Salg av kommunale eiendommer

SKAL SELGES: Rådhusbygningen utvendig skal bevares i sin helhet. Kjøper har begrenset handlingsrom for å kunne foreta store endringer i bygget.
SKAL SELGES: Rådhusbygningen utvendig skal bevares i sin helhet. Kjøper har begrenset handlingsrom for å kunne foreta store endringer i bygget.

– Skal selges etter ferien

Oppegård rådhus og flere andre kommunale eiendommer klargjøres for salg. Når det gjelder salget av Kurud skog, har kommunen ombestemt seg.

Publisert

Salg av flere kommunale eiendommer ble vedtatt i kommunestyret for to år siden. I løpet av det nærmeste fire årene skal det selges eiendommer for nærmere en halv milliard kroner.

Salget er nødvendig for å kunne hente inntektene kommunen trenger i forbindelse med de store investeringene i løpet av planperioden 2019-2022.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Skal selges etter sommerferien

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Oppegård rådhus skal selges før sommeren, men foreløpig er eiendommen ikke lagt ut for salg, men salget av rådhuset planlegges å starte etter sommerferien, ifølge kommunalsjef Ellen Wibe.

"Selv om salget vil foregå inneværende år, vil ikke overtakelse og oppgjør foregå før ved nyttår på grunn av lokaliseringslogistikken", ifølge tertialrapporten.

Selve rådhusbygningen utvendig skal bevares i sin helhet. Kjøper har begrenset handlingsrom for å kunne foreta store endringer i bygget. 

"Dersom rådhuset mister sin funksjon i en eventuell kommunesammenslåing kan rådhuskvartalet benyttes til videregående skole eller annen offentlig tjenesteyting. Alternativt kan området bygges om til boliger med publikumsrettede tjenesteytende funksjoner mot gate, så som bevertning, frisør, kulturinstitusjoner eller annen tjenesteyting", står det i den nylig vedtatte sentrumsplanen.

Les også: Vil selge hele rådhuskvartalet

Betaler halvparten av utgiftene til Ski rådhus

Når det gjelder Ski rådhus, bygges det nå om for 220 ansatte fra Oppegård og Ski. Ifølge tertialrapporten er oppgraderingen av ventilasjonsanlegget der krevde en ekstra bevilgning på 17,9 millioner kroner.

Total prosjektkostnad for Ski rådhus for perioden 2018-2022 forventes dermed økt fra 42,9 til 60,2 millioner kroner.

I 2019 forventes investeringsutgiftene å bli 42,9 millioner kroner. Oppegård kommune finansierer 50 prosent av utgiftene.

Les også: Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

102 millioner kroner i 2019

I fjor høst ble strandeiendommen Ingierstrandveien 132, beliggende syd for Bekkensten badestrand på Svartskog, solgt av kommunen. Eiendommen var på 2.520 kvadratmeter i areal og taksert verdi for eiendommen var 8,2 millioner kroner.

I løpet 2019 forventer kommunen å selge eiendom for 102 millioner kroner (red. anm.: budsjettert brutto salgsinntekt, basert på grove overslag), ifølge den siste tertialrapporten fra april i år.

Det presiseres at det er markedet som til slutt bestemmer salgspris, og at en oversikt over forventede inntekter kan først synliggjøres nærmere salgstidspunktet og etter at det er innhentet verdivurdering eller takst.

Kommunen har i 2019 budsjettert med kostnader på 3 millioner kroner i forbindelse med salget.

Forventer avvik på 65,1 millioner som følge av forsinkelser

Klargjøringsprosesser for enkelte eiendommer som opprinnelig var tenkt solgt i 2019 har tatt noe lengre tid enn antatt, ifølge tertialrapporten.

Som følge av disse forsinkelsene forventes det avvik i forhold til budsjettet på 65,1 millioner kroner. 

Forsinkelsen gjelder blant annet følgende eiendommer:

 • Klaus Egges vei 34
 • Bakkeveien 1 (innfartsparkeringen ved Myrvoll stasjon). Eiendommen består av tre parseller og omfattes av områdereguleringen for Myrvoll/Ekornrud. Eiendommen er regulert i tre ulike delfelt (S2, S3 og P), som samlet utgjør 14,2 dekar i areal.
 • Lokes vei 5. Cirka halve arealet skal selges til boligformål og den andre halvparten forblir i kommunalt eie som grønt areal.

 • Holbergs vei 2. Under kommunestyremøtet 11. juni ble det vedtattmot tre stemmer (MDG) at dersom eierne av Sønsterudveien 26 (Kolbotn Bil) ikke inkluderer Holbergsvei 2 i sine planer innen utgangen av 2019, ansees det som hensiktsmessig å detaljregulere eiendommen i kommunal regi før den legges ut for salg.
 • En liten del av eiendommen 39/14 på Mellomåsen. Arealet (1.445 kvadratmeter). ligger tilgrensende til sameiet Mellomåsen terrasse, mot nord. Planforslaget (ble behandlet i UMP 18. juni i år) legger til rette for at 1.105 kvadratmeter av arealet omreguleres til boligbebyggelse/ frittliggende småhusbebyggelse og 11 kvadratmeter til renovasjon. 
FELT BT4: Feltet BT4 ligger like ved siden av feltet BT3 (Generasjonsparken i Kolbotn sentrum). Begge feltene vises som oransje felt på kartet. Det hvite feltet er Kolben kulturhus.
FELT BT4: Feltet BT4 ligger like ved siden av feltet BT3 (Generasjonsparken i Kolbotn sentrum). Begge feltene vises som oransje felt på kartet. Det hvite feltet er Kolben kulturhus.

Les også: Fra grønt til hus

Disse eiendommer kan også bli solgt i år

Følgende eiendommer er planlagt solgt i 2019. Salgsprosessen er allerede i gang.

 • Kongeveien 28 på Sofiemyr (i krysset mellom Sønsterudveien)
 • Brostubben 7 på Kolbotn
 • Valhallaveien 62, 38/699 (aktivitetssenteret på Tårnåsen skal ikke selges, det skal selges kun tilstøtende arealer) og 38/327. Kommunen har vært i direkte forhandlinger med forslagsstilleren for reguleringen av Tårnåsen senter, med tanke på å selge tomtene etter en privat detaljregulering som omfatter hele lokalsenterområdet. 
 • Th. Hansens vei 14 B (vis-a-vis den lille fotballbanen på Tangen) Dialog med utbyggeren av området pågår, ifølge tertialrapporten. Det er også innhentet takst for eiendommen. Forhandlinger og salg forventes i løpet av 2019. Reguleringsplanen for feltet forventes sluttbehandlet i 2020, slik at det er en risiko for at salgsinntekt først realiseres i 2020.
 • Skiveien 71. Under kommunestyremøtet 11. juni ble det enstemmig vedtatt at i forbindelse med salg av eiendommen til eierne av Sønsterudveien 2A og 2B, skal eiendommen fradeles og selges, og at dette skal også gjelde de delene av Skiveien 71 som er nødvendige for gjennomføringen av reguleringsplanen. Hvor stor andel av eiendommen som skal selges, skal vurderes etter vedtatt detaljregulering. Dersom eiendommen selges skal returpunktene beholdes og baseres på en nedgravd løsning, så fremt dette er mulig.
 • Eiendom 39/772 (eiendommen ligger i Nordåsveien, øst for hotellet på Mastemyr). Under kommunestyremøtet 11. juni ble det vedtatt at rådmannen går i direkte dialog med eiere av tilgrensede eiendommer med tanke på forhandlinger og salg av eiendommen.

 • Theodor Hansens vei 6B. Eiendommen grenser til Generasjonsparken på Kolbotn og skal selges til boligbygging i forbindelse med bygging av Kolbotn svømmehall. Det ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 11. juni i år at rådmannen skal gå i direkte forhandlinger med forslagsstiller for detaljreguleringen av feltet BT4 i Kolbotn sentrum (se kartet ved siden av), med tanke på å selge kommunens andel av eiendommen i forbindelse med detaljreguleringen.

  Les også: Svømmehall og boliger som nabo

Ville selge Kurud skog for 700.000 kroner

Kurud skog på Svartskog var også med på listen over de kommunale eiendommene som skulle selges, og var ikke minst den største av eiendommene på denne listen.

Eiendommen er på 442.954 kvadratmeter i areal hvorav rundt 50.000 kvadratmeter er regulert til skog og idrett, 175.000 kvadratmeter er regulert til jord og skog, cirka 4.000 kvadratmeter er regulert til p-plasser og 1000 kvadratmeter til felles avkjørsel, mens resten av eiendommen er uregulert.

– Det er riktig at denne eiendommen er størst i areal, men den er ikke størst i verdi. Taksten på Kurud skog er på rundt 700.000 kroner – ikke en gang en prosent av det beløpet kommunen skal selge for, sier kommunalsjef Ellen Wibe.

Hun understreker også at salget av Kurud skog ikke er nødvendig eller avgjørende for å finansiere investeringene i perioden for 2019–2022. 

Eiendommens størrelse og salgssaken har heller ingen sammenheng med støykonflikten i forbindelse med saken om skytebanen på Kurud, påpeker Wibe.

Kommunen jobber nå med en skriftlig oppdatering til formannskapet om skytestøysaken. Foreløpig har de ingen kommentar til avisen.

Les også: Kommunen har stevnet skytterlaget for retten

Skulle selges på grunn av drift og skjøtsel av skogen

– Hva er grunnen til at kommunen vil selge Kurud skog hvis denne eiendommen har så lite verdi?

– Dette er en skogeiendom som i fremtiden skal fortsette å være en skogeiendom. Det vil ikke skje noen utvikling av denne eiendommen utover eventuelt tilrettelegging for friluftsliv. Oppegård kommune har derfor vedtatt at eiendommen kan selges fordi drift og skjøtsel av skogeiendom ikke er en del av kommunens oppgaver, sier Wibe.

– Eieren av Kurud gård tilbøy seg å bygge en innendørsbane, men siden det ble avvist av skytterlaget kan kommunen like gjerne beholde dette LNF-området selv.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

Hun forklarer videre at salget av den aktuelle eiendommen ikke kan skje før støyproblematikken rundt skytebanen på Kurud er løst.

– Det er også viktig å nevne at et eventuelt salg skal skje med klausuler som sikrer forkjøpsrett og tilbakekjøpsrett for kommunen. Det skal også sikres utvidede rettigheter for allmennheten. Kommunen er fortsatt plan- og byggesaksmyndighet, og det vil styre hva som tillates på eiendommen uavhengig av hvem som eier den, sier Wibe.

Skal ikke selges likevel

På kommunestyremøtet 11. juni ble det vedtatt at Kurud skog ikke skulle selges likevel. Det var Kjell Pettersen (H) som fremmet endringsforslaget om dette på vegne av H og KrF, og det ble enstemmig vedtatt.

Ifølge vedtaket "skal de eiendommer eller deler av eiendommer som skal beholdes som grøntområder fortsatt være i kommunal eie."

Bakgrunnen er at vi ønsker samme løsning som vi valgte for rådhusparken, det vil si at rådhusparken beholdes, men at tomten selges. Dette vedtaket må også ses i sammenheng med de andre sakene om salg, sier ordføreren. 

Han forklarer videre at Kurud skog var aktuell å selge dersom denne eiendommen hadde gitt en løsning for å bli kvitt skytestøyen.

– Det blir en fryktelig dyr sak for oss og kommunen. De eventuelle 700.000 kroner kommunen skulle få for denne eiendommen er tapt flerfoldige ganger uansett utfallet av en rettsak.

Øivind Johnsen, leder i Oppegård Skytterlag

Eieren av Kurud gård tilbøy seg å bygge en innendørsbane, men siden det ble avvist av skytterlaget kan kommunen like gjerne beholde dette LNF-området selv, sier Sjøvold. 

– Det blir en fryktelig dyr sak for oss og kommunen

Leder i Oppegård Skytterlag, Øivind Johnsen, reagerer kraftig på uttalelsene fra ordføreren og kommunalsjefen.

Det at kommunen påstår at vi har avvist noe konkret tilbud om løsning er bare patetisk og feilaktig vi er aldri blitt tilbudt noe konkret fra verken kommunen eller Bratli (red. anm.: Kjell Arne Bratli, eieren av Kurud gård, som vil kjøpe Kurud skog). Sistnevte har jo med all tydelighet vist at han ikke akter å gi noe ved dørene da vi ba om økonomisk støtte etter at vi gjennomførte støydempingstiltakene på banen i fjor sommer, sier Johnsen.

Oppegård kommune har nylig satt i gang en rettssak mot Oppegård Skytterlag.

– Vi har stevnet pistoklubben og er i en rettslig prosess som vil gå utover høsten. Parallelt med det, pågår det en prosess hos Fylkesmannen. Skytterlaget har sendt klage til Fylkesmannen, som har lagt ned forbud mot konkurranseskyting. De har ikke funnet grunn til å endre syn i saken, og den er derfor sendt videre til Miljødirektoratet for endelig beslutning i saken ,sier kommunalsjef Ellen Wibe.

Øivind Johnsen i skytterlaget sier det er satt av fire dager til saken i tingretten til høsten.

– Det blir en fryktelig dyr sak for oss og kommunen. De eventuelle 700.000 kroner kommunen skulle få for denne eiendommen er tapt flerfoldige ganger uansett utfallet av en rettsak. Skytterlagets kasse er tom, så et tap i rettssalen for oss betyr konkurs for skytterlaget. Kommunen blir sittende med regningen uansett, sier Johnsen.

Les også: Oppegård Skytterlag får økonomisk støtte i kampen mot kommunen