NATURVERN

BLIR VERNET: Trolldalen blir vernet som naturreservat.
BLIR VERNET: Trolldalen blir vernet som naturreservat.

Trolldalen er nå vernet av regjeringen

Trolldalen naturreservat i Oppegård kommune er blant de totalt 40 skogsområdene som nå blir vernet av regjeringen som leveområde for et stort antall truede arter.

Publisert

Trolldalen naturreservat på Svartskog er nå på den nye vernelisten til regjeringen.

ER NÅ VERNET: Trolldalen naturreservat (gårdsnumre/bruksnumre 35/9, 35/36 og 37/1) er merket med den røde linjen på kartet. Den grønne linjen viser eksisterende Svartskog landskapsvernområde, som ble vedtatt i 2008.
ER NÅ VERNET: Trolldalen naturreservat (gårdsnumre/bruksnumre 35/9, 35/36 og 37/1) er merket med den røde linjen på kartet. Den grønne linjen viser eksisterende Svartskog landskapsvernområde, som ble vedtatt i 2008.

Området dekker et totalareal på omtrent 600 dekar hvorav store deler omfattes av eksisterende Svartskog landskapsvernområde (se kartet til høyre). Sjødalen har nå også blitt inkludert i verneområdet.

Det skjedde gjennom en ordning kalt frivillig skogvern, hvor miljømyndighetene identifiserer skogtyper som bør vernes, eierne tilbyr et gitt areal, og det forhandles frem en avtale etter at staten har gjort en vurdering av om området er unikt nok til å bli vernet eller ikke.

40 nye skogsområder

Det aktuelle vedtaket er fra 14. desember i fjor og omfatter også 39 andre skogsområder i åtte fylker.

Alle disse områdene beskrives som leveområde for et stort antall truede arter.

Til sammen dreier det siste vedtaket seg om rundt 90 kvadratkilometer nytt verneareal med cirka 59 kvadratkilometer produktiv skog. Vedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. I alt er det i år vernet 87 skogområder med 169 kvadratkilometer produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Regjeringen har på sine seks første år bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern, ifølge departementet.

VAKRE TROLLDALEN: De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.
VAKRE TROLLDALEN: De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.

Dette er nå forbudt:

All ferdsel gjennom naturreservatet skal nå skje varsomt og det må tas hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.

Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.

I naturreservatet gjelder også følgende vernebestemmelser:

VERNET SIDEN SEPTEMBER 2008: Delingsdalen naturreservat.
VERNET SIDEN SEPTEMBER 2008: Delingsdalen naturreservat.
  • Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
  • Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
  • Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, opplag av båter, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
  • Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
  • Bruk av naturreservatet til større arrangementer er også forbudt.

Delingsdalen naturreservat

Oppegård kommune har også to andre naturreservater fra før; Delingsdalen naturreservat og Svartskog landskapsvernområde.

VERNET SIDEN JUNI 2008: Svartskog landskapsvernområde.
VERNET SIDEN JUNI 2008: Svartskog landskapsvernområde.

Delingsdalen naturreservat ligger nordvest i kommunen, mellom Bunnefjorden og Gjersjøen. Reservatet ble opprettet i september 2008 og dekker et totalareal på 396 dekar.

Det er dominert av barskog med rike skogtyper som lågurtgranskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog. Området er en velutviklet gammelskog med liten påvirkningsgrad. I tillegg er området mye brukt til fritidsformål, spesielt for befolkningen i Oppegård.

Svartskog landskapsvernområde

Svartskog landskapsvernområde ligger mellom Bunnefjorden og Gjersjøen. Området dekker et totalareal på 2295 dekar og ble vernet i juni 2008.

OPPTATT AV NATURVERN: – Vern av naturområder er helt nødvendig for å ivareta naturtyper, biomangfold og friluftsområder, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo.
OPPTATT AV NATURVERN: – Vern av naturområder er helt nødvendig for å ivareta naturtyper, biomangfold og friluftsområder, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo.

Området er et kulturlandskap preget av store åkerflater og mindre åkerlapper mellom skogkledte koller. Her er elementer fra tidligere tiders jordbrukslandskap, med store hagemarksarealer med edellauvtrær og eikeskogsholt.

Skogen i området er for en stor del tidligere beitemark og havnehager, samt brakklagt åker. Et kalkrikt jordsmonn og gunstig klima gir grunnlag for et stort mangfold av planter. Her er også flere dammer med både storsalamander og småsalamander. Vinterstid prepareres skiløype av Svartskog idrettsforening.

– Veldig viktig og gledelig

Styrelderen i Naturvernforbundet i Oppegård, Mariella Nora Isabella Filberg Memo (47), ble veldig glad da hun hørte nyheten om et nytt naturreservat i kommunen.

– Det er veldig viktig og gledelig at Trolldalen nå er vernet! Vern av naturområder er helt nødvendig for å ivareta naturtyper, biomangfold og friluftsområder, sier 47-åringen fra Solbråtan.

Hun vil samtidig påpeke at det finnes viktige og svært viktige naturområder øst for Gjersjøen også, blant annet et område med verdi A med mange rødlistearter som kvalifiserer høyt til vern etter Naturmangfoldloven.

– Fylkesmannen kjenner til dette området, og vi håper aktuelle grunneiere kjenner sin besøkelsestid og tilbyr området til vern. I og med at alt skogvern skal være frivillig, er det grunneiere selv som må ta initiativ ovenfor Fylkesmannen til å få sine verdifulle områder vernet, sier Memo.

Hun sier frivillig vern er en temmelig lukrativ ordning med solide kompensasjonsordninger.

– Vinn vinn for både grunneiere og biomangfoldet, sier hun.

 

Les også: Tap av natur og økologisk sorg

Powered by Labrador CMS