Kolbotn stasjon

PAKKHUSET: Bane NOR Eiendom foreslår at pakkhuset bygges om og brukes som et sykkelhotell frem til arbeidet med den nye stasjonen på Kolbotn er i gang i 2022-2023. Etterpå foreslår de å rive pakkhuset. 'Vi har ikke mulighet til å bruke ressurser på å bevare bygget', skriver Bane NOR Eiendom.
PAKKHUSET: Bane NOR Eiendom foreslår at pakkhuset bygges om og brukes som et sykkelhotell frem til arbeidet med den nye stasjonen på Kolbotn er i gang i 2022-2023. Etterpå foreslår de å rive pakkhuset. "Vi har ikke mulighet til å bruke ressurser på å bevare bygget", skriver Bane NOR Eiendom.

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR Eiendom foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset.

Publisert

Tirsdag forrige uke fikk Utvalget for miljø og plan (UMP) en orientering fra kommunalsjef Elen Wibe om videre bruk og utvikling av pakkhuset, som er bygningen øst for stasjonsbygningen på Kolbotn stasjon.

Pakkhuset, som er en bevaringsverdig bygning fra 1912, er ikke i bruk for tiden. Bane NOR Eiendom, som er grunneier av alle togstasjonene i Norge, har nå foreslått å bygge om pakkhuset og bruke det midlertidig som et sykkelhotell, med plass til 20 til 30 sykler, frem til Kolbotn stasjon skal bygges om. Sistnevnte skjer etter Follobanens åpning i 2022/2023.

"Bane NOR Eiendom understreker at det å bruke pakkhuset som sykkelhotell er kun tenkt fram til ombygging av stasjonen, og at de ikke vil føle seg forpliktet med dette prosjektet til videre bruk av pakkhuset i den nye stasjonsløsningen", skriver Wibe.

Les også: – Store konsekvenser for Oppegård

Skulle bevares, ifølge sentrumsplanen

Det aktuelle forslaget med ombygging av pakkhuset er ikke så lett å realisere.

     Fakta om Kolbotn stasjon:

  • Fikk dagens navn i 1922.
  • Ble åpnet i 1895 som Kullebunden stoppested. I begynnelsen sto det bare en enkel billettkiosk på plattformen.
  • Stasjonsbygningen med godshuset/pakkhuset (tegnet av Harald Kaas) ble oppført i 1912.
  • Skal oppgraderes etter Follobanens åpning i 2022/2023. Antall spor skal ned fra tre til to.
  • Bane NOR, som er grunneier av alle togstasjonene i Norge, har siden 2016 arbeidet med detaljregulering for Kolbotn stasjon. De har nå endelig sendt inn et forslag. Sistnevnte skal legges frem til politisk behandlig i Oppegård i slutten av juni 2019.
  • Kommunen inviterte Bane NOR Eiendom og fylkeskommunen til prosjektet «Store tanker på liten plass» i 2017-2018. I dette prosjektet har kommunen oppnådd enighet om hovedtrekkene i stasjonsutformingen og også fordeling av ansvar for utbyggingen.
  • Pakkhuset er trolig ikke opprinnelig. Bygget har nemlig samme utforming som et eldre pakkhus som vises på eldre bilder, men er noe mindre. Ifølge Norsk Jernbaneklubb ble to tredjedeler av det fjernet i 1993.

Det krever nemlig en dispensasjon fra gjeldende områderegulering for Kolbotn sentrum, kjent som sentrumsplanen. 

Ifølge den skal stasjonsbygningen og pakkhuset bevares, men bestemmelsene åpner for at pakkhuset kan flyttes innenfor avsatt hensynssone for å gi plass til ramper til ny undergang under jernbanesporene.

Les også: Venter på nytt forslag

Uenighet om pakkhuset

Akershus fylkeskommune, som kulturminnemyndighet, mener pakkhuset er av stor lokalhistorisk verdi og bør bevares. De har derfor engasjert seg i diskusjonen om pakkhusets fremtid.

Bane NOR Eiendom mener pakkhuset kun har lokal verdi og bør derfor rives. De vil ikke bruke jernbanebudsjettets midler til å bekoste flytting og tilbakeføring av pakkhuset, og viderefører ikke områdereguleringens krav i sitt forslag til detaljregulering.

Det er ikke for første gang Bane NOR Eiendom sparer midler her lokalt. Oppegård Avis har blant annet skrevet at de har valgt det rimeligste av de totalt fire alternativene for den nye stasjonen på Kolbotn, med ombygging av stasjonen på dagens lokalisering til bare 314 millioner kroner.

– Vi byttet en del av den utvendige kledningen av pakkhuset i fjor sommer, men måtte avvente da vi fant ut at bygningen var vernet.

Byttet gulvet og kledningen av vernet bygning

Wibe opplyste UMP om at pakkhuset ble bygget om flere ganger i løpet av årene, og det var lite igjen av det opprinnelige pakkhuset som ble bygd i 1912. Likevel påpeker hun at pakkhuset har det verdi som en del av det historiske stasjonsmiljøet.

Da Oppegård Avis intervjuet eiendomsforvalter Cecilie Risøe Lindegaard i Bane NOR Eiendom i oktober i fjor, bekreftet hun at pakkhuset skulle rives ved oppgraderingen av stasjonen.

Det viste seg også at Bane NOR Eiendom utførte tiltak på pakkhuset uten å ha søkt dispensasjon fra gjeldende sentrumsplan.

– Pakkhuset var i dårlig forfatning i fjor sommer. Vi byttet derfor gulvet og begynte med å bytte den utvendige kledningen av bygningen. Vi byttet en del av den, men måtte avvente da vi fant ut at bygningen var vernet. Pakkhuset skal uansett rives når stasjonen skal oppgraderes, sa hun overfor Oppegård Avis i oktober i fjor.

Les også: Takrens til 800.000,-

Plass til 30 sykler vs. 80 sykler

Bane NOR Eiendom har i flere år hatt planer om å bygge et sykkelhotell på Kolbotn stasjon.

Foreløpig kostnadsoverslag for dette prosjektet viser at det blir dyrere enn det tilgjengelige midler tillater, ifølge kommunalsjef Ellen Wibe.

Hun påpeker at det er relativt kort tid til den nye stasjonen skal bygges på Kolbotn (oppstart i 2022/2023), og det er ikke mulig å plassere et sykkelhotell nå som kan bli stående gjennom den prosessen og inn i den nye stasjonsplanen.

Les også: Kolbotn får sykkelhotell til våren

Bane NOR Eiendom har derfor satt i gang et arbeid for å se på muligheten for å bruke pakkhuset som midlertidig sykkelhotell, med plass til 20 til 30 sykler, opplyser Wibe. 

Antall plasser på sykkelhotellet på Kolbotn har nå blitt kraftig redusert siden i fjor høst da Oppegård Avis intervjuet prosjektsjef Åge Knutsen i Bane NOR Eiendom om dette. Sykkelhotellet var da planlagt ikke i pakkhuset, men øst for det, på dagens sykkelparkering ved stasjonen, og det skulle være 80 sykkelplasser inne samt noen friplasser under tak ute. Byggeplanleggingen var da satt i gang, og sykkelhotellet skulle bygges i løpet av vinteren-våren 2019, ifølge Knutsen. Han sa kostnadene var da anslått til å være rundt 3,5 millioner kroner.

RAMPE- OG REKKVERKSLØSNINGEN FOR PAKKHUSET: Dette er den siste planen for ombyggingen av pakkhuset.
RAMPE- OG REKKVERKSLØSNINGEN FOR PAKKHUSET: Dette er den siste planen for ombyggingen av pakkhuset.

Les også: Kolbotn får sykkelhotell til våren

Krever tillatelse fra kommunen

Bane NOR Eiendom vil nå bygge en utvendig rampe opp til den eksisterende skyvedøren på nordøstsiden av bygget (se illustrasjonen under):

 

 

For å gjennomføre tiltaket som berører pakkhuset vil det være nødvendig med en dispensasjon fra gjeldende områderegulering for Kolbotn sentrum. Pakkhuset ligger innenfor hensynssone kulturmiljø og det tillates ikke større visuelle endringer for denne bygningen.

«STORE TANKER PÅ LITEN PLASS»: Skissen viser en ny undergang som skal bygges mellom stasjonsbygningen og Kolben. Pakkhuset er ikke med på bildet, men man kan se et lite sykkelhotell nord for stasjonsbygningen.
«STORE TANKER PÅ LITEN PLASS»: Skissen viser en ny undergang som skal bygges mellom stasjonsbygningen og Kolben. Pakkhuset er ikke med på bildet, men man kan se et lite sykkelhotell nord for stasjonsbygningen.

Dersom kommunen innvilger dispensasjonen, kan ombyggingen av pakkhuset begynne før sommeren 2019.

Førstegangsbehandling i juni

I samarbeid med Bane NOR Eiendom, Ruter og Statens vegvesen gjennomførte Oppegård kommune et skisseprosjekt, «Store tanker på liten plass», i løpet av 2017-2018. Prosjektet resulterte i et forslag til en mulig utforming av arealene rundt stasjonen (se illustrasjonen under).

 

Prosjektet ble støttet av både Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) og Akershus fylkeskommune. Resultatet av skisseprosjektet legges til grunn for detaljreguleringen av stasjonen, som skal legges frem til politisk behandling i slutten av juni.

Kommunens tre alternativer

Kommunalsjefen påpeker også at i løpet av dette prosjektet viste det seg at det er trangt med plass rundt kollektivknutepunktet Kolbotn stasjon, og kommunens prosjektpartnere (Bane NOR Eiendom og Statens vegvesen) mener at dersom pakkhuset flyttes og bevares, bør det få en ny funksjon relatert til de reisendes behov.

RÅDMANNENS ANBEFALING: 'Alternativ 2 med tilbakeføring til det opprinnelige pakkhuset i kombinasjon med et moderne tilbygg gir den beste løsningen både for funksjonen sykkelhotell, logistikken knyttet til Kolbotn stasjon og ivaretakelse av det historiske stasjonsmiljøet.'
RÅDMANNENS ANBEFALING: "Alternativ 2 med tilbakeføring til det opprinnelige pakkhuset i kombinasjon med et moderne tilbygg gir den beste løsningen både for funksjonen sykkelhotell, logistikken knyttet til Kolbotn stasjon og ivaretakelse av det historiske stasjonsmiljøet."

Oppegård kommune begynte derfor i desember 2018 å se nærmere på en mulig bruk/ombygging av pakkhuset, som en fortsettelse til «Store tanker på liten plass»-prosjektet.

SLIK VIL LOKALPOLITIKERNE HA DET: Lokalpolitikerne i UMP og formannskapet ønsker at pakkhuset flyttes nordover og utvides fra 8,3 til 19,3 meter, som i 1927.
SLIK VIL LOKALPOLITIKERNE HA DET: Lokalpolitikerne i UMP og formannskapet ønsker at pakkhuset flyttes nordover og utvides fra 8,3 til 19,3 meter, som i 1927.

Kommunen har sett på tre ulike måter å plassere og bygge videre på pakkhuset slik at det kan oppfylle kravet om sykkelhotell til rundt 100 sykler:

  • 1. Pakkhuset flyttes til nord for stasjonsbygget og tilbakeføres til sin utforming fra 1927. Dette betyr at pakkhuset «strekkes» fra 8,3 til 19,3 meter.
  • 2. Pakkhuset flyttes så lang nord som mulig, tilbakeføres til sin helt opprinnelige utforming fra 1912 som størrelsesmessig samsvarer med dagens pakkhus. Pakkhuset danner sammen med stasjonsbygningen innramming av et beskjedent påbygg som tilpasses funksjonen «sykkelhotell».
  • 3. Pakkhuset flyttes til nord for stasjonsbygget, men slik at det blir plass til et påbygg tilpasset sykkelhotellfunksjonen helt i nord.

Uenighet om flytting av pakkhuset etter 2022-2023

– Bane NOR Eiendom kan selvsagt forsøke seg på en omkamp i detaljreguleringen, men det vil de ikke lykkes med.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

"Bane NOR Eiendom har ikke mulighet til å bruke ressurser på å bevare bygget."

Rådmannen anbefaler nå å legge alternativ nummer to til grunn for videre arbeid med pakkhuset og detaljreguleringen.

Hovedargumentet er at dette alternativet opprettholder pakkhuset i sin opprinnelige form og utrykk samtidig som det etableres et funksjonelt, arealeffektivt sykkelhotell.

 

Vil flytte pakkhuset og utvide det med elleve meter

Ordfører Thomas Sjøvold påpeker at både UMP og formannskapet har vært veldig klare på at alternativ nummer én er det eneste alternativet som kan være aktuelt å velge når saken skal behandles i juni.

Sjøvold sier UMP og formannskapet ønsker å utvide pakkhuset ved å sette det tilbake i 1927-tilstand, det vil si at bygningen utvides fra 8,3 meter til 19,3 meter, men at det beholder stilen som i dag.

– Vi har tillatt at bygningen kan flyttes nordover. Avgjørelsen om at pakkhuset skal bevares ble tatt i områdereguleringsplanen (sentrumsplanen), så kan Bane NOR Eiendom selvsagt forsøke seg på en omkamp i detaljreguleringen, men det vil de ikke lykkes med. Det er Oppegård kommune som er reguleringsmyndighet, understreker ordføreren.

Fylkeskommunen har også signalisert at de mener alternativ én bør føres videre, siden det er i tråd med føringene i områdereguleringen.

Vil rive pakkhuset

Bane NOR Eiendom vil rive pakkhuset. De ser på bevaring av pakkhuset som et rent lokalt ønske.

De skriver følgende: «Flytting vil ytterligere svekke verneverdien og vi mener at dette ikke er en oppgave som skal finansieres over jernbanebudsjettet. Bane NOR Eiendom har derfor ikke mulighet til å bruke ressurser på å bevare bygget. Dersom det viser seg at det er mulig å bruke bygget som en del av et sykkelhotell uten at det medfører økte kostnader eller dårligere funksjonalitet, vil Bane NOR Eiendom ikke motsette seg dette, men vi kan ikke akseptere at dette er et krav i reguleringsplanen».

Veien videre

Bane NOR Eiendom vil sende inn en byggesak for en enkel ombygging av pakkhuset til sykkelhotell i perioden frem til ny stasjon skal bygges.

Uenigheten mellom fylkeskommunen og Bane NOR Eiendom når det gjelder pakkhuset må løses i forbindelse med det offentlige ettersynet av forslaget til detaljregulering for stasjonen.

Rådmannen skal se på en mulig finansering av merkostnadene som resulterer av å flytte og tilbakeføre pakkhuset, for eksempel med hjelp av tilskuddsmidler.

Les også: Foreslår arkitektkonkurranse for ny bro over Kolbotnvannet

 

Powered by Labrador CMS