Salting av kommunale veier

SALTING AV KOMMUNALE VEIER: I 2018 ble det brukt over 168 tonn med salt I forbindelse med vintervedlikehold av de kommunale veiene i Oppegård. Saltforbruket i Ski var på 120 tonn i den samme perioden, ifølge de innsendte fakturaene fra de to kommunene.
SALTING AV KOMMUNALE VEIER: I 2018 ble det brukt over 168 tonn med salt I forbindelse med vintervedlikehold av de kommunale veiene i Oppegård. Saltforbruket i Ski var på 120 tonn i den samme perioden, ifølge de innsendte fakturaene fra de to kommunene.

Dette mener lokalpolitikerne om det store saltforbruket

Sjekk hva lokalpolitikerne mener om den siste avsløringen til Oppegård Avis om den enorme saltbruken i Oppegård og Ski, og les hva de mener bør gjøres for å oppnå et bedre vintervedlikehold i vår nye storkommune.

Publisert

I forbindelse med den siste avsløringen til Oppegård Avis om den enorme saltbruken i Oppegård og Ski, har vi stilt følgende spørsmål til lokalpolitikerne i Nordre Follo:

  • Hvordan reagerer dere på avsløringene om saltbruken i Oppegård og Ski?
  • Bør det lages en forpliktende utfasingsplan for saltbruk og et system med årlig rapportering om saltforbruket i Nordre Follo? Ja/nei og hvorfor? 
  • Hvordan kan man sørge for et bedre vintervedlikehold i Nordre Follo?

Les også: Oppegård kommune brukte 676 tonn salt på kommunale veier på fem år

Brukte 11.700 tonn med salt i Follo de siste to vintrene

Les også: – Vi kan forvente noen år med mye snøfall i Nordre Follo

Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

Her kan du lese svarene:

Roar Thun (Ap):

Det er både skuffende og overraskende at saltbruken er såpass høy. I Ski har vi klare målsettinger med denne bruken og har årlige rapporteringer i grønt regnskap. Med de tallene som Oppegård Avis gjengir for Oppegård kommune, får vi en inntrykk av at slike mål som Ski jobber etter ikke eksisterer i Oppegård, sier Roar Thun, som har blitt valgt som nestleder i Utvalg for klima, teknikk og miljø for Ap i Nordre Follo.

Han sier at både Oppegård og Ski fortsatt har en lang vei å gå for å redusere bruk av salt i veivedlikehold/vinterbrøyting.

– Om salting fortsatt skal anvendes, skal dette være på et veldig lavt nivå. I Nordre Follo kan vi ikke være bekjent med så høyt saltforbruk.

Roar Thun (Ap)

Vi skal følge opp det rapporteringsarbeidet som har vært etablert i Ski, og det skal utarbeides en plan for utfasing av salt hvor vi bør søke en nullvisjon, sier Thun. 

Han sier videre at i et godt samarbeid med faginstansene i Nordre Follo skal det utarbeides en strategi for vintervedlikehold på de kommunale veier og gang- og sykkelstier som gir god og forutsigbar fremkommelighet.

Om det fra faglig ståsted blir poengtert at vi har enkelte strekninger med sterke stigninger hvor det er anbefalt å benytte salting i forbindelse med vinterbrøyting, så kan dette vurderes opp mot strøing med sand. Om salting fortsatt skal anvendes, skal dette være på et veldig lavt nivå. I Nordre Follo kan vi ikke være bekjent med så høyt saltforbruk, sier Thun.

Anne Kristine Linnestad (H):

I Ski får vi rapporten «Gront regnskap» hvert år så dette er ikke en avsløring, men en kjent situasjon i Ski. At saltbruken er høyere i Oppegård enn i Ski tar jeg til etterretning, sier Anne Kristine Linnestad (H).

– Jeg forventer at når saken kommer til kommunestyret inneholder den også tiltak for å sikre myke trafikanter og fremkommelighet for busser.

Anne Kristine Linnestad (H)

Hun forventer at det kommer et «Grønt regnskap» i en eller annen form for Nordre Follo etter hvert, og at veisalting blir satt på agendaen i det utvalget hvor denne saken hører hjemme.

Tiltakene for å redusere saltbruken må vedtas i kommunestyret. For Høyre er trafikksikkerhet svært viktig så jeg forventer at når saken kommer til kommunestyret inneholder den også tiltak for å sikre myke trafikanter og fremkommelighet for busser. Vi må få rapporter og forslag til tiltak årlig, understreker hun.

Samtidig påpeker hun at hun ikke har sett noen oversikt over det totale vintervedlikeholdet i Nordre Follo. Oppegård Avis har nylig skrevet at denne planen skulle utarbeides innen 2019, ifølge konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen. Det viser seg at i Ski kommune har arbeidet med den ikke har blitt satt i gang ennå, ifølge Tom Schei, virksomhetsleder for Kommunalteknikk i Ski.

Jeg kjenner ikke godt nok til hvilke kriterier som ligger til grunn for vedlikeholdet i Oppegård, men jeg regner med at dette blir en del av budsjettet rådmannen legger frem fredag 1. november. Jeg har altså ikke sett rådmannens forslag til budsjett for Nordre Follo, men like viktig som økonomiske bevilgninger er effektiv bruk av de midlene man får til rådighet og her bør det være rom for stordriftsfordeler, både på drift og innkjøpssiden, sier Linnestad.

– Det må være en plan for å minimere saltbruken, men skal den gjennomføres må det også være realistiske alternativer som sikrer trafikksikkerheten.

Hans Martin Enger (MDG)

Hans Martin Enger (MDG):

Som trafikant er det ikke overraskende at salt er en betydelig del av vintervedlikeholdet av veier i kommunene. Det er bekymringsverdig fordi salt har negative miljøkonsekvenser, sier Hans Martin Enger (MDG), den nyvalgte varaordføreren i Nordre Follo kommune. 

Han mener kommunestyret bør vedta en forpliktende utfasingsplan for saltbruken og et system med årlig rapportering om saltforbruket i Nordre Follo.

Gode tall er viktig for gode tiltak. Der har Ski bedrer rutiner enn Oppegård, og disse rutinene bør videreføres til Nordre Follo. Det må være en plan for å minimere saltbruken, men skal den gjennomføres må det også være realistiske alternativer som sikrer trafikksikkerheten, understreker Enger.

Han mener det trengs en mer kunnskapsbasert politikk og praksis når det gjelder vintervedlikehold.

– Oppvarmet sand kan være et godt alternativ til salt.

Camilla Hille (V)

Et eksempel er at Oppegård i dag har en politikk som sier at gang- og sykkelveier skal brøytes ved et visst antall centimeter snø (fem centimeter med våt snø eller ti centimeter med tørr snø). Dette gjøres, men fordi centimetermålet er for høyt blir gang- og sykkelveiene ofte likevel ufremkommelige, med sykkel, barnevogn, rullestol og rullator.

Camilla Hille (V):

Venstre har løftet saltbruken både i Ski og nasjonalt jevnlig siden 2011, det er leit at det skal ta så langt tid å finne gode miljøvennlige alternativer, sier Camilla Hille (V), nåværende varaordfører i Ski kommune.

– Det oppsiktvekkende er at når Venstre selv kom i posisjon og skulle styre Ski kommune, da gikk saltforbruket opp.

Tønnes Steenersen (FrP)

Hun mener kommunestyret bør vedta en forpliktende utfasingsplan for saltbruken og et system med årlig rapportering om saltforbruket i Nordre Follo.

Venstre har ved flere anledninger etterspurt en utfasingsplan i Ski, og blitt fortalt at den skulle utarbeides. I Ski rapporteres saltbruken i Grønt Regnskap og det bør fortsette i Nordre Follo, poengterer hun.

Hun sier Venstre mener at «hvit vinterveg» både kan være tryggere, mer oversiktlig og mer miljøvennlig. Snøfrie (mørke) og saltede vinterveier kan gi falsk trygghet og medføre at mange kjører raskere enn det som er forsvarlig. Oppvarmet sand kan være et godt alternativ til salt, sier Hille.

Tønnes Steenersen (FrP):

Jeg tror ikke man bruker salt for moro skyld. Det er nok tilfeller hvor forholdene tilsier at man bør bruke salt, men jeg mener det bare skal brukes der det er helt nødvendig, sier Tønnes Steenersen.

Han påpeker at Venstre i Ski hadde denne saken opp i Ski kommunestyre for noen år siden, og de fikk med seg flere av de andre partiene på å redusere saltbruken.

Det oppsiktvekkende er at når Venstre selv kom i posisjon og skulle styre Ski kommune, da gikk saltforbruket opp. Det er altså ikke alltid sammenheng mellom teori og praksis for enkelte politikere, sier Steenersen.

Han mener at bruken av saltet bør reduseres, men at det ikke bør vedtas en plan for utfasing av saltforbruket.

Jeg vil vite at vi har et godt nok alternativ på de vanskeligste veiene våre.

– Vi bør i stedet tilrettelegge for brøyting og god fremkommelighet slik at så mye salt ikke lenger blir nødvendig.

Simen Bondevik (KrF)

Han sier at reduksjon av saltforbruket er et av tiltakene for å oppnå et bedre vintervedlikehold i Nordre Follo

De andre tiltakene er ganske åpenbare, sier han.

Simen Bondevik (KrF):

Gruppelederen for KrF sier at han først og fremst er overrasket over det enorme saltforbruket.

Det er snakk om overveldende store mengder, og det er åpenbart at dette ikke er heldig. Samtidig er jeg glad for at saken har kommet frem i lyset og opp på bordet, sier den unge KrF-politikeren.

Han mener også at det bør rapporteres årlig om saltforbruket, og at dette må gjøres som en del av klimaregnskapet.

– Det er uheldig at det kommunale vedtaket i Ski fra 2011 om utfasing av veisalting ikke blir fulgt opp.

Ola Øygard (Pp)

Når det gjelder hva som er de rette tiltakene for å redusere saltbruken, er han usikker på om en forpliktende plan for utfasing er det rette.

Vi bør i stedet tilrettelegge for brøyting og god fremkommelighet slik at så mye salt ikke lenger blir nødvendig. Vi må også sikre gode og trygge veier, og derfor kan vi ikke tvinge bort saltet. Vi må heller jobbe for bedre alternativer slik at vi kan redusere saltbruken på den måten, sier Bondevik. 

Når det gjelder tiltak for et bedre vintervedlikehold, mener han det er viktig å lytte på fagfolk og hva de tenker.

Det hadde vært positivt å få en faglig vurdering på hvordan vi kan redusere saltbruken samtidig som veiene er trygge. Et tiltak kan være bedre brøyting og mer midler til dette, sier KrF-politikeren.

– Vi vil oppfordre administrasjonen til å lære av hverandre og videre finne gode tiltak for å minske bruk av salt på eget initiativ frem til Nordre Follo har vedtatt sine planer om bruk av veisalt.

Elin Skifjell (SV)

Ola Øygard (Pp):

Det er uheldig at det kommunale vedtaket i Ski fra 2011 om utfasing av veisalting ikke blir fulgt opp, sier gruppelederen for Pensjonistpartiet, Ola Øygard.

Han er også for et vedtak om en forpliktende utfasingsplan for saltbruken og et system med årlig rapportering om saltforbruket i Nordre Follo.

Veisalting fører til miljøskader – blant annet dårligere vannkvalitet, skader på vegetasjon, rust på biler, sykler og mye mer, sier Øygard.

– Det er en del ulike andre metoder som kan vurderes enkelte steder. Noen steder må man bare erkjenne at veigrep er det viktigste.

Tor Anders Østby (Sp)

Blant tiltakene han mener kan forbedre dagens standard for vintervedlikehold, nevner han bedre snøbrøyting, strøing med ren sand og bruk av alternative smeltemidler i bratte bakker.

Elin Skifjell (SV):

Det er både bekymringsverdig og overraskende at begge kommuner har et så høyt forbruk av salt. Vi vet at salt har negativ påvirkning på miljøet, og i Ski så er det klare målsettinger om saltbruk, sier SVs gruppeleder Elin Skifjell.     

Hun mener kommunestyret bør vedta en forpliktende utfasingsplan for saltbruken og et system med årlig rapportering om saltforbruket i Nordre Follo.

Dokumentasjon og rapportering er viktig når vi skal få til gode tiltak. SV mener vi bør se til Skis rutiner for rapportering og planer. Vi går inn i vinteren nå, og SV vil oppfordre administrasjonen til å lære av hverandre og videre finne gode tiltak for å minske bruk av salt på eget initiativ frem til Nordre Follo har vedtatt sine planer om bruk av veisalt, sier Skifjell.

Hun sier storkommunen bør ha som mål om et vintervedlikehold av veiene som ivaretar både miljø og trafikksikkerhet.

Kommunens innbyggere har behov for fremkommelige veier, gang- og sykkelveier også på vinterstid. Kommunen må ha godkjente deponi for snø, og vi må ivareta miljøhensyn, sier gruppelederen for SV. 

Tor Anders Østby (Sp):

Saltmengden brukt i Oppegård og Ski de siste fem årene høres mye ut, men en del steder er det behov for å sørge for veigrep og trafikksikkerhet, sier gruppelederen for Sp, Tor Anders Østby.

Han sier at man ikke skal vedta seg i retning av dårligere trafikksikkerhet, men påpeker at Sp er åpne for å vurdere andre alternativer for å redusere saltgruvene.

Det er en del ulike andre metoder som kan vurderes enkelte steder. Noen steder må man bare erkjenne at veigrep er det viktigste, sier Østby. 

Sp-politikeren sier Sp er åpne for å diskutere redusert saltbruk, og hvilke tiltak som kan brukes i den forbindelse.

Skal man redusere saltbruken, må man også rapportere årlig, slik Ski kommune har gjort i flere år. Dette er fornuftig, sier han.

For å få til et bedre vintervedlikehold enn i dag mener han at første punkt bør være et politisk vedtak om nok ressurser til brøytingen og vintervedlikeholdet totalt sett.

I tillegg må anbudene og egne regler være slik at man brøyter så snart det blir behov, med nok ressurser, slik at flest mulig får vintervedlikeholdte veier så raskt det er mulig, sier Østby.

Les også: Reagerer kraftig på den enorme saltbruken i Oppegård og Ski