Fra ungdomsskole til barneskole

TIDLIGST BYGGESTART OM TRE ÅR: Den nye barneskolen på Sofiemyr skal bygges der Fløysbonn skole står i dag. Det betyr at byggearbeidene kan starte tidligst i 2022 når ungdomsskoleelevene kan flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. Eventuelt kan elevene flyttes til midlertidige lokaler et annet sted, ifølge kommunen.

Ny barneskole på Sofiemyr kan få permanent modulskolebygg

Den nye barneskolen på Sofiemyr kan bli oppført som et permanent modulbygg i to etasjer. Byggearbeidene kan starte tidligst i 2022 når ungdomsskoleelevene kan flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. Sjekk tegningene nederst i saken!

Publisert

Oppegård kommune har tidligere vedtatt at Fløysbonn skole skal rives og erstattes med en ny barneskole med plass til 630 barn.

Mandag denne uken vedtok kommunestyret rådmannens innstilling om at den nye barneskolen på Sofiemyr skal bygges som et nytt skolebygg med mulighet for modulbygg, og delvis på samme plass som det eksisterende Fløysbonn-bygget. Dette skal legges til grunn for videre planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Les også: Vil bygge hageby i Holbergs vei

MODULBYGG I TO ETASJER: I forprosjektet for en ny barneskole på Sofiemyr skal det jobbes med et nytt skolebygg med mulighet for modulbygg.
INGEN ORDINÆRE PLASSER FOR BIL: Illustrasjonen fra den nylig vedtatte planforslaget for omreguleringen av Sofiemyr idrettspark viser omtrent den samme bygningskroppen til den nye skolen (det vil si med modulbygg). Ifølge planforslaget skulle den nye barneskolen bygges med ingen ordinære plasser for bil, men med totalt tolv av- og påstigningsplasser ("kiss and ride") fordelt på Tømteveien (ved ressursenteret og de to barnehagene der) og ved Holberg barnehage.

Avhengig av svømmehall

ALTERNATIV 2: Realisering av dette alternativet med et nytt skolebygg på 9.849 kvadratmeter i bruttoareal, skulle innebære at Sofiemyrhallen måtte rives før byggestarten av barneskolen.

Forenklet konseptvalgutredning (KVU) med mulighetsstudiet, utarbeidet av rådmannen i samarbeid med Sweco Norge AS og Ola Roald Arkitekter i januar i år, har avdekket behov for totalt tre alternativer for planlegging av den nye barneskolen.

Sweco og Ola Roald Arkitekter anbefalte i sitt mulighetsstudie alternativ 2 (nytt skolebygg med ny plassering), men realisering av dette alternativet innebærer at Sofiemyrhallen må rives før byggestarten av barneskolen.

Utfordringen med dette er kommunestyrets vedtak fra tidligere om at Sofiemyrhallen ikke kan rives før en ny svømmehall i Kolbotn sentrum står ferdig. Oppegård Avis har nylig skrevet at planlagt ferdigstillelse av den nye svømmehallen er vinteren 2021-2022, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt dette.

– Anskaffelse for svømmehallen gjennomføres som konkurranse med forhandling.  Det vil si at i den første runden vil aktuelle leverandører bli prekvalifisert, deretter gis det frist for innlevering av tilbud. Siden dette prosjektet er et stort og kompleks prosjekt vil leverandørene trenge tid til å innarbeide tilbud. Tilbudsfrist er derfor satt til 5. juni. Når vi får inn tilbud, vil vi se hva leverandørene ser for seg av ferdigstillelsedato og se det an i forhold til vårt ønske om ferdigstillelse, sier rådmann Lars Henrik Bøhler. 

Modulbygg i to etasjer

Foreløpig er den nye barneskolen planlagt med et nettoareal på 7.100 kvadratmeter. Behovet for uteoppholdsareal for en barneskole med 630 elever er beregnet for 23.250 kvadratmeter.

Det valgte alternativet (alternativ 3) handler om et nytt skolebygg oppført i to etasjer ved bruk av moduler og elementbygg. Det påpekes at det ikke vil bli et rent modulbygg ettersom store fellesrom som for eksempel amfiområdet må bli plassbygd.

Administrasjonen skriver i saksfremlegget at løsningen med modulbygg er mindre fleksibelt og mer arealkrevende (10.201 kvadratmeter i bruttoareal istedenfor 9.849 kvadratmeter i de to andre alternativene) enn de to andre løsningene for en skole uten modulkrav.

Skolen vil få hovedatkomst fra Tømteveien i syd for syklende og gående, med «kiss and ride» for levering av barn med bil, samt løsning for tilreisende med buss. Det er avsatt areal for HC-parkering, utrykningskjøretøy samt noe gjesteparkering for besøkende til skolen foran skolebygget, mot syd.

Alternativ 3 (det valgte alternativet).
Diagramskisser for alternativ 3 (det valgte alternativet).
Alternativ 3 (det valgte alternativet), 1. etasje.
Mulighetsstudie for alternativ 2 3 (det valgte alternativet).
ALTERNATIV 1: Nytt skolebygg med bruttoareal på 9 849 m2, med delvis samme plassering som det eksisterende Fløysbonnbygget.

Les også: Foreslår 1120 plasser til sykkel

21 stemmer mot 9

Kommunen har valgt alternativ 3 (nybygg med modulløsningen) blant annet på grunn av usikkerheten knyttet til når tomten der Sofiemyrhallen står i dag kan frigjøres for nybygg. Ifølge rådmannen gir dette alternativet også mulighet for å finne det mest hensiktsmessige og lønnsomme prosjektet for kommunen.

– Ap mener alternativ 1 er det beste alternativet. Verken det eller alternativ 3 er avhengig av riving av Sofiemyrhallen før byggestarten. De to alternativene er veldig like, men alternativ 1 vil åpne for andre alternativer i anbudet enn bare en modulløsning, sa Aps gruppeleder Merete Bellingmo under behandlingen av saken i kommunestyret mandag denne uken.

Innstillingen hennes om å velge alternativ 1 fremfor alternativ 3 har ikke fått støtte av flertallet og falt, med 21 stemmer mot 9 (Ap og SV).

TIDLIGST BYGGESTART OM TRE ÅR: Den nye barneskolen på Sofiemyr skal bygges der Fløysbonn skole står i dag.Fløysbonnbygget kan rives først når når ungdomsskoleelevene kan flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr.

Mulig byggestart i 2022

Gjennomføring av prosjektet er avhengig av flere andre prosjekter som er under planlegging på Sofiemyr og i Kolbotn sentrum. 

Den nye barneskolen på Sofiemyr skal bygges der Fløysbonn skole står i dag. Det betyr at byggearbeidene kan starte tidligst i 2022 når ungdomsskoleelevene kan flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr (red. anm.: Den nye ungdomsskolen skal hete Fram skole, ifølge kommunestyrets vedtak fra 13. mai). Eventuelt kan elevene flyttes til midlertidige lokaler et annet sted, ifølge saksfremlegget til kommunestyret. 

Ifølge rådmannen er det også viktig å vektlegge at realisering av prosjektet ikke skal være avhengig av riving av Sofiemyrhallen.

Kommunen har kun undersøkt mulighetene for utnyttelse av tomten. Selve prosjektet er ikke detaljprosjektert. Ifølge administrasjonen vil det i den videre prosessen komme endringer i prosjektet, basert på behov og innspill fra aktører og interessenter.

Har ikke avsatt penger

Det økonomiske er ikke på plass heller. Det er i handlingsprogrammet for 2018-2021 satt av penger til rehabilitering av Fløysbonn-bygget, men ikke til den nye barneskolen på Sofiemyr. Rådmannen vil derfor fremme behov for økt bevilgning etter gjennomført et forprosjekt.

Les også: Usikker fremtid for ny barneskole

Før oppstart av forprosjektet måtte kommunen ta stilling til entrepriseform. Totalentreprise har vært den vanligste entrepriseformen i det offentlige tidligere, men i denne saken har kommunestyret vedtatt å gjennomføre planleggingen av nybygget som samspillsentreprise, av hensyn til økonomi, tid og kvalitet.

Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. Ofte deles den i to faser, samspillsfase og en totalentreprise-fase, med politisk behandling etter avsluttet samspillsfase og før kontrakt for neste fase inngås.

Fordeler og ulemper med modulbygg

– Det er ikke bestemt at den nye skolen skal bygges med moduler, men det vedtatte alternativet åpner for en samspillsentreprise der modulbygg skal vurderes. Så vil en avveining av fordeler og ulemper avgjøre om det blir en plassbygd eller en modulbasert løsning, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han sier økonomi vil være en viktig faktor, men påpeker at modulbygg kan potensielt ha andre fordeler.

– Blant annet kan det i mange tilfeller gi kortere byggetid, og det kan også være en fordel at større moduler og elementer av bygningen kan bygges innendørs på fabrikk under tørre og kontrollerte forhold, sier Bøhler.

Omtrent like kostnader for alle de tre alternativene

Det er utført estimater på investeringskostnad og livssykluskostnad (LCC). Sistnevnte er alle kostnader som genereres gjennom livsløpet til et byggverk, det vil si summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg. Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser.

Ved vurderinger av LCC-kostnader er det estimert driftsfølgevirkninger for en antatt levetid på 60 år på bygget og kalkulasjonsrente på 4 prosent.

Grove estimater viser at LCC-kostnadene for de tre alternativene er tilnærmet de samme, men det er alternativ 2 som har de laveste totale LCC.

Kommunen presiserer at disse beregningene er på et svært overordnet nivå ettersom prosjektet fremdeles er i konseptfasen. 

Angående modulbygg er det en del faktorer som påvirker totale LCC, ifølge konklusjonen i LCC-rapporten, men dette er ikke vurdert med i den aktuelle beregningen.

"Det er ofte høyere stålvekter i et modulbygg enn i tradisjonelle bygg. Byggetiden blir kortere og det må vurderes forskjellige former for finansiering og prisstigning. Timepriser og påslag bør vurderes nærmere, særlig dersom modulene produseres utenfor Norge. I tillegg må valutausikkerhet vurderes ved inngåelse av kontrakt utenfor Norge", står det i LCC-rapporten.

Administrasjonen skriver i saksfremlegget at det finnes få referansetall for kostnader for skolebygg med moduler. Rådmannen har allikevel ansett grunnlaget som tilstrekkelig for anbefaling av dette alternativet for videre arbeid med prosjektet.

Se tegninger for alle de tre alternativene her:

Powered by Labrador CMS