TO MØTER I UTVALGENE: På bildet kan du se Nordre Follo rådhus. Foto: Sigbjørn Vedeld
TO MØTER I UTVALGENE: På bildet kan du se Nordre Follo rådhus. Foto: Sigbjørn Vedeld

Følg to viktige temamøter direkte på nett i kveld

To temamøter om behovsanalysene for barnehage, skole, idrett samt helse og omsorg skal sendes direkte på Nordre Follo kommunes nett-tv nå i kveld. Møtene starter klokken 17:00 og 18:00.

Publisert Sist oppdatert

Behovsanalysene, som er en beskrivelse av situasjonen/tilstanden og redegjør for mulige løsninger for å dekke behovene innen barnehage, skole, idrett, helse og omsorg, viser at det er behov for flere nye omsorgsbygg, barnehager, skoler og idrettsanlegg i de neste 20 årene.

Behovsanalysene skal nå til politisk behandling i formannskapet og utvalgene i slutten av april, og i kommunestyret 5. mai. De vil bli brukt i det videre arbeidet med langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) som legges fram til politisk behandling i juni.

I LDIP vil det bli presentert forslag til konkrete investeringer, som de folkevalgte så skal vurdere og vedta i kommunestyremøtet 16. juni.

Kommunedirektørens vurdering er at bygg som er nødvendige for å sikre kommunens lovpålagte tjenester må ha høyest prioritet.

Følg to temamøter i kveld

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur skal ha et temamøte om behovsanalyse for barnehage, skole og idrett. Møtet starter klokken 17.00 og varer i tre timer.

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk skal ha et temamøte om behovsanalyse for helse og omsorg. Møtet starter klokken 18.00 og varer i to timer.

Begge temamøtene blir sendt på kommunens nettside (Kommune-TV).

Analyserte behovet for investeringer

Kommunen har kartlagt behovene for investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsbygg. Kunnskapen fra analysene skal brukes som grunnlag når folkevalgte skal vedta investeringer i juni.

Kommunestyret vedtok i desember 2019 å utsette alle investeringer for å gå gjennom det helhetlige behovet i den nye kommunen.

Kommunen skriver i en pressemelding at behovsanalysene er viktige fordi de bidrar til at kommunen gjør de riktige investeringene og bruker pengene der det trengs mest.

Vurdere andre løsninger

"Når vi skal planlegge investeringer, som bygging av skoler, er det viktig å vite hva behovene vil være de neste årene og om 20 år, slik at vi bygger stort nok der det er størst behov, men ikke bruker mer penger enn nødvendig ved å bygge for stort og/eller på feil sted", skriver kommunen i en pressemelding på kommunens hjemmeside.

Videre skriver kommunen at der det ikke er strengt nødvendig med nye investeringer, har de forsøkt å finne andre løsninger. "Istedenfor å bygge nytt, er det mulig å prioritere rehabilitering og bedre utnyttelse av ledige arealer i byggene vi allerede har."

Det presiseres at noen investeringer er så viktige at kommunen må gjøre disse selv om det gir Nordre Follo høy gjeld. Samtidig er det lagt opp til rimelige alternativer.

"Vi har lagt opp til rimelige alternativer, som ikke er for dyre, slik at vi fortsatt skal ha penger til å levere gode tjenester."

Behovsanalyse skole

Nordre Follo har samlet sett god skolekapasitet, men det er stor variasjon og i noen områder er det behov for å øke kapasiteten.

"Noen skoler har også bygg med lav standard, og behov for enten omfattende rehabilitering eller nye lokaler. Behovet er større enn det vi har råd til å bruke på investeringer, og kommunedirektøren har skissert rimelige løsninger for å opprettholde en bærekraftig økonomi", skriver kommunen.

Videre står det at skolekretsene med mest kompliserte forhold er Ski ungdomsskolekrets og områdene Flåtestad, Fløysbonn og Hellerasten.

  • I Ski er utfordringene knyttet til stor befolkningsvekst i området, dårlig kapasitet på skolene og gamle bygg.
  • Utfordringen i Flåtestad-, Fløysbonn- og Hellerasten-områdene er knyttet til dårlig skolebygg og ønsket om å endre skolestruktur fra tre til to ungdomsskoler. Under disse områdene presenteres det ulike forslag til løsninger.

Ifølge den forrige behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo har Sofiemyr skole mest kritisk tilstand og store kapasitetsutfordringer av alle skolebyggene i kommunen.

Les den nye behovsanalysen for skole her

Behov for syv nye barnehager

Kommunen har totalt sett tilstrekkelig barnehagekapasitet per i dag, men det er stor variasjon mellom ulike områder.

I enkelte områder er det ikke tilstrekkelig barnehagekapasitet, mens det i andre områder er tilstrekkelig kapasitet eller overkapasitet.

Behovsanalysen viser at det er behov for å etablere sju nye barnehager i løpet av de neste 20 årene.

Les behovsanalysen for barnehage her.

Behovsanalyse idrett

Det er stor variasjon i kapasitet i idrettsanlegg både mellom ulike områder i kommunen og mellom ulike idrettsgrener.

I analysen ser kommunen på status for anleggskapasitet i dag i forhold til sammenlignbare kommuner i Viken fylke.

"Totalt sett har kommunen per i dag relativt god kapasitet i idrettshaller, men relativt sett dårligere kapasitet for kunstgress", skriver kommunen.

Kommunen presiserer at det bare finnes statistikk for idrettshaller, svømmehall og kunstgress.

For mindre idretter så er det vanskelig å sammenligne seg med andre kommuner, og det er også større lokale forskjeller på hva som er “riktig” kapasitet.

Det gjøres en vurdering av kapasitet i kommunens anlegg, behov som er meldt inn og det gis en vurdering av framtidige behov og mulige løsninger.

Les behovsanalyse for idrett her.

Behovsanalyse helse og omsorg

Analysen beskriver behovet for kapasitet i sykehjem/omsorgsboliger, boliger for innbyggere med nedsatt funksjonsevne, boliger for personer med psykiske lidelser og rus samt kommunale utleieboliger.

Sentrale føringer, blant annet knyttet til at kommunen skal legge til rette for at eldre mennesker skal kunne bo hjemme lenger og at flere skal ha mulighet til å eie egen bolig, er lagt til grunn for valg av strategiske grep.

Analysen viser at antall plasser med heldøgns omsorg for eldre må øke kraftig i de neste 20 årene.

"Arbeidet med å tilpasse tilbudet med nye tjenester kan bidra til at behovet for heldøgnsplasser blir lavere og dermed bidra til økt økonomisk bærekraft, samtidig som innbyggerne får mer varierte muligheter", skriver kommunen.

Les behovsanalysen for omsorg her.

Ikke råd til alt vi ønsker

På kommunens hjemmeside skriver kommuneadministrasjonen at Nordre Follo har en krevende økonomi, og at noe av årsaken til dette er endringer i samfunnet som reduserte statlige overføringer. Det påpekes at kommunene får ansvar for stadig flere og mer avanserte tjenester, og at befolkningen blir stadig eldre og får økt behov for kommunale tjenester.

"Det er ikke bare på grunn av kommunesammenslåingen at vi må vurdere behovet for investeringer på nytt. Oppegård og Ski hadde begge beregnet en for høy befolkningsvekst og for store behov, og de ville begge fått en utfordrende økonomi hvis de ikke hadde slått seg sammen. Dette var kjent mens vi var to kommuner, og er synliggjort blant annet i prøvebudsjettene til Nordre Follo", står det i pressemeldingen.