Hundremeterskogen i Lokesvei

Kan vi fortsette arbeidet med å bevare Hundremeterskogene våre? spør Inge Walle-Olsen

Publisert

Nordre Follo kommune har laget en arealplan for Oppegård som skal gjelde i 10 år fremover. Jeg har lest den, og den er veldig bra skrevet. Der fremstår en kommune jeg har lyst til å bo i. En kommune som setter dagens innbyggere og ikke minst fremtidige innbyggere først i alle køer. Miljø, sikkerhet, helse og natur gjentas som et mantra igjennom hele arealplanen.

Det står også at kommunen planlegger salg av mange tomter, bl.a. Hellerasten skole og Sofiemyrtoppen skole etc. Men i listen har det også sneket med seg flere hundremeterskoger. Lokesvei 5 og Klaus Eggesvei 34 m.fl. Først sier arealplanen at hundremeterskoger er kjempeviktige for innbyggerne, deretter foreslås det salg av hundremeterskoger til utbyggere. Har ikke kommunen lest sin egen arealplan?

Punkter om hundremeterskoger

Her har jeg listet opp noen punkter arealplanen har om hundremeterskoger og grøntarealer:

 1.    «Sikre at arealnøytralitet (dvs ikke bygge på naturareal) skal gjelde for alle naturområder innenfor områder regulert til bebyggelse, slik at alle skogholt, hundremeterskoger og parker ikke endres».

2.    «Sikre at parker, 100-meterskoger og andre grøntarealer fremmer livskvalitet for innbyggerne og fungerer som habitat og funksjonsområder for planter og dyr».

3.    «Være en arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder, det vil si gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd fremfor å bygge ned naturen».

4.    «Arealer er ikke en fornybar ressurs og en bærekraftig utvikling har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. Arealbruk medfører tap av og fragmentering av leveområder og er den desidert viktigste årsaken til tap av naturmangfold»

5.    «Naturmangfoldet utgjør til sammen de økosystemene som er vårt livsgrunnlag og som vi og fremtidige generasjoner er avhengige av at fungerer godt. Et rikt naturmangfold gir også store helsemessige gevinster i form av rekreasjon og opplevelser

6.    «Skal det internasjonale målet om å stanse tapet av naturmangfold nås, må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at man må gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur. Det er viktig å sikre helhetlig planlegging, der virkninger for naturmangfoldet ses i sammenheng med større områder og summen av flere tiltak.

Liten inntekt

Og dette er bare noen av tiltakene som er planlagt, videre er det også presisert at det er viktig med blå-grønn struktur (dvs nettverket av vann og skog), vern av insektliv, tilgang og nærhet til skog for den enkelte beboer, støyskjerming, godt for fysisk og mental helse, enkelt å være fysisk aktiv etc, etc.

 Salg av ett, to eller tre mål med hundremeterskog genererer veldig liten inntekt sammenlignet med nytteverdien det har for barn og voksne i nærområdet. Det er på tide å frede hundremeterskoger for fremtidens barn. De får det ille nok slik som generasjoner før dem tyner naturen.

 I tiden før valget i fjor var det mange politikere som stilte opp på arrangementer for å støtte opp om sin lokale Hundremeterskog. Bl.a skogen i Lokesvei 5, hvor vi hadde hengekøyefest og utekino. Mange av oss gav vår stemme til akkurat dere, fordi vi setter våre barn og barnebarns interesser først. Kan vi fortsette arbeidet med å bevare Hundremeterskogene våre?