Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

STENGT I FLERE MÅNEDER: I slutten av juli ble det oppdaget at flisene hadde løsnet på begge sider av det store bassenget på Sofiemyr.
STENGT I FLERE MÅNEDER: I slutten av juli ble det oppdaget at flisene hadde løsnet på begge sider av det store bassenget på Sofiemyr.

Dette mener partiene om situasjonen med svømmehallene i Ski og Oppegård

Lurer du på hvordan lokalpartiene vil løse den oppståtte situasjonen med svømmeanleggene på Sofiemyr, Kolbotn og Langhus, og hvilke løsninger og visjoner de har for svømmetilbudet i Nordre Follo?

Publisert
  • Sofiemyr svømmehall (det lille bassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter er et unntak i denne saken) er stengt og forblir stengt i flere uker. Oppegård kommune har ingen andre svømmehaller utenom disse to.
  • Situasjonen med de nye svømmehallene på Langhus og Kolbotn er uavklart ennå.
  • Det er utfordringer med den obligatoriske svømmeundervisningen i grunnskolen og på Roald Amundsen videregående skole (RAV). Rektoren på RAV har nylig beskrevet situasjonen for svømmerne på idrettslinjen som dramatisk.
  • Det er også utfordringer med treningsaktivitetene til de aktive svømmerne samt gjennomføringen av svømmekursene i regi av Kolbotn idrettslag.
  • Publikum henvises til svømmehallene på Langhus og i Ski samt svømmehallene i nabokommuner, men bassengkapasiteten er sprengt i hele Oslo-området.

Les mer her: Svømmehallen blir stengt i flere måneder

Oppegård Avis har derfor stilt følgende spørsmål til alle partier som stiller til valget i Nordre Follo:

Hvordan ser deres partier på den oppståtte situasjonen med svømmeanleggene på Sofiemyr, Kolbotn og Langhus, og hvilke løsninger og visjoner har dere for svømmetilbudet i Nordre Follo?

Nedenfor kan du lese om hvordan partiene vil løse bassengfloken i Nordre Follo.

Høyre:

 
 

Nordre Follo Høyre ønsker å realisere nytt svømmebasseng både i Kolbotn og på Langhus. Svømmeanlegg er viktige folkehelsetiltak som må være nært brukerne og våre skoleelever har krav på svømmeopplæring.

Svømmehall i Kolbotn sentrum fordi Kolbotn er sentralt. Det er lett å komme til både med kollektivtrafikk, gange, sykkel og bil. 100 000 årlige besøkende i svømmeanlegget blir samtidig mange besøkende i Kolbotn sentrum. Det gir liv i sentrum og styrker næringslivet. Bygging av boliger på den samme tomten bidrar til å redusere byggekostnadene. Vi trenger også nytt basseng på Langhus. Høyre ønsker å utrede idrettens innspill om 50 meters basseng og kostnadsreduksjoner, samt å se på muligheter for å finansiere deler av prosjektet med boliger før vi tar endelig stilling til størrelse.

Sofiemyrhallen er på overtid både bygg- og anleggsteknisk. Videre vedlikehold blir svært kostbart og driften usikker. Derfor ønsker vi snarest mulig å erstatte dette anlegget. Når uhellet nå har vært ute, så vet vi det jobbes med alternativer i våre nabokommuner.

I tillegg ønsker vi at noe av svømmeopplæringen foregår i sjøen. Dette ønsker vi å iverksette så fort som mulig, uavhengig av bassengkapasitet.

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet

Les også: Foreslår utendørs svømmeopplæring i Bunnefjorden

Ap:

Den akutte situasjonen som har oppstått på Sofiemyr bør kunne løses gjennom ett samarbeid med nabokommunene. Ski kommune har tatt initiativ til å bistå Oppegård for å løse det akutte behovet for svømmetrening.

Situasjonen viser at når vi bygger nytt må vi bygge for en lengre levetid og ha bedre jevnlig vedlikehold.

Vi mener svømmeanlegget på Sofiemyr og Langhus bad skal erstattes med ett nytt 25 meters basseng på Kolbotn og ett 50 meters basseng på Langhus.

 
 

Anlegget på Kolbotn skal dekke behovet for svømmeundervisning, rekreasjon og trening.

Vi ønsker at bassenget på Langhus i tillegg skal dekke idrettens behov for ett konkurranseanlegg.

Sp:

 
 

Svømmehaller trenger vedlikehold, også den på Sofiemyr. Snart er den i orden igjen, og klar for svømmeopplæring. Inntil videre får idrettslinjeelevene ha svømmetrening i sjøen. Kommunen bør bare bygge én svømmehall om gangen.

Vi vil først bygge 50-meters bassenget på Langhus. Det blir midt i den nye kommunen, er lett tilgjengelig kollektivt og har stor parkeringsplass.  

Ny svømmehall på Kolbotn bør utredes på nytt, fordi Generasjonsparken bør beholdes som den er. Kan svømmehallen forbli på Sofiemyr? Eller kan den ligge i Sentrumsbygget på Kolbotn, eller i Kodakbygget på Mastemyr? 

MDG:

 
 

MDGs visjon er god hallkapasitet for svømmeopplæring, folkebad og idrett.

Førsteønsket er fortsatt, som vi har stemt for, 50-metersbasseng på Langhus og folkebad på Kolbotn (riktignok ikke i Generasjonsparken og uten basseng i Kolbotnvannet). 

 
 

Fordi pristilbudene for ny hall på Langhus er mye høyere enn kommunestyrets tålegrense (450 millioner) og Sofiemyr svømmehall sprekker opp, ønsker MDG at svømmehallbehovene i Nordre Follo skal sees under ett og vurderes av det nye kommunestyret, i tråd med det enstemmige vedtaket i Ski.

Konklusjonen må bli en avveining mellom visjoner, kapasitetsbehov og økonomi.

FrP:

Vi mener det bør bygges svømmehall i Kolbotn sentrum, på samme størrelse som er planlagt, men med leiligheter i tilknytning som bidrar med 100 millioner i finansiering. Vi er usikre på om Generasjonsparken er rette sted, siden denne parken er veldig viktig for Kolbotn. For oss er det uaktuelt at barn fra Kolbotn, Tårnåsen og andre områder i dagens Oppegård kommune skal reise til Langhus for å få svømmeundervisning. Vi tror også bruken fra denne delen av fremtidige Nordre Follo kommune vil gå ned hvis man skrinlegger planene om svømmehall i dagens Oppegård kommune.

 
 

Svømmehall på Langhus må realiseres som et folkebad av typen det som planlegges på Kolbotn (25 meter), men hvis vi kan få tilleggsinntekter via samarbeid med private kan vi være med på den opprinnelige planen om 50 meters basseng. Vi vil ikke bruke mer enn det som var planlagt, da vi allerede der er over vårt smertepunkt. Vi er svært skuffet over hvordan denne saken har blitt rotet til. Jeg var til stede da rådmannen advarte mot store overskridelser, men flertallet i Ski nektet å høre. Nå viser det seg at det ikke var mulig å bygge svømmehallen for den summen man drømte om. Overskridelsene ville blitt på 180 til 220 millioner kroner minst. FrPs primære mål er å få på plass et godt folkebad slik at barn og unge kan få svømmeundervisning og de som ønsker det kan bruke badet. Skal vi lansere det vi drømte om, tror vi på et samarbeid med private aktører siden vi mener at den planlagte gigantiske svømmehallen ikke kan finansieres over kommunens budsjetter.

 
 

PP:

Utdanningsdirektoratet har innført ferdighetsprøve i svømming. Målet er at elevene skal være svømmedyktige innen 4. klassetrinn. De eksisterende svømmehallene på Sofiemyr og Langhus skal rives. Dette skaper store problemer for svømmeundervisningen.

Derfor må Ski og Oppegård samarbeide om å få bygd svømmehallen på Langhus med 50 meters basseng, uten stupetårn og redusert tribunekapasitet så snart som mulig.

Vi må også få en ny svømmehall på Kolbotn med 25 meters basseng. Den må ikke bygges i Generasjonsparken.

 
 

Dette må prioriteres selv om Nordre Follo får en meget anstrengt økonomi i årene som kommer. Svømmeundervisning i skolen er en lovpålagt oppgave for kommunene.

Liberalistene:

Vi ønsker å avvikle kommunens engasjement innenfor svømmehaller.

Etter modell av Ski Il alliansen og Lambertseter svømmeklubb kunne vi foreksempel tenke oss at Sofiemyrhallen ble overlatt til et selskap eid av Kolbotn Svømmeklubb.

Den eneste måten å finne folks preferanser er å se hva de er villige til å bruke tid og penger på. Vår visjon for svømmehaller og liknende annlegg er derfor at de drives frivillig eller kommersielt slik at bruken betales med tid eller penger.

 
 

SV:

At svømmehallen på Sofiemyr er stengt i flere uker er utfordrende. Det er dyrt og lite miljøvennlig å ikke prioritere vedlikehold av bygg. Det er lite klimavennlig og enda dyrere å bygge nytt.

SV vil bevare Generasjonsparken heller enn å bygge svømmehall.

SV i Oppegård og Ski tok allerede i 2013 initiativ til et samarbeid mellom Oppegård og Ski om 50-meter basseng. Vi vil også nå satse på en skikkelig bra svømmehall på Langhus.

Vi må bruke penger fornuftig for å ha råd til å opprettholde velferdstilbudet i Nordre Follo. Kommunens gjeldssituasjon tvinger oss til å bruke penger fornuftig, og vi må gjøre gode investeringer som ikke reduserer velferdstilbudet.

  
  

KrF:

Vi ser behovet for å bedre svømmetilbudet både i Oppegård og på Langhus, og har i begge kommunestyrene gått inn for å bygge ny svømmehall.

KrF er opptatt av er at det må bli gode fasiliteter for svømmeundervisning i skolen i hele kommunen. I tillegg har idretten behov for bedre kapasitet og ønsker et 50-metersbasseng i kommunen.

Den økonomiske situasjonen tilsier at vi i størst mulig grad må holde kostnadsrammene. Vi vil behandle sakene på en forsvarlig måte i neste periode og se hvilke muligheter vi har for å realisere prosjektene.

Rødt:

Når det gjelder den aktuelle situasjonen i Oppegård, må denne løses av kommunen i samarbeid de enkelte skolene. Kanskje man kan samarbeide med nærligende kommuner dersom det finnes ledig kapasitet.

Det nye kommunestyret må sette seg ned og ta en gjennomgang av planene for svømmeanlegg i den nye kommunen.

Rødt ønsker seg et 50 meters basseng i Nordre Follo.

Vi ønsker ikke svømmehall på området til generasjonsparken på Kolbotn.

Venstre:

Vi stemte for, i likhet med de andre partiene, om å se på svømmehallbehovene i Nordre Follo under ett og derved også utrede idrettens alternativ.

Ny svømmekapasitet, herunder svømmehall på Langhus og Kolbotn, kommer til kommunestyret raskest mulig i høst, og skal omhandle finansiering, eventuell samlokalisering med andre idrettsfasiliteter, driftsform og økonomiske konsekvenser av ulike alternativer.

Vi håper på et 50-meters basseng som et enstemmig kommunestyre har stått sammen om i Ski.

Forslaget om en ny 25-meters svømmehall på Kolbotn, har Venstre i Oppegård foreslått å bygge på området mellom rådhuset og Pyramiden (skateboardbanen), ikke i Generasjonsparken.

Les også: Svømming i sentrum