I GANG: Her er anleggsmaskinene i gang på Taraldrud.

Byggingen av beredskapssenteret har startet

I morgentimene i dag rullet de første anleggsmaskinene inn på Taraldrud.

Publisert

I dag startet den innledende fasen av byggingen av politiets nye beredskapssenter på Taraldrud (PNB), og de første anleggsmaskinene rullet inn på Taraldrud gård.

Dette vil medføre en del anleggstrafikk og endringer i områdene rundt byggeprosjektet.

Midlertidig anleggsvei

For å lage ny adkomstvei, vil anleggstrafikken kjøre inn til byggeplassen via Fløisbonnveien i to-tre uker fra 1. mars.

Les også: Slik blir Sanners beredskapssenter

Trafikken vil i denne perioden gå via Sam Eydes vei og videre inn Fløisbonnveien. Skanska setter opp skilt og arbeidsvarsling. Det kan bli noen skader på Fløisbonnveien ved Taraldrud. Skadene blir rettet så fort entreprenøren etablerer ny avkjørsel.

NB! Saken fortsetter under bildene!

DETTE SKJER: I første fase etablerer entreprenøren ny adkomstvei fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset til beredskapssenteret.
NY ADKOMST: Den nye adkomsten til plassen blir fra Taraldrudkrysset og rundkjøringen mot E6.

  

Påvirker skitrasè og friluftsliv

Både skiløypene og friluftsområdene vil også bli berørt av byggestarten.

Den nye adkomstveien fra Taraldrudkrysset vil berøre dagens trasé for skiløypa i et avgrenset område, ca. 200 meter mellom Snipetjernsbekken og E6. I samråd med kommunene Ski og Oppegård, samt Skiforeningen, er skiløypa derfor lagt i en alternativ løypetrasé forbi Taraldrudhytta (rød linje i illustrasjonen). Den nye midlertidige traséen blir skiltet.

Les også: Slik blir det nye beredskapssenteret

Ny permanent ski- og friluftstrasé med broer over adkomstveien og E6 vil stå ferdig senest til vinteren 2019/20.

INN FLØISBONNVEIEN: Her skal den første delen av anleggstrafikken skje. Her er de første anleggsmaskinene på vei inn.
I GANG: Her er anleggsmaskinene i gang på Taraldrud.
NY ADKOMST: Den nye adkomsten til plassen blir fra Taraldrudkrysset og rundkjøringen mot E6.
I GANG: Her er anleggsmaskinene i gang på Taraldrud.

NB! Saken fortsetter under bildene

Skal stå ferdig i 2020-2021

Det er ikke småtterier som skal bygges på Taraldrud.  Beredskapssenteret skal inneholde treningsfasiliteter og hovedkvarter for beredskaps­ ressursene, samt administrative funksjoner.

Senterets bygningsmasse blir på 33.000 m2, med mulighet for senere utvideise på inntil 12.000 m2  Helikoptertjenesten skal ha base med landings- og startområde, oppstillingsområde og hangarer for 3 helikoptre.

Helikopter landingsplassen har vært styrende for disponering av tomten. Hovedbygg og treningsbygg vil bli lokalisert midt på tomten, mens skytebaner og utendørs treningsanlegg legges til et lavereliggende område mot nord. Utendørs anlegg omfatter en kombinert 200- og 100- meters skytebane, en 50-meters skytebane, SIBO-landsby (strid i bebygd område) og skytehus for entringstrening.

Les også: Slik blir Sanners beredskapssenter

Planområdet omfatter to delområder som ligger på hver sin side av E6. Samlet areal er ca. 720 dekar, der området vest for E6 er ca. 385 dekar og området øst for E6 er ca. 335 dekar. Planområdet ligger i marka, og grenser både i vest og øst mot viktige friluftsområder. Det er 600-800 meter til nærmeste boligområder i Oppegård og Oslo.

SLIK BLIR DET: Slik skal beredskapssenteret bli når det står ferdig.

Hovedatkomsten til beredskapssenteret blir fra rundkjøring ved Taraldrudkrysset. sør reguleres et 150 meter bredt område til friluftsformål. Her skal det også etableres en ny turbro over atkomstveien til senteret. På østsiden av E6 planlegges ingen ny bebyggelse, kun en utrykningsvei til E6 mot nord via Taraldrud kontrollstasjon.

Det planlegges for at det skal være mulig å ha senteret klart til bruk i 2020-2021

Powered by Labrador CMS