Grunnforurensning

Eiendommen i Peder Sletners vei 2 på Kolbotn benyttes som lokaler for bilforretning, samt verkstedtjenster for Toyota. På byggets vestside var det nedgravd en tank til oppbevaring av spillolje. Retten mener det ble sluppet ut minst 11.000 liter spillolje i grunnen på stedet, og lekkasjen har pågått siden 2013-2014.
Eiendommen i Peder Sletners vei 2 på Kolbotn benyttes som lokaler for bilforretning, samt verkstedtjenster for Toyota. På byggets vestside var det nedgravd en tank til oppbevaring av spillolje. Retten mener det ble sluppet ut minst 11.000 liter spillolje i grunnen på stedet, og lekkasjen har pågått siden 2013-2014.

Toyota ble dømt i oljesølsaken

Toyota Oslo AS ble dømt til å betale over én million kroner til Bilhuset Kolbotn AS etter utslipp av minst 11.000 liter spillolje i grunnen fra bilforhandleranlegget på Kolbotn siden 2013.

Publisert

Saken, som gjelder erstatning mot leietaker etter utslipp av spillolje i grunnen fra bilforhandleranlegget på Kolbotn, ble avgjort i Follo tingrett 13. mars.

Ifølge dommen skal leietaker Toyota Oslo AS betale 900.000 kroner til grunneieren av eiendommen, Bilhuset Kolbotn AS, med tillegg av forsinkelsesrenter fra 27. desember 2018 (som er 30 dager etter at det ble sendt et skriftlig påkrav til Toyota), og 120.000 kroner for saksomkostningene, som skal betales innen to uker fra forkynnelsen av dommen.

      Dette er saken:

  • I april 2017 ble det oppdaget olje i bekken på nedsiden av eiendommen i Peder Sletners vei 2 på Kolbotn.
  • Umiddelbare tiltak for å sikre drikkevannskilde ble iverksatt av brannvesen, ved at det ble lagt ut lenser.
  • Forurensningsmyndigheten påla deretter Bilhuset som grunneier å iverksette tiltak for rense opp forurensningen og iverksette tiltak med tømming og oppgraving av spilloljetanken for å forhindre spredning.
  • Det ble da avdekket at det var brudd i rørkoblingen mellom verkstedet og tanken, slik at olje som ble tømt i verkstedet helt eller delvis gikk i grunnen i stedet for i tanken.
  • Videre ble det etablert en fangdam på nedsiden av bygget før bekken, hvor olje ble samlet opp og sugd opp. Endelig ble det etablert to lenser i bekken, som skulle forhindre at eventuell olje som kom forbi fangdammen rant ut i Kolbotnvannet.
  • I ettertid har det blitt etablert en ny tømmeordning for spillolje, i en tett container på utsiden av verkstedet, hvor det befinner seg to oljetanker.

I tillegg skal leietakeren være ansvarlig for to tredjedeler av de fremtidige kostnadene som vil påløpe etter 25. februar 2020 (som er dato for avsluttet hovedforhandling mellom partene) til å renske opp etter oljesølet.

Les også: Oljen fra utslippet nærmer seg Kolbotnvannet

Ble oppdaget i 2017

Toyota Oslo AS (tidligere Kolbotn Auto) har siden 1996 drevet et bilforretning med verkstedtjenester fra lokaler i Peder Sletners vei 2 på Kolbotn, leid av grunneieren, Bilhuset Kolbotn AS.

Toyota har vært leietakeren på stedet siden 1996 da bygget var nytt, og leier dette fremdeles.

Ifølge påstanden fra grunneieren har Toyota forårsaket utslipp i grunnen av minst 11.000 liter spillolje (red. anm.: brukt motorolje fra service på bilene firmaet selger).

Utslippet av spillolje, som defineres som farlig avfall, ble oppdaget i april 2017, men lekkasjen hadde pågått i minst fire år før det, ifølge grunneieren. Dette fremgår av historikk over tømming av spilloljetanken, som viser en markert nedgang i tømt volum fra 2013 og frem til 2017.

OPPDAGET OLJEUTSLIPP: Brannvesenet var på stedet i april 2017 for å samle opp oljen i Myrvollbekken midt mellom Trelasttomta, Toyota-bygget og Shell, for å hindre oljesøl ned i Kolbotnvannet.
OPPDAGET OLJEUTSLIPP: Brannvesenet var på stedet i april 2017 for å samle opp oljen i Myrvollbekken midt mellom Trelasttomta, Toyota-bygget og Shell, for å hindre oljesøl ned i Kolbotnvannet.

 

Les også: Her prøver de å hindre at oljen havner i Kolbotnvannet

Krevde 1,5 millioner kroner

Fylkesmannen ga grunneieren pålegg i 2017 om ulike tiltak som følge av forurensingen på stedet, og grunneieren dekket alle kostnadene ved rensetiltakene.

Kostnadene for tiltakene, som ble nedjustert fra 3,5 til rundt 1,5 millioner kroner, krevde grunneieren erstattet av Toyota Oslo AS. Erstatningskravet ble dokumentert ved fremlagte fakturaer. Grunneieren krevde også at leietakeren skulle dekke saksomkostningene og alle ytterligere kostnader som skulle påløpe for å renske opp etter oljesølet.

Ifølge grunneieren har leietakeren ikke håndtert spillolje i samsvar med krav i leieavtalen, internkontrollforskriften og forurensningsloven. Det ble ikke foretatt noen risikovurderinger av bruken av spilloljetanken, og det ble heller ikke ført tilfredsstillende kontroll med nivået av spillolje i tanken.

 Påstand om frifinnelse

Under hovedforhandlingene i Follo tingrett 25. januar innga Toyota Oslo AS et tilsvar med påstand om frifinnelse.

Leietakeren mente blant annet at grunneieren selv var ansvarlig for spilloljetanken som sviktet, og som var årsaken til lekkasjen, samt at erstatningskravet var dårlig dokumentert og vanskelig å etterprøve.

UTGJORDE STOR MILJØRISIKO: Da oljelekkasjen ble oppdaget for tre år siden, måtte kommunen sette i gang strakstiltak med lenser, satt ut i Myrvollbekken og Kolbotnvannet.
UTGJORDE STOR MILJØRISIKO: Da oljelekkasjen ble oppdaget for tre år siden, måtte kommunen sette i gang strakstiltak med lenser, satt ut i Myrvollbekken og Kolbotnvannet.

Partene var ikke uenige om at årsaken til lekkasjen var feil fra byggingen av tanken. Dette utgjorde en mangel ved eiendommen, som utleieren var forpliktet til å utbedre.

Streng aktsomhetsplikt

Retten har påpekt at befatning med spillolje i store volumer innebærer en stor miljørisiko, og det er et betydelige skadepotensiale på miljø og eiendom dersom oljen havner i naturen.

Den aktuelle eiendommen ligger i skrånende terreng ned mot Myrvollbekken, som renner ut i Kolbotnvannet, og befatning med spillolje på den aktuelle eiendommen krever en streng aktsomhetsplikt.

Retten har fått et inntrykk av at arbeidet med HMS har hatt et fokus hos Toyota, og at bedriften langt på vei har vært sitt ansvar bevisst, men at dette har hatt et mer uformelt preg, og at det savnes skriftlig dokumentasjon rundt sentrale rutiner og retningslinjer for de ansatte knyttet til bruken av spilloljetanken.

"Som produsent av farlig avfall og driver av virksomheten er det ikke tvilsomt at Toyota er omfattet av aktsomhetsplikten knyttet til håndteringen av spilloljen, selv om tanken er eid av grunneieren", står det i dokumentet.

Færre eller ingen tømminger

Etter rettens vurdering burde leietakeren ha reagert i 2010 når behovet for tømming av oljetanken gikk dramatisk ned, i alle fall i løpet av høsten 2013 eller første halvår 2014, hvor det ikke ble foretatt noen tømminger.

Retten påpeker at det må forventes at et verksted som behandler miljøfarlig avfall har tilstrekkelige rutiner til å ha en noenlunde oversikt over hvor mye avfall som befinner seg hos virksomheten til enhver tid, og at rutiner som avdekker svinn i det omfang som vi står overfor i denne saken.

Retten har derfor kommet til at det var uaktsomt av Toyota å ikke etablere et slikt system når tankmåleren ikke fungerte.

Samtidig mener retten at som eier av det sviktende anlegg, må Bilhuset Kolbotn AS bære ansvaret for kostnadene til dette utslippet, og det kan ikke kreves erstatning på uaktsomhetsgrunnlag for dette. Fordelingen av kostnader må nødvendigvis bli skjønnsmessig.

Oppegård Avis har vært i kontakt med advokat Svein Haaland som representerer Toyota Oslo AS, men Haaland ville ikke kommentere saken på noen som helst måte.

Les også: Fortsatt kamp mot oljen

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS