Revisjonsrapport om ernæringsarbeid til eldre

BLE TATT TIL ORIENTERING: Kontrollutvalgets nye leder, Stein Martunsen Wik (Ap), informerte kommunestyret i Oppegård om enkelte funn i forvaltningsrevisjonsrapporten mandag 10. desember.

Mangler i ernæringsarbeid til eldre

Kommunen har ikke rutiner for å kontrollere at middagene ved sykehjemmene har den næringsmessige verdien pasientene har behov for.

Publisert

Dette kommer frem i forvaltningsrevisjonsrapporten om ernæringsarbeid i tjenester til eldre som mottar hjemmesykepleie og som bor på sykehjem i Oppegård kommune.

Rapporten, utarbeidet av Deloitte AS etter bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune i november i år, avdekker ingen avvik, og viser at kommunen har etablert gode og hensiktsmessige rutiner som gir en god og forsvarlig standard.

Samtidig viser revisjonen at kommunen har behov for forbedring og styrking av enkelte områder. Her kan du lese om enkelte funn i rapporten.

Manglende kartlegging

Kontrollutvalgets nye leder, Stein Martunsen Wik (Ap), informerte kommunestyret i Oppegård om enkelte funn i forvaltningsrevisjonsrapporten mandag 10. desember.

Revisjonen viser blant annet at de etablerte rutinene for å kartlegge, vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko i sykehjem og hjemmesykepleie, ikke er kjent blant alle ansatte.

Dette medfører risiko for at ikke alle pasienter blir kartlagt for ernæringsmessig risiko i samsvar med de rutinene som er etablert, og at eventuell ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp.

Les også: Fra gråhåret mekka til liv og røre i sentrum

Næringsinnhold i mat

Når det gjelder middagsmåltidet ved sykehjemmene, som blir levert ferdig tilberedt og klart for oppvarming fra ekstern leverandør (red. anm.: Kommunen har avtale med ISS Matomsorg AS frem til høsten 2019), viser revisjonen at det ikke er etablert rutiner eller praksis for å kontrollere næringsinnholdet i leveransene.

Kommunen mottar heller ikke den nødvendige informasjonen fra ISS til å kunne kontrollere om middagsrettene som blir levert innehar den næringsmessige verdien pasientene har behov for.

Dette medfører etter revisjonens vurdering risiko for at middagsmåltidet som blir servert ved sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den enkelte pasient har behov for.

Les også: De minste barnehagene i kommunen kan bli lagt ned

Brudd på rutiner

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at kommunens rutiner for internkontroll i forbindelse med næringsmiddelhåndtering ikke er kjent blant alle ansatte.

Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko for at rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, og dermed også risiko for brudd på regelverk for håndtering av mat.

En gjennomgang av avvik som har blitt meldt i løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på gjeldende regelverk. Undersøkelsen indikerer også at ikke alle avvik knyttet til brudd på rutiner for håndtering av mat blir meldt.

Manglende kunnskap

Revisjonen har også avdekket at ikke alle ansatte opplever å ha nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere oppgaver knyttet til dette temaet på en god nok måte.

Ifølge rapporten har kommunen etablert flere opplæringstiltak, men ikke alle ansatte har deltatt i fellesopplæring eller gjennomført e-læringskurs. Flere ansatte opplever også at de ikke får nok opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer.

Les også: Tapte 35 millioner i fjor

Skal følges opp

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, har revisjonen kommet med flere anbefalinger til kommunen.

Disse anbefalingene skal følges opp av rådmannen, ifølge kommunestyrets vedtak fra 10. desember. Rådmannen må også gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen seks måneder.

Powered by Labrador CMS