IKKE BUDSJETTERT: Koronautgiftene, som anslås til å være på 128 millioner kroner i 2020, er ikke budsjettert, ifølge rådmannen.
IKKE BUDSJETTERT: Koronautgiftene, som anslås til å være på 128 millioner kroner i 2020, er ikke budsjettert, ifølge rådmannen.

Slik rammes kommunen av korona

Koronapandemien gir store økonomiske konsekvenser for Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

På den siste pressekonferansen 23. oktober, da konstituert rådmann Jane Short Aurlien la frem sitt forslag til budsjett for 2021 og Strategi og handlingsplan for 2021-2024, varslet hun om at koronautgiftene ikke er budsjettert.

– Per 31. august hadde kommunen utgifter på 78 millioner kroner knyttet til pandemien. Flere utgifter vil tilkomme og inntektstapet vil bli større. Kommunen anslår at koronautgiftene for hele 2020-året vil være på 128 millioner kroner, sa rådmannen.

Slik ble tjenestene rammet av korona

Nedenfor finner du litt mer detaljert informasjon om koronautgiftene innen følgende tjenesteområder: kommunens fellesfunksjoner, barnehage, kultur, VAR (vann, avløp og renovasjon), skole, vei og park, sosial samt helse og pleie og omsorg (PLO).

TABELL 1: Tabellen viser påløpte merkostnader innen drift frem til 31. august og et anslag for kommunens beregnede kostnader av koronapandemien i perioden frem til slutten av året. Det er anslått at koronatiltakene i 2020 vil koste over 128 millioner kroner.
TABELL 1: Tabellen viser påløpte merkostnader innen drift frem til 31. august og et anslag for kommunens beregnede kostnader av koronapandemien i perioden frem til slutten av året. Det er anslått at koronatiltakene i 2020 vil koste over 128 millioner kroner.
TABELL 2: Her kan du se koronautgiftene innen ulike tjenester fra mars til 31. august (den første kolonnen med beløpene) og anslag for hvor mye koronautgiftene vil være for resten av året (den andre kolonnen med beløpene). Totalt er det snakk om 93.733.000 kroner i kommunens merkostnader knyttet til Covid-19.
TABELL 2: Her kan du se koronautgiftene innen ulike tjenester fra mars til 31. august (den første kolonnen med beløpene) og anslag for hvor mye koronautgiftene vil være for resten av året (den andre kolonnen med beløpene). Totalt er det snakk om 93.733.000 kroner i kommunens merkostnader knyttet til Covid-19.

Dagens tjenestenivå har også blitt rammet av pandemien, som førte til økte budsjettbehov. De tjenesteytende områdene melder om et forventet merforbruk på om lag 45 millioner kroner, ifølge rådmannen.

Mindreforbruk innen årets driftsbudsjett

Rådmannen har også opplyst om at aktivitetsnivået i kommunens tjenester på drift har hatt et totalt mindreforbruk på 15,1 millioner kroner som følge av pandemien, hvorav 12 millioner kroner innen barnehagene og 4,6 millioner kroner innen skolene.

Dette inkluderer imidlertid et forventet mindreforbruk på lønnsoppgjøret i 2021 på 60 millioner kroner, ifølge rådmannen.

Les også: Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

TABELL 3: Sjekk avvikene i årets driftsbudsjett etter koronatiltakene (tredje kolonne). Tabellen viser blant annet at redusert aktivitetsnivå i barnehagene har resultert i mindreforbruk på 12 millioner kroner som følge av pandemien.
TABELL 3: Sjekk avvikene i årets driftsbudsjett etter koronatiltakene (tredje kolonne). Tabellen viser blant annet at redusert aktivitetsnivå i barnehagene har resultert i mindreforbruk på 12 millioner kroner som følge av pandemien.

Vedtok akuttiltak for å hjelpe næringslivet

Nordre Follos næringsliv har også blitt hardt rammet av smittevernstiltakene i koronapandemien.

I perioden fra mai til august hadde kommunen fokus på tiltak som kan redusere de negative effektene av smittevernstiltakene for næringslivet i Nordre Follo. Det ble vedtatt flere akuttiltak, blant annet følgende:

  • Tilrettelegging for at lokale leverandører kan delta i konkurranser etter anskaffelsesregelverket. Regelverket tillater å sende anbud direkte til noen leverandører så langt anbudet er av en totalverdi på mindre enn 1,3 millioner kroner. I disse anbud vil kommunen prioritere å sende til lokale bedrifter dersom de kan levere det som det er behov for.
  • Samarbeid med Oppegård næringsforum (styreleder Thomas Sjøvold) og Follo næringsråd (daglig leder Stian Ulvøy) om tiltak som kan styrke næringslivet.

Tiltakspakke med akuttiltak på 10 millioner

Kommunestyret vedtok i juni å etablere en næringspakke som skal stimulere til økonomisk aktivitet, beholde og skape nye arbeidsplasser i Nordre Follo.

Næringslivspakken skal ha en samlet kostnadsramme på inntil 10 millioner kroner for 2020 og 2021, finansiert av gjenstående ressurser av de statlige reformmidlene. En eventuell videreføring utover 2021 vil vurderes i Strategi- og handlingsplanen for 2022-2025.

Næringslivspakken inkluderer en liste med strakstiltak og stimuleringstiltak. Stimuleringstiltak forventes å ha effekt på noe lenger sikt med målsettinger knyttet til nyetablering og omstilling, og innovasjon og bærekraftig utvikling.

Over 1,2 millioner til lokalt næringsliv

Som en del av næringslivspakken ble det også vedtatt å opprette et grønt Nordre Follo næringsfond for omstilling og nyetablering, og for innovasjon til bærekraftige og mer effektive løsninger. Fondet forvaltes av kommunen i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, lokalt næringsliv og NAV.

Nordre Follo kommune har gjennom regjeringens krisepakke blitt tildelt ekstraordinære midler på 1,4 millioner kroner til et lokalt næringsfond. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av koronapandemien.

Beløpet ble vedtatt fordelt slik:

  • 1.260.000 kroner til næringslivet i Nordre Follo
  • 140.000 kroner til et felles formål for alle Follo kommunene, Etablerertjenesten i Follo, som tilbyr gratis veiledning, kurs og nettverksbygging til gründere og lokalt næringsliv i Follo.

Pengene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet. Det kan gå til for eksempel markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Ved tildeling av støtten vektlegges betydelse for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet.

Bruk av midlene skal rapporteres til regionalforvaltning.no