Utbygging av Storebukta

SKAL STENGES MED PORT: Kommunen og utbygger vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk.
SKAL STENGES MED PORT: Kommunen og utbygger vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk.

Kulverten – en politisk eller administrativ blemme?

"Kommuneadministrasjonen har beklaget saksbehandlingen i forbindelse med den uholdbare trafikksituasjonen for beboerne på Tangen i forbindelse med utbyggingen av Storebukta. Videre har de til neste møte i UMP lagt frem et notat om rekkefølgekrav. Vi håper at administrasjonen og politikerne tar lærdom fra denne saken", skriver Gunnar Sveen i sitt leserinnlegg.

Publisert

En gjennomgang av den politiske behandling av delreguleringsplan Storebukta viser at man ved førstegangsbehandling var fullt klar over rekkefølgekravene for prosjektet om vanskelig tilgang til området i anleggsfasen samt de utfordringer dette ville innebære for eksisterende beboere.

Men hva skjedde så?

Jo - utbygger utredet alternative løsninger for anleggsvei hvilket forelå gjennom notat av 31. januar 2018, som fulgte vedlagt som bilag til annengangsbehandling av saken.

Man endte der opp med kulverten som den minst dårlige av fire alternativer hvor utbygger hele tiden har forholdt seg til rekkefølgekravene om at en ny kulvert skulle vært fullført før igangsettelse. 

I notatet står det imidlertid klart at den nye kulverten må stenges for persontrafikk i anleggsfasen.

Hva gjør så administrasjonen med dette?

Jo, rådmannen kommenterer Nedre Solbråtan Vels høringssvar som følger:

«Utbygger planlegger å stenge undergangen for gående i anleggsperioden. Opparbeidelse av fortau kan utsettes til ferdigstillelse av boligprosjektet."

"I anleggsperioden må gående bruke undergangene lenger sør i Solbråtanveien, og undergangen ved Kolbotn stasjon. Det skal opprettes en trygg gangvei over planområdet mellom Th. Hansens vei og Solbråtanveien."

Men man opplyser intet annet sted i fremlagt dokumentasjon at dette er et klart avvik fra områdeplanens rekkefølgekrav som forutsetter full bruk av kulverten også i anleggsfasen.

Administrasjonen erkjenner feil og lager nye prosedyrer

"Vi synes at dette er en god erkjennelse og lærdom i administrasjonen – når kan vi forvente tilsvarende fra ansvarlige politikere?"

Gunnar Sveen, bor i Kolbotn sentrum

I etterkant har rådmannen i møte med Tangen Vel beklaget saksbehandlingen i dette tilfelle samt at plansjefen "i ettertankens lys" har erkjent det samme til undertegnede. 

Videre har man til neste møte i UMP lagt frem et notat om rekkefølgekrav.  Vi håper at man da tar lærdom fra denne saken.

Les også: – Dere har ikke kontroll

Hadde de alternative løsninger?

Kommunen har en praksis hvor kun tilsluttende veier behandles i reguleringssaker.  Dette innebærer at kun Solbråtanveien fra brygga og til Th. Hansensvei er en del av Storebukta, mens Th. Hansensvei før kulvert tillegges Veslebukta og etter kulvert Sentrumsbygget.

Grunnet anleggsvei la man så kulverten på Storebukta og trodde/håpet at Sentrumsbygget ville gå kjappere enn det har gjort. En avklaring der hadde kanskje gjort seg før man begynte? Fantes det så alternative løsninger når denne situasjonen oppsto?

Videre har man 150 millioner i fonds for kommunale tiltak i Kolbotn sentrum.  Denne veien kunne vært forskuttert av kommunen og kostnadsfordeling med de respektive utbyggere tatt senere.  Men de ønsker tydeligvis ikke å være bank – eller hva?

Bedring i vente, men det koster

Nå er kommunen i ferd med å inngå avtale med Solon Eiendom om at de fullfører kulvert og Th. Hansvens vei opp til Kolbotnveien i sommer. Men det kunne vært gjort i fjor sommer.

Så vidt vites var kulverten – av kommunen? – kalkulert til 8 millioner kroner. 

Foreløpig kostnad skal være 24 millioner kroner, hvilket antas å måtte betales av noen.

Kulverten var planlagt med høyde 3.1 meter, men som anleggsvei og for brannbiler kreves høyde 4.1 meter. 

"Politikerne – og rådmannen - synes i dette tilfelle å ha hatt behov for å markere vekst og igangsettelse fremfor gode prosesser og rekkefølgekrav."

Gunnar Sveen

En anleggsvei kan fylles opp, men kommunen ønsket dette som permanent løsning for å sikre brannvesenet adkomst til Kolben og svømmehallen.

Brann- og flomsikring

Jeg har bedt om, men så langt ikke fått et tilfredsstillende svar på om brannvesenets ønske innebærer at man i dag, grunnet parkeringsdekket eller grunnforholdene, ikke har god nok adgang for stigebil til disse byggene i dag?

Videre vil jeg be om at man redegjør for hvilke tilleggskostnader økningen fra 3.1 meter til 4.1 meter innebærer hva angår flomsikring?

Ormerud skal nemlig hva overvann angår være sikret med utløp Kolbotnvannet gjennom dette punktet.  Vi antar at denne høyden således innebærer tilleggskostnader fra kulverten til vannet.

 

Powered by Labrador CMS