UENIGE: Det er stor uenighet om innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo bør være aktuelt.
UENIGE: Det er stor uenighet om innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo bør være aktuelt.

Stor uenighet om eiendomsskatt

I sitt forslag til økonomisk handlingsplan oppfordret kommunedirektøren politikerne å vurdere eiendomsskatt på nytt. Reaksjonene fra politisk hold er ikke overraskende delt.

Publisert Sist oppdatert

I etterkant av fremleggelsen ba vi de politiske partiene redegjøre for hva de tenker om innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo. Dette er hva de svarte:

Hanne Opdan, Ap:

Spørsmål om eiendomsskatt kommer med jevne mellomrom.

Samarbeidet mellom flertallspartiene Ap, SV, Sp, Krf (U), V og MDG slår fast at eiendomsskatt ikke er aktuelt. Vi er i full gang med å bedre økonomien og tjenestene i Nordre Follo, det vises bla i KS sitt kommunebarometer hvor vi har hatt stor fremgang på nesten alle områder. Vi tar den økonomiske situasjonen på største alvor. For oss er det viktig med ansvarlig, trygg og forutsigbar økonomisk styring.

Sammen skal vi klare de utfordringer vi står ovenfor, uten å måtte innføre eiendomsskatt.

Knut-Tønnes Steenersen, FrP:

FrP er i mot eiendomsskatt, og det er ikke flertall for eiendomsskatt i Nordre Follo så vidt jeg har forstått. Senterpartiet, Venstre og AP har i tillegg til oss i opposisjonen sagt vi ikke skal innføre det. Kommunedirektøren burde derfor holde seg for god til å i det hele tatt nevne det.

Det vil ikke overraske meg om sosialistene som styrer i Nordre Follo vil snu etter hvert, men så langt er det bare SV, MDG og Rødt som har kjempet for eiendomsskatt i Nordre Follo.

Eiendomsskatt er usosial og urimelig, og alt som er av andre kommunale avgifter har økt siden sosialistene tok makten i Nordre Follo. Vi trenger ikke påføre innbyggerne våre mere nå.

Vi ser at det er tøft økonomisk for kommunen, men FrP fokuserer på å se muligheter, og finne kreative og gode løsninger som innbyggerne er fornøyd med, uten at de skal trenge å betale enda mer i skatt og avgifter. Hvis vi vinner frem til valget neste år, kan vi forsikre innbyggerne i Nordre Follo om at det ikke blir eiendomsskatt i vår kommune.

Camilla Hille, V:

Venstre gikk ikke til valg på å innføre eiendomsskatt i Nordre Follo kommune. Det er ikke rett tidspunkt å vurdere dette nå. Økte renter, inflasjon og strømkrise legger mer enn nok press på innbyggernes økonomi. I Nordre Follo har vi et disposisjonsfond med over 800 million kroner, dette fondet er ment å bruke i nedgangstider. Nå står hele verden i en krise og i Nordre Follo Venstre er vi glad for at vi har en økonomisk buffer i krisetider.

Gunnar B. Vegsgaard, Pp:

Vi er på lik linje med opposisjonspartiene Høyre og FrP i mot at denne urettferdige særskatten innføres. Vi ser at den økonomiske situasjonen i kommunen er presset, men mener at dette må løses med andre tiltak. Vi har programfestet at eiendomsskatt ikke skal innføres.

Hans Martin Enger, MdG:

Det stiller vi som parti oss positive til, når alternativet er så store nedskjæringer som vi nå står foran. Dagens framlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan antyder at vi har behov for innsparing på 422 millioner i 2026 sammenlignet med i 2021.

Innføring av eiendomsskatt kan gi kommunen en årlig inntekt på 2-300 millioner. Med bunnfradrag og sosiale tilpasninger vil den føre til at de som har råd bidra mer til fellesskapet, mens de med svak økonomi skjermes for de mest uheldige kuttene.

Det er ikke flertall for eiendomsskatt i kommunestyret nå, men jeg tror det vil tvinge seg fram i løpet av få år. 311 av 356 kommuner har det, og det er ingenting som tilsier at vi har råd til å la være.

Dag A. Fedøy, U:

Jeg er innvalgt på KrFs program som går imot å innføre eiendomsskatt i inneværende periode. Jeg har forståelse for at kommunedirektøren belyser hva en innføring av eiendomsskatt ville bety for investeringer og låneopptak. Vi er i en svært krevende situasjon med krig i Europa og renter og priser som stiger kraftig. En innfasing av eiendomsskatt vil kunne holde nede låneopptaket til kommunen og være med å finansiere nye skoler og omsorgsplasser. Så endret som situasjonen er nå, bør dette være et diskusjonstema i partienes programprosesser.

Elin Skifjell, SV:

SV har gått til valg på at vi er villig til å innføre eiendomsskatt for å sikre velferden. I kommunestyret i juni fremmet SV forslag om at det ved fremleggelsen av forslag til økonomi og handlingsplan 2023 skal legges ved en beregning av hvordan, og i hvor stor grad, innføring av eiendomsskatt kan skjerme kommunens tjenester for kutt og omstilling i årene fremover. Det fikk ikke flertall.

Nå står vi her med store kutt og en enorm omstilling i årene fremover. Vi har tre valg. Det ene er å redusere tjenestetilbudet og la de svakeste ta støyten, det andre er å skyve problemene foran oss og velte ansvaret over på andre, eller vi kan innføre eiendomsskatt og fordele byrden på flere. Det er ikke barn og unge, syke og eldre som skal betale for den krisen vi har havnet i. Hvor mange hundre millioner skal vi mangle før noen reagerer?

SV er for en eiendomsskatt med en høy sosial profil, og et solid bunnfradrag for å utjevne forskjeller og sikre videre satsing på velferd. Vi står i en krisetid hvor vi trenger gode velferdstjenester som mest. Det er foruroligende at ingen kaller dette en økonomisk krise. Årsaken er muligens at vi har alternativer. Men alternativene er mye verre enn å innføre eiendomsskatt og det håper vi folk vil reflektere over til neste valg.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H)

Høyre har i sitt program at vi ikke skal innføre eiendomsskatt i kommunen vår. Det står vi ved.

Vi må gå nøye gjennom de fremlagte budsjettet og se på andre finansieringsløsninger og andre måter å skaffe inntekter på enn å innføre eiendomsskatt.

Høyre mener at eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Det er dyrt nok å bo i Nordre Follo som det er. Og i en tid der husholdningene får økte kostnader pga renteøkning, prisstigning og for noen skatteøkning, vil ikke vi legge nok en sten til byrden. Det er jo også et paradoks at vi ønsker at eldre skal bo hjemme lenger, for så å «belønne» med eiendomsskatt.

Det som kanskje er mer interessant er om AP vil innføre eiendomsskatt. I sitt program har de følgende tekst: «ikke gå inn for eiendomsskatt i denne perioden» (min utheving). Hva med neste? Vi vet jo at flere av samarbeidspartiene vil stemme for eiendomsskatt.

Tor Anders Østby, Sp:

Nordre Follo Senterparti ønsker ikke å innføre eiendomsskatt, med mindre kommunens lovpålagte tjenester er direkte truet. Selv om vi står i meget utfordrende tider økonomisk og med begrenset tilgang til helsepersonell mener vi fortsatt at det ikke er tid for å innføre eiendomsskatt. Vi må redusere på investeringer og finne rimeligere løsninger. Gjenbruk av bygg, forventet gevinst på tidligere investeringer innen IT, tekniske hjelpemidler og e- helsetjenester. Gjøre det trivelig for de innbyggerne vi allerede har slik at dem opplever størst mulig grad av trygghet og stabilitet. Det sikrer flest mulig stabile skatteytere i vår kommune. Senterpartiet mener vi må lavere befolkningsvekst, begrense utbygginger i Ski og Kolbotn sentrum og heller satse på boliger nær på naturen og hvor elev grunnlag sikres for Skotbu skole, Siggerud barne- og ungdomsskole, Kråkstad barne- og ungdomsskole.

Powered by Labrador CMS