FORESLO KUTT PÅ 190 MILLIONER KRONER I 2021: På bildet ser du tidligere rådmann i Nordre Follo, Jane Short Aurlien (nå assisterende kommunedirektør) sammen med kommunalsjef for økonomi og organisasjon, Ellen Wibe, og daværende økonomisjef Sissel Hodder Hovden (nå konstituert kommunalsjef for økonomi og organisasjon) under pressekonferansen i oktober i fjor da Strategi- og handlingsplan for Nordre Follo ble lagt fram av rådmannen. Foto: Yana Stubberudlien

Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

Ekstern konsulent hjelper kommunen med å omrokkere ledere og avlaste dem 16 timer i uken.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge kommunestyrets vedtak fra desember 2020 skal det gjennomføres kutt i alle tjenester på 167 millioner kroner i 2021.

Vedtaket fra Fellesnemnda fra 24. april 2018:

 • En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler.
 • Alle ansatte i de tidligere kommunene overføres til den nye kommunen.
 • Rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til ny arbeidsgiver.
 • Ingen ansatte blir å betrakte som overtallige, men de kan få tilbud om en annen stilling enn den de hadde før kommunesammenslåingen.

Rådmannens forslag handlet egentlig om kutt på 190 millioner kroner i 2021. Hun foreslo blant annet å kutte 45 årsverk innen helse og mestring. I tillegg foreslo hun å kutte budsjettet med 27 millioner kroner ved å legge ned 36 sykehjemsplasser på Solberg og Høyås fra 2021. Kommunestyret valgte isteden å redusere kuttet med 15 millioner kroner, ved å legge ned kun 20 sykehjemsplasser på Solborg (alle beboerne derfra skulle flyttes til andre sykehjem i Nordre Follo).

Den topptunge organisasjonen med et dobbelt sett av ledere har ikke blitt berørt så mye av kuttene. Kommunestyret vedtok nemlig et mindre kutt, på kun 7 millioner kroner i 2021 innen lederorganisasjonen, men kommunedirektøren har sagt at dette skal gjennomføres ved omrokkering av ledergruppene på flere nivåer frem til 6. april.

Det viser seg at omrokkeringen hadde behov for midler. Kommunen valgte å hyre inn ekstern konsulent Sigurd Lae fra konsulentselskapet Considium. Det sistnevnte vant prisen Årets Konsulentselskap i 2013 med prosjektet Norsk Gjenvinning.

Cirka 644.000 kroner hittil

Kommunen skriver at de inngikk avtale med Considium om konsulenttjenester i april i fjor, og "det ble det vurdert slik at kommunen kunne bruke Considium også noe etter utløpet av kontrakten 30. september 2020. Dette ble begrunnet i at situasjonen var noe endret på grunn av at rådmannen hadde sagt opp og man ventet på en ny kommunedirektør".

Siden 1. april 2020 ble det til sammen kjøpt tjenester hos Considium for cirka 644.000 kroner hvorav 573.750 kroner (nettobeløp) i 2020. Kontrakten hadde 31. juli 2020 som utløpsdato, men ble forlenget frem til slutten av september i fjor.

I 2021 er det brukt 70.000 kroner (nettobeløp) for å få konsulenthjelp fra Considium i tilknytning til omorganisering av ledergruppene og stabene.

Derfor trengte lederne bistand 16 timer i uke

"I dagens unntakssituasjon trenger kommunens ledelse bistand til å håndtere alle uforutsette situasjoner som oppstår, og vi trenger bistand til å avlaste våre ledere slik at helse og sikkerhet kan ivaretas på en forsvarlig måte", står det i kontrakten kommunen inngikk med Cosidium i fjor.

Videre står det at i denne situasjonen ønsker Nordre Follo å knytte til seg «voksne» konsulenter som har egen erfaring fra håndtering av kriser og omstilling.

Ifølge kontakten skulle konsulenten jobbe inntil 16 timer i uke og levere lederstøtte i krisehåndtering knyttet til følgende temaer:

 • Forberedelser til krevende beslutninger
 • Prinsipper for delegering og styring I krisetider
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Egen rolle som leder
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering av dilemmaer.

I tillegg omfatter oppdraget bistand til møteledelse for kriseteam og ekstraordinære ledermøter og prosjektmøter i tjenesteområdene og liknende. Kommunen har også meldt behov for støtte til operativt HR-arbeid for å avlaste interne ressurser, ifølge kontrakten.

Ingen oppsigelser

Selv om det blir omrokkering av ledergruppene innen 6. april, er det ikke noe som tyder på at noen av de 325 lederne i kommunen skal sies opp som følge de foreslåtte endringene i lederkabalen. Vi har stilt et spørsmål om dette til kommunedirektør Øyvind Henriksen, men han har valgt å ikke svare på det.

Kommunedirektøren avviser kritikken om den topptunge organisasjonen. Han mener at sammenlignet med andre tilsvarende store kommuner er dagens antall ledere i Nordre Follo en god løsning.

– Kommunen er på ingen måte topptung, sa han til Oppegård Avis i februar.

Naturlig avgang hittil

Toppledelsen

 • I desember 2019, det vil si like før kommunesammenslåingen, hadde Oppegård og Ski til sammen ti toppledere (to rådmenn og åtte kommunalsjefer hvorav tre i Ski og fem i Oppegård).
 • Per 1. januar 2020 hadde Nordre Follos toppledelse fortsatt ti toppledere: en administrasjonssjef (rådmann), seks kommunalsjefer og tre stabsledere.
 • Per i dag har vi elleve toppledere i Nordre Follo: en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør og ni kommunalsjefer.

– Det er inndratt stillinger både innenfor administrasjon og ledelse i lengre tid. Hittil har et godt koordinert arbeid gjort at organisasjonen har evnet å hente ut gevinstene ved naturlig avgang, det vil si at folk har sluttet fordi de har søkt en annen jobb, gått av med pensjon og lignende, sier HR-sjefen.

Om dette (reduksjon av lederstillinger kun ved naturlig avgang) blir situasjonen også fremover er for tidlig å si, ifølge henne.

– Nordre Follo er en organisasjon i kontinuerlig endring og omstilling med det siktemål å til enhver tid forvalte ressursene på en best mulig måte ut fra de politiske rammer som er besluttet, sier Birkelund.

Les også: – Nordre Follo kommune er på ingen måte topptung

Ingen ledere kan bli sagt opp i 2021

Nordre Follo har cirka 4900 ansatte hvorav 325 ansatte i lederstillinger på ulike nivåer inkludert elleve toppledere (en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør g ni kommunalsjefer).

Oppegård Avis har skrevet at Nordre Follo har fått flere ledere enn tidligere Oppegård og Ski kommuner hadde til sammen før kommunesammenslåingen for rundt ett år og tre måneder siden.

HR-sjef Gudrun Birkelund i Nordre Follo bekrefter at alle kommuneansatte, inkludert ledere på absolutt alle nivåer, ble lovet at stillingene deres skulle beholdes ut 2021.

– Det ble uttalt politisk og vi kan ikke endre på dette. Det var en veldig viktig faktor for å bli med på en sammenslåingsprosess, sier HR-sjefen.

Samtidig innrømmer hun at kommunen har en annen økonomisk virkelighet nå enn i 2016.

– Den nåværende situasjonen kan føre til tiltak som nedbemanning blant kommuneansatte, sier Birkelund.

Stillingsgarantien varer ut 2021

HR-sjefen presiserer at stillingsgarantien fra 2016 varer ut 2021 og handler om at ingen ansatte skulle miste jobben som konsekvens av kommunesammenslåingsprosessen.

– Et omstillingsutvalg har under hele perioden sikret at det er blitt hentet ut gevinster ved å koordinere stillinger mellom de to kommunene, og å redusere det totale antallet ansatte innenfor stillingskategorier hvor det foreligger et potensiale for effektivisering som en direkte konsekvens av kommunesammenslåingen, sier HR-sjefen i Nordre Follo uten å forklare hvilke konkrete stillingskategorier har blitt redusert.

Oppegård Avis har skrevet at flere nye lederstillinger har blitt opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen, blant annet fagsjefer (130) med og uten personalansvar, fagspesialister og assisterende kommunedirektør.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Kommunalsjefene omrokkerte lederne

Ingen av lederstillingene i Nordre Follo var lyst ut, ifølge Birkelund. Stillingene ble fordelt av totalt åtte kommunalsjefer (tre kommunalsjefer i Ski og fem kommunalsjefer i Oppegård) og tillitsvalgte, via en intern omrokkering i organisasjonen.

– Ingen av de tidligere ledere i Oppegård og Ski måtte søke på stillinger i Nordre Follo i forbindelse med sammenslåingsprosessen. De ble innplassert i nye stillinger i Nordre Follo ut fra det handlingsrommet som følger av arbeidsmiljøloven. Prosessen ble gjennomført av tillitsvalgte og kommunalsjefer for de aktuelle virksomhetsområdene, sier HR-sjefen i Nordre Follo.

– Hvorfor ble ingen av disse stillingene lyst ut offentlig eller i hvert fall internt?

– Prosessen ble gjennomført i tråd med vedtaket i Fellesnemnda fra den 24. april 2018. Det ble bestemt at vi skulle prioritere intern rekruttering av alle nøkkel- og lederstillinger, med mindre nødvendig kompetanse mangler, sa tidligere rådmann i Nordre Follo, Gro Herheim, til Oppegård Avis i 2018.

Rådmannen omrokkerte kommunalsjefene

– Når det gjelder innplassering av selve kommunalsjefene fra Oppegård og Ski i nye stillinger, hadde rådmannen ansvar for dette, og da ble kompetansen for den aktuelle stillingen vurdert nøye, sier Birkelund.

Daværende rådmann var da strålende fornøyd med den nye ledergruppen i Nordre Follo, som bestod av nesten alle daværende kommunalsjefer i Oppegård og Ski. Kun tre av kommunalsjefene (Jorunn B. Almaas i Oppegård samt Kjell Sæther og Erling Berg i Ski) rykket ikke frem til toppstillingene i Nordre Follo, trolig på grunn av sin høye alder. De ble byttet med andre ledere som rykket frem til toppnivået.

VEDTAK OM LEDERGRUPPEN I NORDRE FOLLO FRA 11. JUNI 2018.

– Kompetanse har vært grunnleggende i denne prosessen. Vi har vurdert nøye alle kandidatene, og kan si at de som sitter nå i ledergruppen er absolutt kompetente til å påta seg de nye oppgavene, sa daværende rådmann Gro Herheim.

Slik var toppledelsen i Nordre Follo organisert, ifølge vedtaket fra 30. januar 2019 (justert våren 2019):

 • 1. Rådmann: Gro Herheim
 • 2. Stabsleder for Økonomi og anskaffelser: Lars Henrik Bøhler
 • 3. Stabsleder for Organisasjon og utvikling: Jane Short Aurlien
 • 4. Stabsleder for Digitalisering: Roy Johansen
 • 5. Kommunalsjef for Eiendom og bydrift: Ellen Wibe
 • 6. Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft: Monica Lysebo
 • 7. Kommunalsjef for Arbeid og inkludering: Else Karin Myhrene
 • 8. Kommunalsjef for Helse og mestring: Marit J. R. Kronborg
 • 9. Kommunalsjef for Oppvekst og læring: Sten Tore Svennes
 • 10. Kommunalsjef for Kultur og samskaping: Anne Melsom

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Lønnsøkningen til lederne

Istedenfor nedbemanning blant ledergruppene har vi registrert lønnsøkning i 2021 for alle ledere, inkludert toppledere. Vi har også skrevet at 20 virksomhetsledere vil få en "viss" lønnsjustering i vår som følge av at de har fått et mye større ansvar enn det de hadde før kommunesammenslåingen.

Oppegård Avis har ikke ennå fått informasjon om hvilke mellomledere det er snakk om, men i 2018 stilte vi spørsmål til daværende rådmann om nettopp dette:

– Får ledergruppen i Nordre Follo lønnsøkning som følge av de nye ansvarsområdene og omfanget samt kompleksitet/arbeidsform som vil bli vesentlig større enn tidligere?

– Det har ikke vært drøftet endring av vilkår med henhold til lønn eller andre godtgjørelser for ansatte i Nordre Follo. Dette forutsettes gjennomført etter ordinære prosedyrer ved utarbeidelse av lønnspolitikk og lønnsforhandlinger for ansatte i den nye kommunen, sa Gro Herheim.

Les også: Kun lederne fikk lønnsøkning

Powered by Labrador CMS