Trafikksikkerhet

HADDE PLANER OM TO RUNDKJØRINGER:
HADDE PLANER OM TO RUNDKJØRINGER: "Dersom kryssene i Sønsterudveien/Kongeveien og Sønsterudveien/Valhallaveien bygges om tilrundkjøringer, vil dette være tiltak som reduserer fartsnivået og dermed bedrer sikkerheten til syklister", skrev Statens vegvesen i sitt forprosjekt i 2012.

Ingen planer om nye rundkjøringer i Sønsterudveien

I 2012 hadde Statens vegvesen planer om to rundkjøringer i Sønsterudveien. Nå er det ikke aktuelt å realisere disse tiltakene.

Publisert

En innbygger fra Tårnåsen har nylig kontaktet Oppegård kommune og bedt kommunen om å finne en løsning for krysset Sønsterudveien/Valhallaveien på grunn av mange nestenulykker som han har sett, spesielt i rushtrafikken.

LYSREGULERING I FIRE UKER: I november skal busslommene langs hele Sønsterudveien og ved klubbhuset i Kongeveien fjernes og erstattes med kantstopp. Det blir lysregulering på strekningen i fire uker.
LYSREGULERING I FIRE UKER: I november skal busslommene langs hele Sønsterudveien og ved klubbhuset i Kongeveien fjernes og erstattes med kantstopp. Det blir lysregulering på strekningen i fire uker.

"Jeg vil påpeke et farlig kryss i kommunen som jeg tror ville blitt løst med en ny rundkjøring. Krysset Sønsterudveien/Valhallaveien er direkte trafikkfarlig i rushen, både morgen og ettermiddag. Jeg har vært vitne til flere situasjoner som kunne vært fatale eller kunne medfulgt store konsekvenser grunnet dårlig løsning av krysset. Folk tar unødvendige store risikoer for å rekke å komme ut i kryss foran fotgjengere og øvrig trafikk. I tillegg til dette er det busser som også skal ut og inn i dette krysset, noe som er vanskelig for de, og for ande trafikanter som sliter med trafikkflyten når de kaster seg over. Jeg er helt sikker på at trafikksikkerheten i kommunen er viktig for dere, og ser frem til en løsning snarest", skrev Tårnåsen-mannen.

Vedkommende skriver at han er bekymret for trafikksikkerheten i området og har derfor bedt kommunen om å prioritere en rundkjøring i det aktuelle krysset.

"Krysset blir ikke bedre når busslommene skal fjernes og erstattes med kantstopp om noen få dager. Da blir det ikke færre farlige situasjoner", skriver Tårnåsen-mannen til Oppegård Avis.

Les også: Kritisk til fjerning av busslommer

Ulik trafikkmengde

Siden Sønsterudveien er en fylkeskommunal vei, har e-posten ble videresendt til Statens vegvesen (SVV). To uker etter henvendelsen fikk Tårnåsen-mannen et svar fra seksjonsleder Rita Johannessen i SVV.

Ifølge SVV har rundkjøringen i det aktuelle krysset ikke vært prioritert av flere grunner. Hovedargumentet er ulik trafikkmengde i Sønsterudveien og Valhallaveien.

"For at en rundkjøring skal fungere optimalt må det være tilnærmet lik trafikkstrøm i alle armer. Sønsterudveien har en overordnet funksjon og høyere trafikkmengde enn Valhllaveien", skriver Rita Johannessen i SVV.

SVV har ikke oppdaterte tall for begge veier, men i 2012 var Valhallaveien registrert med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 3.700 kjøretøy per døgn, mens Sønsterudveien var registrert med ÅDT på 9.400 kjøretøy per døgn. Ifølge SVV har ÅDT for Sønsterudveien ikke forandret seg særlig siden 2012. I fjor ble det registrert 9.246 kjøretøy per døgn, ifølge senioringeniør Vegard Moe i SVV.

Utsnittet fra Vegkart viser at ÅDT for hele Sønsterudveien i 2018 er lik (9.246 kjøretøy i døgnet) på hele strekningen fra Skiveien til Taraldrudveien.
Utsnittet fra Vegkart viser at ÅDT for hele Sønsterudveien i 2018 er lik (9.246 kjøretøy i døgnet) på hele strekningen fra Skiveien til Taraldrudveien.

 

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

Kostbart og plasskrevende

Det økonomiske spiller også en viktig rolle når det gjelder prioriteringen av slike prosjekter, ifølge brevet. Johannessen skriver videre at etablering av rundkjøring er både kostbart og plasskrevende.

"Forslag til tiltak må derfor oversendes kommunen sammen med ønske om at kommunen spiller tiltaket inn til fylkeskommunen og neste revisjon av handlingsprogrammet", skriver seksjonslederen i SVV.

Samtidig påpeker hun at kommunens ønsker og behov overstiger langt det som det er mulig å bygge i de 22 kommunene i Akershus fylke, og så langt det er økonomisk mulig legges noen av prosjektene inn i langtidsbudsjettene.

"Vi må holde oss innenfor de tekniske og økonomiske rammene og prioriteringene som Staten og fylkeskommunen gir oss", skriver Johannessen.

Les også: Bussterminal med nytt busstopp

Høyest prioritert i 2010-2014

Det har vært store planer om ulike tiltak i Sønsterudveien i lang tid. Oppegård kommune er en av de fem sykkelkommunene i Akershus, som krever en ekstra innsats for å legge til rette for sykling. Hovedrutenettet, som inkluderer Sønsterudveien, har ikke blitt fullført ennå til tross for målene i sykkelstrategien for 2010-2019. 

– Oppegårds sykkelstrategi varer ut 2019. Fra 2020 blir vi Nordre Follo. Formannskapet i Nordre Follo behandlet den nye kommunens planstrategi i møte 23. oktober. Planstrategien inneholder forslag om en mobilitetsplan i Nordre Follo, med planoppstart vinter/vår 2020. Formannskapet vedtok i samme møte også en sykkelstrategi for Nordre Follo. Mål og tiltak vil være en del av prosessen i arbeidet med disse planene. Planstrategien skal behandles i kommunestyret 31. oktober, før offentliggjøring og sluttbehandling, sier plansjef Arild Øien i Oppegård kommune.

For perioden 2010-2014 hadde Oppegård kommune Sønsterudveien som høyest prioritert blant fylkesveiene i sin Trafikksikkerhetsplan. Kommunen ønsket da en nedgradering av veien slik at den ikke skulle komme opp som hovedtrase mot Oslo.

DETTE VAR PLANEN FOR SØNSTERUDVEIEN: I 2012 laget SVV et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak.
DETTE VAR PLANEN FOR SØNSTERUDVEIEN: I 2012 laget SVV et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak.

Les også: Færre syklister enn i 2015

Planer om minirundkjøring i 2012-2014

I 2012 laget SVV et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak. Bare strakstiltakene handlet om et beløp på 9,5 til 14,5 millioner kroner. Langsiktige tiltak hadde en kostnad på enten 42,4 millioner kroner for løsningen med sykkelvei med fortau eller 38,4 millioner kroner for løsningen med sykkelfelt med fortau.

 

Som fartsreduserende tiltak var det i dette forprosjektet fra 2012 foreslått å etablere rundkjøring i to kryss: i Sønsterudveien/Kongeveien og i Sønsterudveien/Valhallaveien.

"Rundkjøringer medfører at farten må senkes for å kjøre gjennom krysset. Ved å gjennomføre disse tiltakene får man dempet farten ved to viktige gangfelt over Sønsterudveien, nemlig ved Kongeveien og ved Vallhallaveien. På grunn av plassproblematikk vurderes en minirundkjøring i krysset Sønsterudveien/Valhallaveien", står det i SVVs prosjekt fra 2012 om langsiktige tiltak på strekningen.

Til tross for at plassproblematikken på stedet har vært aktuell i alle disse årene og trafikkmengden i Sønsterudveien var sikkert større enn i Valhallaveien også i 2012 (9.400 mot 3.700 kjøretøy per døgn), var en minirundkjøring foreslått som aktuell tiltak på strekningen. Nå brukes plassmangelen og ulikheten i trafikkmengden som hovedargumentene for at tiltaket ikke kan prioriteres.

Til tross for det omfattende behovet for større tiltak i Sønsterudveien, har fylkespolitikerne bevilget kun 5,5 millioner kroner til mindre og enklere tiltak i november 2019

Les også: Farlig forbikjøring i Kongeveien

Powered by Labrador CMS