Vintervedlikehold: Oppegård vs. Ski

– AVHENGIG AV FORHOLDENE: – Fasiten om det er satt av tilstrekkelig med midler til brøyting får vi ved årets slutt. Dette er avhengig av hvor snørik eller snøfattig vinteren blir, sier konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen. Bildet ble tatt i Valhallaveien i fjor.
– AVHENGIG AV FORHOLDENE: – Fasiten om det er satt av tilstrekkelig med midler til brøyting får vi ved årets slutt. Dette er avhengig av hvor snørik eller snøfattig vinteren blir, sier konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen. Bildet ble tatt i Valhallaveien i fjor.

– Det er ikke tatt høyde for en snørik vinter

Vintervedlikeholdsbudsjettet i Ski er på 4 millioner kroner, mens i Oppegård er det på 1,3 millioner kroner. – Det er ikke tatt høyde for en snørik vinter i år, sier konstituert virksomhetsleder i UTE Oppegård, Gry Larsen.

Publisert

Gry Larsen understreker at Oppegård og Ski kommuner ikke har identiske budsjettposter og at tallene for Oppegård gir kun en indikasjon, men ikke er direkte sammenlignbare med tallene fra Ski.

      Vedlikehold av vei:

      Oppegård vs. Ski

  • Ski kommune har ansvar for drift og vedlikehold av cirka 175 kilomter vei hvorav 140 kilometer med kommunale veier, gangveier og fortau, 18 kilometer med driftsveier og 17 kilometer med gang- og sykkelvei langs fylkesveiene.
  • Oppegård kommune har ansvar for drift og vedlikehold av 151 kilometer vei hvorav 106 kilometer kjørevei og 45 kilometer gang- og sykkelvei og fortau.

Hun påpeker også at Ski kommune er på 165 kvadratkilometer i areal mens Oppegård kommune er på bare 37 kvadratkilometer.

– Brøyter Ski kommune hele skogen? Det er mer relevant å få oppgitt antall kilometer vei og gangvei, reagerer Halvor Stormoen, Høyre-politikeren fra Solbråtan.

Det viser seg at forskjellen mellom Oppegård og Ski kommuner når det gjelder ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale veiene, dreier seg om bare 24 kilometer vei (se faktaboksen). Oppegård har ansvar for drift og vedlikehold av 151 kilometer vei mens nabokommunen har ansvar for 175 kilometer vei.

Ski: 6,4 millioner i fjor og 4 millioner i år

SVARER: Konstituert virksomhetsleder i UTE Oppegård, Gry Larsen.
SVARER: Konstituert virksomhetsleder i UTE Oppegård, Gry Larsen.

Vintervedlikeholdsbudsjettet i Ski for 2019 er på 4 millioner kroner. I fjor var budsjettet på 3,2 millioner kroner, men det ble fordoblet til 6,4 millioner kroner.

– Det ble bevilget ekstra midler på grunn av en snørik vinter, forklarer konstituert virksomhetsleder i UTE Oppegård, Gry Larsen.

Hun sier Ski kommune brøyter deler av veinettet selv og har 13 brøyteenheter i drift, i tillegg til 8 brøyteenheter tilgjengelig gjennom kontrakt med private aktører, som da sender faktura for arbeidet til Ski kommune. Disse utgiftene er inkludert i tallene ovenfor, ifølge Larsen.

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

Oppegård: 1,3 millioner i fjor og 1,3 millioner i år

Vintervedlikeholdsbudsjettet i Oppegård for 2018 er på 1,3 millioner kroner. Til tross for en snørik vinter også i Oppegård ble det ikke bevilget noen ekstra midler i vår kommune i fjor, ifølge Larsen. Samtidig viser det seg at budsjett-summen hun har oppgitt ikke er komplett.

– Ski kommune får hjelp av private aktører, mens Oppegård kommune bruker egne ansatte til vintervedlikehold, så tallene ovenfor gjelder bare brøyting i vår egen regi, sier Larsen.

Hun sier utgifter i forbindelse med feiing, samt bruk av sand og salt kommer i tillegg.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kommunen i tillegg til brøyting i egen regi har avtale med tre private firmaer som drifter skolegårder, barnehager og parkeringsplasser (Park og anlegg AS, H. Fjeldstad AS, Steinar Gjersrud & Co AS). Det viser seg av vintervedlikehold av disse budsjetteres som utgiftene til parkavdelingen i Oppegård, og den kostnaden blir fordelt på skoler, barnehager og de andre ved årets slutt. 

Fikk avslag på krav om innsyn i driftsbudsjettet

Oppegård Avis har spurt kommunen ved virksomhetsleder Gry Larsen om årsaken til at alle de ovenfor nevnte utgiftene ikke er inkludert i driftsbudsjettet.

For over to uker siden ba vi også kommunen om innsyn i driftsbudsjettet i forbindelse med salting av de kommunale veiene i kommunen i løpet av de siste fem årene. Dette ble gjort for to uker siden.

Torsdag 10. oktober sendte vi en klage til kommunen og ba om innsyn i driftsbudsjettet etter paragraf 31 i offentlighetsloven og paragraf 10 i miljøinformasjonsloven. 

Mandag 21. oktober fikk vi avslag på krav om innsyn.

"Vi kan nå ikke bruke flere ressurser på å hente ut flere bilag fra regnskapet til deg i denne saken, henviser her til at innsyn kan kreves i rimelig utstrekning, jamfør den arbeidsbyrden som forvaltningsorganet, dvs kommunen, blir påført. Jf. Offentlighetsloven §28", skriver kommunen i e-post til Oppegård Avis.

Per 23. oktober mottok Oppegård Avis kun de enkelte fakturaene for kjøp av veisalt de siste fem årene og et utdrag fra regnskapet som ikke samsvarer med tallene i disse fakturaene.

Kommunen skriver i en e-post fra 22. oktober at flere fakturaer når det gjelder kjøp av veisalt har blitt bokført på feil konto, men er allikevel med i regnskapet på tjeneste Vei. Som nevnt tidligere, har Oppegård Avis fått avslag på krav om innsyn i dette dokumentet.

Overforbruk på 1,7 millioner i fjor

Ifølge kommunen er det ikke tatt høyde for en snørik vinter i Oppegård i år heller, for at vintervedlikeholdsbudsjettet for 2019 er på det samme nivået som i fjor (red. anm.: 1,3 millioner kroner).

– Utgiftene i forbindelse med vintervedlikehold vil variere ettersom hvordan vinteren er værmessig. I Oppegård blir det ikke tilført nye midler dersom det er ekstra mye å gjøre, men avdelingen får lov til å ha overforbruk i regnskapet, og det ble gjort i 2018, sier Gry Larsen.

Vinteren 2017-2018 var overforbruket på 1,7 millioner kroner, ifølge henne.

Oppegård Avis oppdaterer saken fortløpende.

Les også: – Vi kan forvente noen år med mye snøfall i Nordre Follo