Ny daglegevakt i Oppegård

LEGEVAKTEN: Bildet er brukt kun som illustrasjon og har ikke noe med saken å gjøre. På bildet kan du se avdelingsleder på Follo LMS legevakten i Ski, Cathrine Kalmer.
LEGEVAKTEN: Bildet er brukt kun som illustrasjon og har ikke noe med saken å gjøre. På bildet kan du se avdelingsleder på Follo LMS legevakten i Ski, Cathrine Kalmer.

Dette mener lokalpolitikerne om Høyres forslag om ny daglegevakt

Oppegård Avis har spurt de andre partiene som skal være representert i det nye kommunestyret i Nordre Follo, om hva de mener om Høyres forslag om å etablere en ny daglegevakt i Kolbotn sentrum.

Publisert

Her kan du lese om Høyres forslag: Foreslår ny daglegevakt i Kolbotn sentrum

Arbeiderpartiet ved Hanne Opdan:

 
 

– Nordre Follo kommune skal ha gode tjenester til våre innbyggere. Dyktige fagfolk i kommunene jobber med forslag til hvordan Ski sykehus skal ha flere og enda bedre tjenester til kommunens innbyggere i Nordre Follo. Ap vil i tillegg jobbe for et godt døgnlegevakttilbud med røntgentjenester, og legge til rette for døgnåpent apotek i Nordre Follo kommune. For oss er det viktig å ha et god, tilgjengelig daglegevaktordning, og det er naturlig å se på mulighet for at Nordre Follo kommune har en daglegevakt også på Kolbotn. Vi ønsker å utvikle Ski by og Kolbotn som tvillingbyer i den forbindelse er det naturlig at det løftes inn til politisk behandling hva vi legger i begrepet tvillingbyer og hvilke tjenester det er naturlig at legges hvor i Nordre Follo kommune.

 
 

Miljøpartiet De Grønne ved           Hans Martin Enger:

 
 

– Vi er glad for at flertallet nå er positive til en ny daglegevakt på Kolbotn, slik vi foreslo i mars. Det er et mål i den nye kommunen at viktige tjenester fortsatt skal være nær der folk bor og det målet oppnår vi for legevaktens del med egen daglegevakt på Kolbotn.

 
 

Pensjonistpartiet ved Ola Øygard:

 
 

– Vi vil at det skal etableres en døgnåpen legevakt på Ski sykehus for alle kommunene i Follo (unntatt Vestby). Dette vil styrke legevakttilbudet. Vi synes det er uheldig at Oppegård kommune ikke vil være med på dette og fortsetter med sin daglegevakt som nå går på omgang blant fastlegene. Oppegård bør flytte sin daglegevakt til Ski sykehus. Frogn, Ås og Enebakk har allerede døgnåpen legevakt der. Fra 1. januar blir Ski og Oppegård slått sammen til Nordre Follo, og blir derfor felles eier av Ski sykehus. Ski har nå sin daglegevakt på Ski sykehus. Hvis Oppegård etablerer sin egen daglegevakt i Kolbotn sentrum, er det uheldig for samarbeidet i Nordre Follo.

Fremskrittspartiet ved Knut Tønnes Steenersen:

 
 

– Det viktige er at man har en daglegevaktordning, og frem til man har en annen løsning, bør denne videreføres. Vi har sansen for Høyres forslag og vil gjerne ha en god daglegevakt i Kolbotn, men forstår ikke hvorfor Høyres Thomas Sjøvold absolutt må ha dette på et kommunalt fastlegekontor. For oss kan det etableres sammen med hvilket som helst legekontor. Det viktigste er at man får et godt, lokalt tilbud. Vi må finne den beste løsningen, og det er uansett kommunen som har ansvaret for tilbudet.

 
 

Rødt ved Tore Bernt Kristiansen:

 
 

– Det virker som om dagens ordning med rullerende daglegevakt fungerer bra. Ordningen bør fortsette til det etableres en ny daglegevakt nær et kollektivpunkt på Kolbotn. Forslaget fra Høyre som arbeidsutvalget i Fellesnemnda sluttet seg til virker fornuftig.

 
 

 

Venstre ved Camilla Hille:

– Venstre mener det aller mest hensiktsmessige er å ha legevakten på ett sted. Legevakt er et sted man ikke oppsøker ofte og det er rimelig med en reisevei på 20 minutter. I Oslo er reiseveien lenger for mange. Alle fastleger plikter å ha akutt-timer hver dag i tillegg til kommunens egen legevakt. For Venstre er det viktige med større tverrfaglighet og faglig tyngde. Å samle kompetansemiljøer er viktig. Flere yrkesgrupper samlokalisert vil bidra til at pasienter kan få løst flere helseproblemer samme sted og pasienten vil få en mer helhetlig behandling. Det er spesielt viktig for pasienter med sammensatte og kroniske lidelser. Vi mener derfor ett legevaktstilbud lokalisert på Ski sykehus er det beste for pasientene. 

Sosialistisk Venstreparti ved Elin Skifjell:

– Vi ønsker daglegevakt i Oppegård på ett fast sted fordi det gir forutsigbarhet for innbyggere og mulighet til å utforme lokaler hensiktsmessig for en daglegevakt. SV synes ordningen med åpningstid fra klokken 08:00 til 16:00 i Oppegård, og fra klokken 16:00 til 08:00 i Ski er fornuftig med tanke på utforming av lokaler, arbeidstider og bemanning for personell. SV støtter opp under Høyres nye forslag (punkt 2 i innstillingen til Fellesnemnda sitt møte 24.9.19 om en fast daglegevakt i Oppegård). Vi ser det nyttig å lytte til legene og fagforeningene i spørsmål om hvordan dette bør ser ut. Om daglegevakten skal ligge på Toppenhaug eller i Kolbotn sentrum kan gjerne utredes.

Kristelig Folkeparti ved Simen Bondevik:

– Ordningen har fungert greit slik den er organisert nå, men for å gi et enda bedre legevakttilbud til innbyggerne i Oppegård vil det være positivt å etablere en egen daglegevakt. Det er både med tanke på kompetanse og utstyr. Vi mener det riktige vil være å etablere et slikt kontor i Kolbotn sentrum for å gi god tilgjengelighet med et godt kollektivtilbud og andre tjenestetilbud.

Senterpartiet ved Tor Anders Østby:

– Vi mener det bør finnes et kommunalt legevakttilbud et fast sted hele døgnet, slik at innbyggerne alltid vet hvor de skal henvende seg. Kommunale tjenester skal ligge nær folk. Det bør opprettes et kommunalt daglegevaktilbud i Oppegård. Både Toppenhaug og Kolbotn sentrum er aktuelle lokaliseringer. Dette må vurderes ut ifra nærhet til kollektivtransport og tilgjengelige lokaler. Høyres forslag er interessant, men vi ønsker en nærmere vurdering av endelig lokalisering av daglegevakt i Oppegård. 

Les også: Oppegård og Ski vil si opp avtaler om legevakt og akutte døgnplasser