Ny daglegevakt i Oppegård: Toppenhaug vs. Kolbotn sentrum 

STØTTER IKKE FORSLAGET OM TOPPENHAUG: Den nyvalgte kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Høyre, Helge Marstrander.
STØTTER IKKE FORSLAGET OM TOPPENHAUG: Den nyvalgte kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Høyre, Helge Marstrander.

Foreslår ny daglegevakt i Kolbotn sentrum

Daglegevakten går i dag på rundgang mellom de fem legesentrene i Oppegård. Dette skal bli slutt på om 100 dager når døgnlegevakten etableres i Ski.

Publisert

Fra 1. januar 2020 vil alle innbyggere i Oppegård og Ski ha tilbud om daglegevakt på Ski sykehus.

Frem til denne datoen er det foreslått å etablere døgnlegevakt og kommunalt akutt døgntilbud (KAD) på Ski sykehus, å etablere en legevaktsentral og utvide daglegevakt på Ski sykehus til å ta imot pasienter fra Oppegård og Ski.

Prosjektlederen har startet i stillingen og vil gå inn i stilling som daglig leder. Rekruttering av øvrig personell og ombygging av lokaler ved Ski sykehus er også godt i gang.

Det påpekes at avstanden fra kommunegrensen mot Oslo og til Ski sykehus er om lag 14 kilometer, og tar om lag 20 minutter med bil. Det er nylig opprettet bussholdeplass ved Ski stasjon, og linje 510 har timinutters ruter i hver retning i daglegevaktens åpningstid.

Foreslår ny daglegevakt på Toppenhaug

SIDEN 20. MAI 2019: Fra klokken 16:00 til klokken 08:00 på hverdager henvises innbyggerne i Oppegård til Ski kommunale legesenter (se nummer 1 på bildet), som befinner seg i samme bygning som Follo lokalmedisinske senter IKS (tidligere Ski sykehus, se nummer 2 på bildet).
SIDEN 20. MAI 2019: Fra klokken 16:00 til klokken 08:00 på hverdager henvises innbyggerne i Oppegård til Ski kommunale legesenter (se nummer 1 på bildet), som befinner seg i samme bygning som Follo lokalmedisinske senter IKS (tidligere Ski sykehus, se nummer 2 på bildet).

      Bakgrunn for saken:

  • I desember 2018 vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård at kommunene trer ut av Follo Lokalmedisinske senter (LMS) IKS med virkning fra 1. januar 2020, og at Nordre Follo skal etablere tjenestene legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi.
  • Daglegevakten i Oppegård kommune rullerer i dag på fem ulike legesentre i kommunen.
  • Ordningen har i mange år fungert meget tilfredsstillende og gitt innbyggerne et lokalt daglegevakttilbud alle hverdager i tidsrommet kl. 07.00-19.00, men siden 20. mai 2019 har åpningstiden for daglegevakten i Oppegård blitt redusert med fire timer per døgn. Fra klokken 16:00 til klokken 08:00 i hverdager blir du henvist til Ski kommunale legesenter. 

Daglegevakten i Oppegård kommune rullerer i dag på fem ulike legesentre i kommunen. Om bare 100 dager vil denne ordningen bli avsluttet.

Prosjektrådmann i Nordre Follo, Gro Herheim, har nylig foreslått å utrede etablering av den nye daglegevakten på Toppenhaug kommunale fastlegekontor, som et tillegg til døgnlegevakten ved Ski sykehus.

I sin innstilling har Herheim foreslått at saken om dette legges frem til politisk behandling innen 30. juni 2020. Ombyggingskostnadene er anslått til å være på om lag 3,5 millioner kroner.

Les også: Vil redusere åpningstiden for lokal daglegevakt i Oppegård

To legevaktlokasjoner

Herheim påpeker i saksfremlegget at Oslo kommune også har to legevaktlokasjoner; Storgata og Aker sykehus, og har dermed erfaringer med fordeling av pasienter og oppgaver.

"Fordeling mellom to lokasjoner (Toppenhaug og Ski) kan by på utfordringer da pågang og kapasitet på de to lokasjonene vil variere fra dag til dag. Dette vil ikke legevaktsentralen ha oversikt over."

Gro Herheim, prosjektrådmann i Nordre Follo

Hun skriver videre at henvendelser til daglegevakten vil skje gjennom den nye legevaktssentralen.

"Fordeling mellom to lokasjoner (Toppenhaug og Ski) kan by på utfordringer da pågang og kapasitet på de to lokasjonene vil variere fra dag til dag. Dette vil ikke legevaktsentralen ha oversikt over", skriver prosjektrådmannen.

Hun mener det er hensiktsmessig å lokalisere daglegevakten på Toppenhaug av tre årsaker:

– Vi foreslår at den nye daglegevakten etableres nær et kollektivknutepunkt på Kolbotn, gjerne som en del av et nytt kommunalt fastlegekontor.

Helge Marstrander (H)

  • Daglegevakt må ligge i tilknytning til fastlegekontor. Antall pasienter i daglegevakt i Oppegård varierer sterkt fra dag til dag, fra mellom åtte til 20 pasienter. Lege og annet personell må ha andre pasienter i tillegg for å sikre god ressursutnyttelse og trening.
  • Det er gode parkeringsmuligheter utenfor lokalet.
  • Det er mulig å utvide lokalet og samtidig ivareta sikkerhet.

Foreslår ny legevakt i Kolbotn sentrum

Høyre støtter ikke forslaget til prosjektrådmannen om å etablere den nye daglegevakten på Toppenhaug kommunale fastlegekontor. Partiet ønsker at Toppenhaug skal fortsette som et kommunalt fastlegekontor, og at daglegevakten etableres nær et kollektivknutepunkt på Kolbotn.

Det var Fellesnemndas leder, Thomas Sjøvold (H), som sto bak dette forslaget. Det ble enstemmig vedtatt i arbeidsutvalget 17. september. Tirsdag 24. september skal det behandles i Fellesnemnda. Sistnevnte samordner Oppegård og Ski kommuner frem til et nytt kommunestyre i Nordre Follo er på plass.

– Daglegevakten bør være unødvendig om legene setter av nok kapasitet til de pasientene som er på deres liste.

Helge Marstrander (H)

– Vi foreslår at den nye daglegevakten etableres nær et kollektivknutepunkt på Kolbotn, gjerne som en del av et nytt kommunalt fastlegekontor, sier den nyvalgte kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Høyre, Helge Marstrander.

Inntil den nye daglegevakten er på plass ønsker Høyre at dagens ordning med rullerende daglegevakt videreføres.

Vil utvide kapasitet

Marstrander sier at selv om dagens ordning med rullerende daglegevakt fungerer fint, har den også noen klare begrensninger, blant annet at det ikke alltid er like forutsigbart for innbyggere hvor de skal henvende seg.

Marstrander presiserer at Høyres første ønske er en god utnyttelse av fastlegeordningen.

– Daglegevakten bør være unødvendig om legene setter av nok kapasitet til de pasientene som er på deres liste. Ved å etablere et nytt kommunalt fastlegekontor på Kolbotn utvider vi også antall legehjemler i kommunen og bedrer den totale legedekningen. Fastlegene får dermed en bedre mulighet til å følge opp sitt ansvar med å tilby øyeblikkelig hjelp til sine listepasienter, sier han.

Sårpoliklinikk

Ved behandlingen av saken i arbeidsutvalget forrige uke ble det også vedtatt at det skal etableres en sårpoliklinikk på legevakt og et kommunalt fastlegekontor på Ski sykehus fra 1. januar 2020.

Sårpoliklinikken kombinert med kompetanse på ernæring, vil gi et løft for flere innbyggere som i dag må reise mellom Ahus, fastlege eller få hjelp av hjemmesykepleien. Det påpekes at sårpoliklinikken vil i tillegg utløse takster og dermed inntekter.

Saken skal behandles i Fellesnemnda i morgen.

Les også: Oppegård og Ski vil si opp avtaler om legevakt og akutte døgnplasser