LANGHUS FØRST: Svømmehallen på Langhus skal bygges for 140 millioner og skal stå ferdig om to år. Illustrasjonen er hentet fra tidligere prosjektbeskrivelse, som er nå endret. Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter

Svømmehallplanene i gamle Oppegård satt på vent i minst 20 år

Tidligere Oppegård kommune får en enkel svømmehall på Kolbotn eller Sofiemyr, men det vil skje i 2037-2042, etter at nye svømmehaller står ferdig på Langhus i 2023 og i Ski sentrum i 2032.

Publisert Sist oppdatert

For to uker siden ble Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) for perioden 2022-2042 behandlet politisk i kommunestyret.

Dokumentet, som omtaler de planlagte investeringene i Nordre Follo innenfor de største tjenesteområdene frem til 2042, skal legges til grunn for de økonomiske prioriteringene i Strategi- og handlingsplan (SHP) i 2022-2025 (budsjettet). Forslaget til det sistnevnte skal legges frem av kommunedirektøren i oktober før SHP behandles politisk i kommunestyret i midten av desember 2021.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen anbefaler i LDIP at Sofiemyr svømmehall avvikles om cirka elleve år, det vil si når et nytt svømmeanlegg i Ski til 130 millioner kroner står klart i cirka 2032. Og før dette skal en ny svømmehall på Langhus til 140 millioner kroner ferdigstilles i 2023.

Videre er det foreslått å etablere et nytt og enkelt svømmeanlegg i Sofiemyr/Kolbotn området, men om du tror det vil skje snart eller om ti år, så tar du feil. Den nye svømmehallen til 130 millioner kroner skal stå ferdig i slutten av 20-års perioden (2037-2042).

Nord i kommunen uten svømmehall i ti år?

Det ovennevnte betyr at i perioden fra 2032 når svømmehallen på Sofiemyr er avviklet og frem til en ny svømmehall er bygget innen 2042, vil gamle Oppegård kommune ikke ha svømmehall-tilbud.

Vi har spurt kommunedirektøren om han synes det er en riktig prioritering.

– Vurderingen er gjort ut fra et samlet behov for Nordre Follo kommune, og ikke ut i fra de tidligere kommunegrensene. Langhus er omtrent midt i kommunen, og tanken er at når Langhus svømmehall er i drift, så kan Ski bad avvikles. Da vil Ski være uten svømmehall, og vil ha sitt tilbud på Langhus, sier Henriksen.

Kan bli endringer i planene

– En ny svømmehall i Ski forventes å være ferdig i cirka 2032. Sofiemyrhallen vil driftes så lenge det anses hensiktsmessig, men forventes å vare minst til svømmehallen i Ski er ferdig, det vil si til cirka 2032. Ut i fra planen vil da områdene nord i kommunen ha svømmehalltilbud i Langhus til en ny hall i nord (Sofiemyr eller Kolbotn) er klar cirka i 2039. Dette gjelder ting som ligger langt fram i tid, så jeg vil minne om at det kan bli endringer i planene, påpeker Henriksen.

Utvalgsleder Camilla Hille (V) har også blitt spurt om prioriteringene i LDIP er riktige etter hennes syn.

– Både på Langhus og i Ski rives det svømmehaller. De skal derfor erstattes. Det samme vil gjelde nord i kommunen. Vi skal ha en erstatning for Sofiemyrhallen når den skal rives. På Langhus vil innbyggerne være uten et svømmetilbud i flere år fra 1. januar 2022, for da rives svømmehallen. Det er beklagelig at vi ikke klarer alle økonomiske investeringer på likt, sier Hille.

To nye hallflater til Sofiemyrhallen i 2033

Om dagens Sofiemyrhall, som også er gammel, skriver kommunen at det pågår en rehabilitering. Kommunedirektøren har vurdert at den rehabiliterte hallen kan benyttes i om lag ti år til.

I LDIP foreslås det å bygge to nye hallflater som erstatter dagens hallflater på Sofiemyr, men dette vil ikke skje snart. Ifølge LDIP er det foreslått avsatt 140 millioner kroner til dette prosjektet, med ferdigstillelse i cirka 2033.

Det er også planer for Greverudhallen, som ligger i nær tilknytning til Greverud skole, men realisering vil ta tid. Kommunedirektøren har ansett det som hensiktsmessig å se på en samlet løsning for skolen og hallen. Arbeidet med skolen og hallen foreslås ferdigstilt i 2029.

I 2032-2036 er det også foreslått avsatt 140 millioner kroner fordelt likt på to nye idrettshaller i Ski.

Dette er planlagt bygget frem til 2042

Nedenfor kan du se en oversikt over de planlagte investeringene i Nordre Follo innenfor de største tjenesteområdene frem til 2042.

Utbygging satt på vent i minst ti år

Feltet B7 på Fløysbonn, hvor mesteparten eies av Solon Eiendom, er i LDIP vurdert å kunne utvikles etter 2030. Området har et utbyggingspotensial på 2.100 boliger. Hovedalternativet forutsetter at det realiseres om lag 1.200 boliger i løpet av planperioden fram til 2042.

Siden nye boligfelter krever større skolekapasitet i området, men at utbyggingen av B7 er satt på vent i minst ti år, så skriver kommunen i LDIP at en ny vurdering av skolekapasitet på Sofiemyr skal gjøres på et senere tidspunkt.

Vi har skrevet at Sofiemyr skole, som skal stå ferdig nord for ishockeybanen sent i 2023, blir bygget med litt større kapasitet, for å ha plass til noen klasser fra ungdomsskolen på Fløysbonn.

"Dersom Sofiemyr skole får en økning i elevtall slik at skolen trenger hele bygget selv, så må det vurderes om Fløysbonn skal få et tilbygg eller om det eventuelt skal bygges en ny ungdomsskole i området", står det i LDIP.

Langhus får ny svømmehall i 2023 og ny flerbrukshall i 2027

Det satses på Langhus når det gjelder boliger og kommunal infrastruktur. Boligpotensialet i området er anslått til om lag 2.500 boliger. Hovedalternativet forutsetter en utbygging av om lag 1.700 boliger i området fram til 2042.

Ifølge LDIP skal Langhus bad avvikles ved utgangen av 2021, og samtidig skal gymsalen (den er i tilknytning til svømmehallen) rives.

Videre står det at planlegging av arbeidet med en ny svømmehall på Langhus til 140 millioner kroner starte i 2021, med mål om ferdigstillelse i 2023. Det planlegges også å bygge en idrettshall der for 70 millioner kroner som erstatning for gymsalen. Idrettshallen forventes å stå klar i 2027.

I kommunestyrets vedtak fra 16. juni står det at opsjon på bygging av ny flerbrukshall på Langhus vurderes inn i anbudskonkurranse for svømmehall. Kommunen skal vurdere om et offentlig-privat samarbeid (OPS) eller annen finansiell samarbeidsavtale med private aktører kan etableres i utviklingen av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark, og slik bidra til raskere realisering av flerbrukshall. Kommunen skal samarbeide med idretten på Langhus, og realisering av hall kan skje i samarbeid med idretten.

– Jeg fikk dessverre ikke med meg flertallet på en privat modell som ville gitt en rask realisering av både svømmehall og tomtesalg på Langhus. Jeg tror vi med den modellen kunne frigjort ressurser tidligere til andre viktige kommunale formålsbygg, påpeker utvalgsleder Camilla Hille (V).

Store planer for Ski

Kommunen skriver også at Ski bad kan avvikles om cirka to år, det vil si når det nye svømmeanlegget på Langhus står klart. Det er foreslått å etablere et nytt og enkelt svømmeanlegg i Ski sentrum, med ferdigstillelse i cirka 2032.

Det er også planlagt en ny flerbrukshall på Finstad til 70 millioner kroner. Den skal stå ferdig i perioden 2022-2026.

I Ski sentrum er det store arealer som skal transformeres innenfor en relativt kompakt bykjerne.

I LDIP påpekes det at Ski har utfordringer knyttet til teknisk og sosial infrastruktur, og økt kapasitet på skole og barnehage er nødvendig for å dekke utbyggingen av boliger i området.

Innenfor områder avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan er det vurdert et potensiale på om lag 8.000 boliger innenfor Ski ungdomsskolekrets. Hovedalternativet forutsetter en utbygging av om lag 4.000 boliger i perioden fram til 2042.

Skolekapasitet i Ski ungdomsskolekrets er anbefalt løst gjennom vedtatt bygging av Ski vest ungdomsskole, og leie av lokaler til Ski ungdomsskole på Drømtorp for en tiårs periode (2025-2035).

Det planlegges bygging av en ny barneskole i skolekvartalet i 2028 og en ny ungdomsskole i cirka 2035.

Barneskole i Ski øst anbefales ferdigstilt i cirka 2037. Kommunedirektøren anbefaler ikke utvidelse av Finstad skole før eventuelt helt i slutten av 20-års perioden, men at skolen benytter kapasitet i Ski vest ungdomsskole fra 2025.

I Ski er det også vurdert å være behov for nye barnehager i Magasinet på Finstad og i Skolekvartalet i henholdsvis 2024 og 2026, samt en en ny barnehage i sentrum mot slutten av 20-års perioden. Behovet for en ny barnehage på Hebekk vurderes nærmere.

Det er også vurdert at det er behov for en idrettsflate i forbindelse med nye Ski vest ungdomsskole. Hallen foreslås når skolen er ferdig, fordi Tussebo, som står på tomten hvor hallen er planlagt, må rives først. Hallen bør være ferdig i 2026, ifølge LDIP.

Våren 2022 skal kommunedirektøren legge fram en ny versjon av LDIP for kommunestyret våren 2022.

Powered by Labrador CMS