når det gjelder Ski, har nabokommunen hatt gebyrer som har gitt den høyere inntekter enn det kostnadene har vært (innen selvkostområdet vann). Ski har derfor et behov for å redusere gebyrene, sier Bøhler.

Dette bekreftes av Tom Schei, virksomhetsleder for kommunalteknikk i Ski.

– Ski har over flere år hatt en stor satsning på å utbedre kvalitet og kapasitet i nettet, som gjør at gebyrnivåene har økt de siste årene. I 2019 er situasjonen slik at det vil være riktig å redusere vanngebyret, slik at gebyrene fra innbyggerne ikke blir høyere enn kommunens forventede utgifter på området. Det er også et hensyn at fondene bør være nærmest mulig null ved sammenslåing, sier Schei.

Han sier at ved nye investeringer kan det være nødvendig å øke gebyrene på et senere tidspunkt, men at det foreløpig ikke er avklart hvordan Nordre Follo vil fastsette gebyrene.

Les også: Foreslår økning i gebyret