Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

BLIR SLÅTT SAMMEN I JANUAR 2020: Når Oppegård og Ski blir slått sammen fra 1. januar 2020, er den samlede gjelden antydet til å bli på mellom 6 og 7 milliarder kroner i beste fall og på mellom 9 og 10 milliarder kroner i verste fall.
BLIR SLÅTT SAMMEN I JANUAR 2020: Når Oppegård og Ski blir slått sammen fra 1. januar 2020, er den samlede gjelden antydet til å bli på mellom 6 og 7 milliarder kroner i beste fall og på mellom 9 og 10 milliarder kroner i verste fall.

Slik vil de berge økonomien i Nordre Follo

Økonomien i Nordre Follo kommune vil bli utfordrene i årene som kommer. Sjekk hvordan partiene som stiller til valget vil løse de økonomiske utfordringene.

Publisert

Før sommerferien ble lederen av kontrollutvalget i Oppegård, Stein Martinsen Wik (Ap), intervjuet av Oppegård Avis.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  • Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).
  • Husk at du kan stemme allerede nå. Det er åpent for forhåndsstemming på begge rådhusene i vanlig åpningstid.
  • Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde for å stemme, som for eksempel bankkort/id-kort med bilde, pass eller førerkort. Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet, men det gjør arbeidet lettere for valgfunksjonærene og du sparer noe tid i valglokalet.
  • Du kan stemme på følgende steder: Ski rådhus, Ski skole, Siggerudhallen, Langhus skole, Kråkstadhallen, Finstad skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen skole, Kolben, Hellerasten skole, Sofiemyr skole og Østre Greverud idrettshall.

Ifølge ham er det fortsatt mye usikkerhet rundt gjeldsnivået i Nordre Follo fra 1. januar 2020, men administrasjonen har antydet at den samlede gjelden blir på mellom 6 og 7 milliarder kroner i beste fall og på mellom 9 og 10 milliarder kroner i verste fall.

Les saken her: – Vi kan ikke fortsette som nå

Nå kan du lese hvordan de elleve partiene som stiller til valget 8.-9. september, har tenkt å løse de økonomiske utfordringene i Nordre Follo.

1. Nordre Follo Høyre

 
 

Den økonomiske situasjonen i Nordre Follo (NF) blir krevende, men det er ikke på grunn av NF.

Vi mener NF er løsningen på utfordringen. Vi er i en periode med vekst og kapasitetsutvidelse, men vi vil sørge for at alle kommunale tjenester har god kvalitet innenfor den budsjettrammen vi har.

For å møte utgiftene de nødvendige investeringene vil gi, mener vi det er riktig at kommunen selger eiendommer kommunen ikke har bruk for, slik at vi kan benytte salgsinntekten til å medfinansiere investeringer.

Flere innbyggere vil også føre til at skatteinntektene øker. Høyre er garantisten for at eiendomsskatt ikke innføres i NF.

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet

2. Nordre Follo Arbeiderparti (Ap)

Vi vil gjøre det attraktivt å bo i Nordre Follo slik at flest mulig skal kunne bo, jobbe og skatte til kommunen.

Legge til rette for nye boliger og langt flere innbyggere. Satse på utbyggingsavtaler, der utbyggerne er med å betale for viktig infrastruktur. Vi må se om noen investeringer kan skyves på i tid for å redusere lånebelastning.

Velge funksjonelle, men nøkterne løsninger på kommunale bygg og satse på godt vedlikehold.

 
 

Nei til foreslåtte lønnsøkninger til ordfører og politikergodtgjøringer. Ha færrest mulig topplederlønninger i kommunen.

3. Nordre Follo Fremskrittsparti (FrP)

Vi mener det merkelig at en sammenslåing av to kommuner skal føre til dårligere økonomi. Vi trodde at dette skulle føre til mer effektiv drift og stordriftsfordeler. Dette viser at sammenslåingen er meningsløs.

Vi ønsker ikke å «lempe» kostnadene over på innbyggerne med eiendomsskatt og høye kommunale gebyrer. Vi ønsker en knallhard prioritering av skattebetalernes penger.

 
 

Vi vil sikre et godt tilbud på skolene, sykehjemmene også videre, og sørge for at behovet for å oppta lån blir mindre for kommunen.

Vi kan samarbeide med private aktører om utbygginger, og ikke påføre kommunen «gjeld opp til pipa». For eksempel kan private bygge og eie skolebygg og andre kommunale bygg, og kommunen leie det man har behov for.

4. Nordre Follo Kristelig Folkeparti (KrF)

 
 

Vi må holde oppe fokuset på stram kommuneøkonomi for å sikre langsiktig trygghet for det kommunale tjenestetilbudet.

For KrF er det viktigste å sikre gode barnehager, skoler, eldreomsorg, inkludering og tjenester for mennesker som trenger at samfunnet stiller opp, fremfor lånedrivende store investeringer som ikke ligger innenfor kommunens primæroppgaver.

Kommunen må kontinuerlig vurdere omstilling, effektivisering, gode innkjøps- og anbudsordninger og salg av eiendom for å redusere lånegjelden.

 
 

5. Nordre Follo Miljøparti De Grønne (MDG)

Vi vil ta initiativ til å nedskalere noen prosjekter eller sette de på vent, som svømmehall på Kolbotn. Vi vil se på muligheter for effektivisering, men ikke godta kutt i kvaliteten i tjenestene.

Noen eiendommer kan vurderes for salg dersom de brukes til fortetting, men vi vil ikke selge naturområder, eller salg bare for å betale tilbake gjeld.

 
 

Som alternativ til slike kutt eller tomtesalg vil vi utrede konsekvensene av en forsiktig eiendomsskatt som ikke rammer innbyggere med svak økonomi. Det er bedre at de av oss som har råd til å eie større boliger betaler, enn at barn, eldre og syke skal ta støyten med dårligere tjenester.

6. Nordre Follo Sosialistisk Venstreparti (SV)

Vi anerkjenner at kommunens gjeldssituasjon er utfordrende og ønsker sikre god økonomistyring fremover.

Vi ønsker en gjennomgang av vedtatte investeringer og vil se nøye på kommunens investeringsbehov kommende år.

 
 

Vi ønsker ikke at kommunens utfordrende gjeldssituasjon skal føre til reduksjon i kommunens tjenestetilbud, og er derfor villig til å innføre eiendomsskatt for å sikre gode velferdstjenester.

7. Nordre Follo Venstre (V)

Alle investeringene for perioden 2019-2022 vil ikke kunne gjennomføres på fire år.

 
 

Allerede i 2019-budsjettet er investeringer for flere hundre millioner kroner utsatt i begge kommuner. Ikke bare grunnet kapasitet på penger, men også kompetanse og folk.

Gjelden vil blant annet kunne reduseres ved salg av eiendom. Venstre ønsker imidlertid ikke å selge grønne arealer, de må sikres for framtiden.

Det bør også settes spørsmål ved behovet for vekst i kapasitet på grunn av økt innbyggertall. Kommunen bruker tre ganger så høye tall som SSB. Gode analyser her, gir besparelser.

8. Nordre Follo Senterparti (Sp)

 
 

For oss er det særs viktig at kommunen har en ansvarlig og sunn økonomi. Med de planlagte investeringene, blir gjeldsbelastningen så stor at selv den minste renteøkning vil bety kutt i tjenestene til innbyggerne.

Derfor vil vi redusere investeringstakten, for eksempel ved kun å bygge en svømmehall den kommende perioden, og utsette andre prosjekter.

Kommunen må ha langt færre sektorer og kommunale toppsjefer. Tillit og samarbeid må erstatte unødig måling og kontroll i offentlig sektor. Økt tillit i offentlig sektor vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte og reduserte kostnader.

 
 

9. Nordre Follo Rødt

Kommunesammenslåingen vil bli kostbar. Denne regningen må staten ta. Når kommunen får flere oppgaver, må det følge øremerkede penger med.

For å utvikle en bærekraftig økonomi, er langsiktige vurderinger nødvendig når investeringer skal vedtas, ellers er vi tilbake i samme situasjon innen kort tid.

Det kan hende det er ting vi ikke har råd til i Nordre Follo. Det å selge unna eiendom for å betale gjeld blir for kortsiktig.

Rødt vil også redusere de folkevalgtes godtgjørelser.

10. Nordre Follo Pensjonistparti (PP)

Gjelden i Nordre Follo blir meget krevende å betjene hvis renten går opp.

Som tiltak foreslår vi følgende: Selge eiendommer, utsette investeringer og unngå å ta opp nye lån, prioritere lovpålagte oppgaver/ redusere tjenestetilbudet samt å redusere antall ansatte i kommunen.

For PP er det ikke aktuelt å innføre eiendomsskatt for å bedre økonomien.

11. Liberalistene

Kommunalt gjeldsopptak er i realiteten skatt uten demokratisk vedtak. Dette har, siden starten i 1737, vært motivet for etableringen av de pengeproduserende bankene.

Politikerne har, gjennom inflasjonsmålet, lovfestet en voldsom samlet gjeldsvekst på 5 til 6 prosent årlig. Dette er et av mange eksempler på politikerskapt ugreie.

Liberalistenes politikk innebærer å avvikle kommunens virksomhet og avhende kommunens eiendeler. Gjeldsproblemet forsvinner da sammen med kommunen.

Les også: Bli kjent med partiene og partienes hovedkandidater før valget