ØKNING I PSYKISKE LIDELSER: Psykiske symptomer og lidelser har også økt i alle aldersgrupper i Nordre Follo kommune, ifølge rådmann. Spesielt øker psykiske lidelser og plager hos unge jenter, samt angst, gjerne i kombinasjon med depresjon, hos unge voksne. Foto: Yana Stubberudlien
ØKNING I PSYKISKE LIDELSER: Psykiske symptomer og lidelser har også økt i alle aldersgrupper i Nordre Follo kommune, ifølge rådmann. Spesielt øker psykiske lidelser og plager hos unge jenter, samt angst, gjerne i kombinasjon med depresjon, hos unge voksne. Foto: Yana Stubberudlien

Slik har koronapandemien påvirket lokalsamfunnet

Det meldes om økt ungdomskriminalitet, større tilgang på rusmidler og økning i psykiske lidelser i alle aldersgrupper, men særlig hos unge jenter.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP) for 2021-2024, som ble lagt frem tidligere i høst.

Her skriver rådmannen også at tilgangen på rusmidler i vår kommune har økt, og at i noen ungdomsmiljøer er narkotika og ungdomskriminalitet en økende utfordring.

Det står også at alkohol omsatt i de lokale dagligvarebutikkene og hos Vinmonopol ligger også over landsgjennomsnittet.

Økt ungdomskriminalitet

I risiko- og sårbarhetsanalysen, som er en del av SHP, påpekes det at ungdomskriminaliteten har økt under koronapandemien.

"Fordi flere er hjemme nå enn før smittevernstiltakene ble innført, er det en risiko for at vold vil øke blant utsatte grupper. Det er også en risiko for at økt sosial isolasjon blant de eldste syke kan føre til flere med depresjon og forverret livskvalitet", skriver SLT-koordinatoren i Nordre Follo, som driver med kriminalitetsforebyggingen i kommunen.

Psykiske lidelser hos unge jenter

Psykiske symptomer og lidelser har også økt i alle aldersgrupper i Nordre Follo kommune, ifølge SHP.

Spesielt øker psykiske lidelser og plager hos unge jenter, samt angst, gjerne i kombinasjon med depresjon, hos unge voksne.

Les også: Ber om å skjerme barn og unge for koronarestriksjoner

Særlig stor arbeidsledighet blant unge

Koronapandemien har også ført til særlig stor arbeidsledighet blant unge og de med lav utdanning, ifølge risiko- og sårbarhetsanalyse.

Siden koronapandemien rammer lokalsamfunnet skjevt, er det økt risiko for at sosiale helseforskjeller øker, skriver SLT.

Det meldes også om en økt risiko for helseutfordringer for de som ikke har kommet tilbake i arbeid etter smittevernstiltakene.

Større elevfrafall

Rådmannen påpeker at foreldrenes utdanningsnivå har sammenheng med fullføring av videregående utdanning, og at grupper som ikke har fullført videregående utdanning, har vanskeligere for å få jobb og er mer utsatt for levekårs- og helseproblemer.

I SHP kommer det frem at selv om flere gjennomfører videregående utdanning, har frafallet blant elever som har foreldre med grunnskoleutdanning, økt i Nordre Follo.

Større sosiale forskjeller

Rådmannen har også påpekt at andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har økt.

Det påpekes at boligprisene i kommunen er høye og det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet, spesielt for unge voksne og lavinntektsgrupper.

Videre skriver rådmannen at å delta i fritidsaktiviteter anses å ha positiv virkning på barnas utvikling og psykisk helse, men at barn fra familier med dårlig råd deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter enn barn som bor med familier med god råd.

"Personer som ikke deltar i skole- og arbeidsliv, har ofte lite sosialt nettverk. Både de som har lite sosialt nettverk og de som ikke deltar i fritidsaktiviteter kan oppleve utenforskap. Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser, som igjen gir negative helsekonsekvenser og redusert livskvalitet", skriver rådmannen.

Underrapportering til barnevern

Rådmannen skriver at i Nordre Follo er det mange barn og unge som vokser opp i trygge og gode hjem, men at sammenlignet med mange kommuner er det allikevel flere meldinger til barnevernet.

– Det er for mange barn og unge som lever i en hverdag med omsorgssvikt, vold og overgrep, skriver rådmann Jane Short Aurlien i sitt forslag til SHP.

Hun viser til nasjonale undersøkelser hvor en av fem jenter og en av ti gutter rapporterer om seksuelle overgrep, før fylte 18 år, og en av ti barn under 18 år beskriver vold fra foresatte i barndommen.

– Barnevernet i Nordre Follo får for få meldinger om vold og seksuelle overgrep, og dette tyder på underrapportering. Det jobber med dette, og arbeidet må ses opp mot satsingsområder i barnehager og skoler der det blir satt fokus på barns kropp, seksualitet og grenser, skriver rådmannen.

Les også: Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

En av fem barn og unge føler seg ensomme

Foresatte i Nordre Follo rapporterer oftere om å ikke mestre utfordringer ved foresatterollen, og sosial ulikhet i helse er et økende problem. Forekomst av utenforskap og ensomhet øker blant barn og unge, ifølge SHP.

Den lokale opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse for 2019-2024 understøtter viktigheten av å satse på barn, unge og deres familier i det systematiske folkehelsearbeidet i Nordre Follo.

Opptrappingsplanen forteller at godt over 20 prosent av barn og unge i Nordre Follo rapporterer om ensomhet og vanskeligheter med å finne venner.

Ønsker å være en god oppvekstkommune

Rådmannen understreker i SHP at Nordre Follo ønsker å være en god oppvekstkommune, og for å oppnå dette må tjenesteområdet Helse legge til rette for gode forebyggende og universelle tilbud fra livets begynnelse.

Rådmannen skriver at tilbud som støttende tiltak til foresatte og gruppetilbud prioriteres.

Foreslår store kutt

Samtidig har rådmannen foreslått kutt på 190 millioner kroner i 2021 innen alle tjenesteområder.

Det foreslås blant annet å avvikle det kommunale tilbudet med tre åpne barnehager i Nordre Follo for å spare inn 750.000 kroner per år.

Parenthood, som er et gratis forebyggende lavterskeltilbud for foresatte hvor de kan møttes for å snakke sammen om utfordringene de står i, driftes av 0,5 årsverk. Rådmannen foreslår å avvikle tilbudet.

Det foreslås også kutt innen fysioterapi for barn, som driver med forebyggende aktivitet i barnehager/skoler og oppfølging av barn med habiliterings- og rehabiliteringsbehov. Reduksjon av 1,5 årsverk vil redusere kapasitet og blant annet hvordan tjenesten kan utøve sin forebyggende aktivitet.

Les også: Åpne barnehager kan bli lagt ned

Powered by Labrador CMS