Budsjettforslaget for 2020

USIKKER FREMTID FOR EN NY SKOLE: Den siste taklekkasjen på Sodiemyr skole ble påvist i paviljong fire (i kunst- og håndverksrommet og i korridoren ved siden av det) 21. oktober.

Bygging av ny barneskole på Sofiemyr kan bli utsatt

Lekkasjer og muggsopp vil trolig prege hverdagen til elever og ansatte ved Sofiemyr barneskole i mange år. – Fremdriften av dette prosjektet avhenger av boligbyggingen i området, sier rådmann Gro Herheim.

Publisert

Oppegård kommune har tidligere vedtatt at Sofiemyr skole skal rives og erstattes med en ny barneskole med plass til 630 barn, men det økonomiske rundt den nye barneskolen på Sofiemyr er ikke på plass ennå.

I ukens avis hvor vi omtalte den siste taklekkasjen på skolen, skrev vi at byggearbeidene uansett ikke kan starte før tidligst om tre år (i 2022) når ungdomsskoleelevene kan flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. "Tar vi med byggearbeidene på halvannet til to år, vil det være snakk om ventetid på minst fem år", skrev Oppegård Avis denne uken.

Les også: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

Utsetter i påvente av politiske prioriteringer

Det er per i dag ikke bevilget penger til en ny barneskole ennå. Det har tidligere vært avsatt kun cirka  40 millioner kroner til rehabilitering av skolen. Investeringsbeløpet skulle bli justert ved budsjettbehandlingen i desember 2019.

Nå ser det ut at prosjektet "Ny barneskole på Sofiemyr" kan bli ytterligere utsatt og at de avsatte 40 millionene vil forsvinne til en ny skolebehovsplan for hele Nordre Follo.

I dag har rådmannens forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for 2020-2023 blitt lagt frem. Her foreslår rådmannen å utsette alle prosjektene i vår kommune utenom Kolbotn skole i påvente av politiske prioriteringer som kommer i løpet av våren.

       Sofiemyr barneskole:

  • Barneskolen er vedtatt revet og det var opprinnelig planlagt å bygge ny.
  • Det er per i dag ikke bevilget penger til en ny barneskole på Sofiemyr, men kun ca. 40 millioner kroner til rehabilitering av den gamle skolen.
  • Det er store driftsutfordringer knyttet til dagens skole og det er nødvendig å erstatte arealene i overskuelig fremtid.
  • Det er gjennomført en konseptvalgutredning for ny skole som ble fremlagt for politisk behandling våren 2019 i Oppegård.
  • I det videre arbeidet er det blant annet vedtatt at det skal vurderes modulbygg.

– Prosjektene skal utsettes i påvente av behovsanalyser og behovsplaner hvor kommunens behov vurderes helhetlig og strategisk, sier rådmann Gro Herheim.

Hun presiserer at om prosjektene realiseres eller utsettes er opp til folkevalgte. Prosessen rundt de utsatte investeringene ikke er komplett før sommeren.

Situasjonen vil bli avklart etter den politiske behandlingen av den økonomiske rapporten for første tertial 2020. Sistnevnte skal behandles i kommunestyret i juni 2020. Frem til sommeren vil det foregå en kvalitetssikring av tallgrunnlaget i dokumentet. Det kommer også flere forslag om nødvendige justeringer i rammene, ifølge rådmannen.

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Kun midler til forprosjektet igjen

– Bygging av ny skole henger sammen med bygging av en ny ungdomsskole og idrettshaller. Forprosjektet kan ferdigstilles i løpet av 2020. Fremdriften av dette og de andre skoleprosjektene (ny ungdomsskole på Sofiemyr og ny barneskole på Greverud) avhenger av boligbyggingen i områdene, sier Gro Herheim.

Les også: Vil bygge hageby i Holbergs vei

Les også: Bolig-boom på Fløysbonn

Rådmannen foreslår at hoveddelen av de vedtatte budsjettmidlene til prosjektene blir foreløpig innlemmet i en helhetlig skolebehovsplan slik at kun midler til forprosjektet gjenstår.

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Ny skolebehovsplan

Rådmannen skriver at arbeidet med å lage en enhetlig skolebehovsplan for hele Nordre Follo kommune settes i gang i løpet av høsten/vinteren 2019/2020.

"Kapasiteten på skolene i Oppegård og Ski bør vurderes samlet, og man bør se på hva slags typer skoler som trengs, barne- og/eller ungdomsskoler og dessuten hvor i kommunen behovene er størst. Det bør vurderes paviljonger for elever ved Ski barneskole og Ski ungdomsskole som en midlertidig løsning for å gi oss handlingsrom til å finne de gode langsiktige løsningene som også kan ses i sammenheng med andre typer kommunale tjenester. Planlegging og oppføring av Greverud barneskole, ny ungdomsskole på Sofiemyr (Fram) samt oppføring av ny ungdomsskole på Finstad
med flerbrukshall bør utredes og vurderes grundig", skriver rådmannen i sitt forslag.

Les også: Varsler store kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet

Powered by Labrador CMS