NY SOFIEMYR SKOLE:

FRAM-TOMTEN: Den nye barneskolen skal bygges på Fram-tomten, mellom brytehuset og fotballbanen på Sofiemyr. Innfelt ser du illustrasjonsplanen for den nye skolen.

Dette er planen for ny Sofiemyr skole

Mangelen på uteoppholdsarealer og gult støynivå ved nye Sofiemyr skole skaper nye utfordringer, som er foreslått å løse ved å redusere fartsgrensen forbi idrettsparken i Kongeveien fra 60 til 40 kilometer per time.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av juni skal utvalget for areal, klima og byggesak ha førstegangsbehandling av forslaget til detaljreguleringsplan for den nye skolen.

Forslaget, som ble lagt frem av kommunedirektør Øyvind Henriksen tirsdag 24. mai, legger til rette for etablering av en ny barneskole med fire klasser per trinn, med kapasitet for 784 elever og opptil 100 ansatte. Skolen skal også huse SFO for cirka 90 til 100 barn fra 1-4. klasse. Det legges også opp til en en mulig utvidelse av skolen med en avdeling på tilgrensede felt.

Den nye skolen skal ha passivhusstandard. Målet er å benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget, og oppnå minst 35 prosent klimagassreduksjon sammenliknet med et TEK17-bygg.

NY ILLUSTRASJONSPLAN: Illustrasjonsplanen viser hvordan det nye skoleanlegget skal plasseres i området, inkludert uteareal og parkering. Uteområdene planlegges med mye innslag av beplantning og åpne regnbed og fordrøyningsmagasin.
SLIK KAN DEN NYE SKOLEN SE UT: Den nye barneskolen (her sett fra Kongeveien over matchbanen) skal bygges i to etasjer med hovedinngang fra nord vis-a-vis volleyballbanen. Det vil i tillegg være sekundære inngangspartier fra skolegården og fra øst.

På Fram-tomten

Forslaget er basert på alternativ tre i forprosjektet om bygging av en ny barneskole på Fram-tomten. Vi har skrevet at dette alternativet ville føre til blant annet mindre uteareal for skolegården enn i alternativ én (10.000 vs. 11.000 kvadratmeter). Skolegården «mangler» cirka 10.000 kvadratmeter for å innfri utearealkravet.

Det er besluttet at kravet til areal per elev i dette prosjektet skal være 24,5 kvadratmeter.

SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle gå ved Fram skole, den nye ungdomsskolen med fire idrettsflater, som skulle åpnes i Sofiemyr idrettspark i 2022. I 2020 ble hele planen vraket.

Den nye barneskolen, som etter planen skal åpnes i august 2024, vil i mellomtiden kunne ha ekstrakapasitet for klasser fra Fløysbonn ungdomsskole.

Fløysbonnveiens avkjørsel til Kongeveien skal stenges for å skape et mer oversiktlig trafikkbilde ved skolens område. Hovedadkomsten til skolen blir fra Kongeveien. Dagens avkjørsel skal opprettholdes og utvides noe.

Halvparten av matchbanen

I planforslaget kommer det frem utfordringene knyttet til at deler av skolegården vil ligge i gul støysone. Skolens uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy og må derfor være under 55 desibel.

Planforslaget åpner for at cirka halvparten av det såkalte feltet BIA2 (dagens matchbane sør for klubbhuset), kan inngå i skolegården, selv om den aktuelle delen av banen ligger i gul støysone. Den andre delen av banen, som ligger langs Kongeveien, ligger i rød sone.

PROBLEMATISK UTEAREAL: Planforslaget åpner for at cirka halvparten av feltet BIA2 (det grønne feltet som ligger mellom skolen og Kongeveien på kartet), kan inngå i uteoppholdsregnskapet selv om det ligger i gul støysone.

Samtidig påpeker Henriksen at det fremdeles vil være gode uteoppholdsarealer for skoleelevene, for eksempel på arealer nord for skolen der sandvolleyballbanen ligger.

– Dette kan oppnås ved, og forutsetter, at fartsgrensen forbi skole- og idrettsanlegget i Kongeveien reduseres fra 60 til 40 kilometer per time, foreslår Henriksen.

Han påpeker at det også kan være behov for et forbikjøringsfelt i nordgående retning i Kongeveien, ifølge trafikkberegningene på stedet.

Vil ikke ha støyskjerm

Selv med en fartsgrense på 40 kilometer per time blir matchbanen fremdeles liggende delvis i gul støysone og må skjermes, ifølge støyrapporten.

Støyskjerm med skjermhøyde over terreng på cirka 1.70 –2.70 meter, må settes opp langs eksisterende gjerde mellom veien og banen. Veien ligger noe høyere i terrenget enngjerdet der hvor skjermen er foreslått plassert, slik at reell skjermhøyde over terreng blir ca. 1.70 –2.70 meter.

Kommunedirektøren har vurdert helheten i området, og mener det er lite ønskelig å bygge en støyskjerm langs Kongeveien.

Ikke avklart med Viken

Kommunen mener at fartsgrensen på 40 kilometer per time vil være riktig forbi en barneskole for opp mot 800 elever, både med tanke på trafikksikkerhet og med tanke på støybelastning for skolen.

Den foreslåtte løsningen er per i dag ikke avklart med Viken fylkeskommune, som eier Kongeveien, men vil være avklart til andregangsbehandling av saken i september, ifølge Henriksen.

Trafikknotatet foreslår også en rekke avbøtende tiltak i Kongeveien inkludert redusert fartsgrense, oppgradering av bussholdeplasser til kantstopp, vurdering av venstresvingefelt/ forbikjøringslomme og oppgradering av eksisterende vegbelysning i området ved gangbru.

Ved å inkludere deler av matchbanen og skogen i sør i skolegården vil kravet til uteareal for elevene innfris i forslaget. Skogen skal bestå og det skal tilrettelegges for gapahuk og bålplasser i områdereguleringsplanens felt GF6.

Foreslo kunstgress

I fjor høst mottok kommunen 15 ulike innspill til varslet oppstart av planarbeidet. Kolbotn idrettslag har blant annet påpekt at matchbanen, som er en gressbane ved klubbhuset, er i dårlig forfatning og at den ikke er egnet for aktivitet i vinterhalvåret.

– Enda større bruk vil også slite banen mer og gjøre den enda dårligere. Dersom den hadde blitt belyst og at det hadde blitt lagt på kunstgress, ville den fått langt bedre utnyttelse hele året. Det er en mulighet dersom den skal defineres som lekeområde for skolen, skrev daglig leder Harald Vaadal i KIL.

Nytt tribuneanlegg

Matchbanen skal reduseres noe, men vil fremdeles være en gressbane med standardmål tilpasset 11-fotball og amerikansk fotball, som er hovedaktiviteten på banen i dag. Banen vil være reservert for skolens elever i skoletiden.

Dagens tribune ved matchbanen er forutsatt revet i dette planforslaget. Det planlegges for et nytt tribuneanlegg på vestre langside, utformet som et amfi. Dette er også tenkt brukt i skoletiden som “klasserom” for uteundervisning.

Grusbanen er til fri benyttelse i dag, og brukes blant annet til organisert petanque-trening. Denne muligheten bortfaller med bygging av skoleanlegget på stedet.

Fra tre til to etasjer

Selve barneskolen er nå foreslått bygget i to etasjer, men bare et halvt år tidligere kunne vi lese om et konsept for ny skole med tre etasjer.

Nedenfor kan du se illustrasjonen, publisert i en pressemelding fra 7. desember 2021 på hjemmesiden til Norconsult AS, som har jobbet for kommunen med Konseptvalgutredning (KVU) for Sofiemyr skole.

Nå er skolen foreslått bygget i to etasjer, uten kjeller og med tekniske rom på taket.

REDUSERT TIL TO ETASJER: Illustrasjonen fra det nyeste planforslaget viser den nye barneskolen med to etasjer. Her er skolen sett fra brytehuset til KIL. På taket til skolen vil det plasseres bygninger for tekniske installasjoner som ventilasjon, heishus, trappehus og det foreslåes at taket kan få solpanel.

Prosjektleder Inger Lise L. Løken i Nordre Follo forklarer at konseptet med skolen i tre etasjer var foreslått på skoletomten til eksisterende Sofiemyr barneskole.

– Denne tomten er liten, så for å kunne få plass til flere elever på skolen og med skole i drift under byggingen måtte skolen bygges med tre etasjer og i fire byggetrinn. I den videre utredningen og i politisk behandling valgte man heller alternativet med å legge den nye barneskolen ned på Fram-tomten hvor kommunen har en mye større tomt. På denne tomten kan man bygge en mer effektiv og mer optimalt utformet skole, sier Løken.

Adskilte, utvendige innganger

– En KVU skal litt overordnet vise muligheter og eventuelle utfordringer og tomtens egnethet i et prosjekt, og i neste fase – skissefasen i forprosjektet – går man mer inn i selve prosjektet og utformingen blir ikke nødvendigvis slik som foreslått i KVU, forklarer prosjektlederen.

I skisseprosjektet har de konkludert med at ved å bygge i to etasjer i stedet for tre etasjer kan trinnene ha adskilte, utvendige innganger fra bakkeplan.

– Skolen får også bedre trinnvis inndeling av uteområdene med to etasjer enn med tre etasjer. Det blir enklere med fremføring av interne tekniske installasjoner i bygget. Man får også en bedre universelt utformet skole, påpeker hun.

SNITT LANDSKAP: Her kan du se skisseprosjektet av den nye skolen, ifølge det nye planforslaget.

Myr over leire og over fjell

Det er utført grunnundersøkelser i forbindelse med Fram-prosjektet. Områdestabiliteten er også vurdert. Det er ikke gjort funn som medfører store utfordringer for bygging av skolen. Grunnundersøkelsene viser at grunnen i hovedsak består av myr over leire og over fjell.

Skolen vil være én bygning i en forskjøvet L-form som omslutter skolegården, med innganger fra flere sider. Bygningen skal legges så langt nord som mulig for å ta vare på de verdifulle skogsområdene.

Skolens uteområde er foreslått etablert i hovedsak sør fra bygningen, ut mot hundremeterskogen, slik at både skogen og matchbanen kan brukes som aktivitets- og lekeområder i skoletiden.

Uten gymsal

Dagens Sofiemyr skole har ingen gymsal per i dag. Gymsal for den nye skolen vil fremdeles være i den gamle Sofiemyrhallen, som er under rehabilitering for tiden, men det er vedtatt at hallen skal rives om ti år.

I fjor ble det foreslått at det skulle brukes 140 millioner kroner på den nye idrettshallen med to flater på Sofiemyr, med ferdigstillelse av prosjektet i cirka 2033. Det ble også foreslått å bygge en ny svømmehall i Sofiemyr-/ Kolbotn-området til 130 millioner kroner, med ferdigstillelse i slutten av 20-års perioden (2037-2042), det vil si etter at to nye svømmehaller står ferdig på Langhus i 2023 og i Ski sentrum i 2032.

Les også: – Dette kan ikke utsettes til 2023

Utvidelse av brytehuset

Bryterhuset og Holberg barnehage, som blir de nærmeste naboene til den nye skolen, skal opprettholdes slik de ligger i dag, ifølge det siste forslaget.

Bryterhuset, som er forutsatt revet i gjeldende regulering for Sofiemyr idrettspark, kan dermed bli stående. Ifølge forslaget kan brytehuset også få en utvidelsesmulighet (i hovedsak mot sør) med cirka 400 kvadratmeter.

Selve bryterhuset eies av bryterklubben til KIL, mens Nordre Follo kommune er grunneier.

Holberg barnehage

Den nye skolen vil legge beslag på noe av barnehagens nærturterreng nede i idrettsparken. Utearealet til Holberg barnehage kan dermed økes noe mot sør, men mot øst er det foreslått å beholde barnehagetomtens avgrensing som i dag.

Det er ikke foreslått en utvidelse av selve barnehagebygget. Det er også rekkefølgekrav knyttet til en enkel opparbeidelse i skogsområdet nede ved Tømtebanen for å gjøre dette til et attraktivt turmål for de små.

Planforslaget åpner for mulighet for å bygge en enkel snarvei til den nye skolen forbi Holberg barnehage samt å utvide dagens parkeringsplass ved barnehagen. Her er det også en av- og påsettingsmulighet, og med den regulerte snarveien er dette en parkeringsplass som kan brukes av både skole og idrett. Her kan det etableres inntil 24 p-plasser. Plassen skal ha en parkmessig utforming, og noe av dagens vegetasjon vil måtte bevares eller erstattes.

Ishockeybanen og spesialskole

Eksisterende ishockeybane må flyttes. Det er ikke satt krav til hvor den nye banen skal ligge, men planforslaget åpner for at den skal være på 30x60 meter og kan legges på tuftene etter dagens paviljong fire, som ligger nord for Sofiemyrhallen.

Paviljong fire, som er i skolens dårligste bygning per i dag, er foreslått revet. Gang- og sykkelveien bak den skal legges om for å gi bedre plass til ishockeybanen.

Dagens skole skal være i drift inntil ny skole står klar. Med den planlagte lokaliseringen må ishockeybanen vente. Det kan derfor bli en periode Sofiemyr idrettspark står uten dette tilbudet.

Den nye ishockeybanen skal ha tilsvarende lengde og bredde som dagens skøytebane. Hvorvidt den nye skøytebanen blir en kunstisbane eller naturisbane som i dag, er det ikke tatt stilling til. Den nye plasseringen av skøytebanen vil fordre terrengarbeider og omlegging av dagens gang- og sykkelvei.

Nord for ishockeybanen tillates det oppført skolebygning for en spesialskole. Denne skolen er tenkt etablert på en etasje.

Skogen og nye boliger

Sammenlignet med områdereguleringen foreslås det nå å regulere mindre arealer til utbygging. Planforslaget innebærer netto nedbygging av 2.500 kvadratmeter ubebygd areal med skogspreg i felt BIA1 og BU2 og nedbygging av grusbane med cirka 5.500 kvadratmeter i BU1.

Forslaget påvirker ikke kommunens mulighet til å utvikle boliger på kommunens tomt i områdereguleringens felt B hvor Sofiemyr skole ligger i dag.

Skåningen opp mot dagens Sofiemyr skole er foreslått å videreføre fra områdereguleringen som utbyggingsområde, men med en reduksjon av omfanget og utnyttelsesgraden.

Sofiemyråsen ressurssenter

Skolebygningen for Sofiemyr skole er foreslått å utforme og plassere slik at det ikke vil være mulig å utvide den med for eksempel en ny fløy for Sofiemyråsen ressurssenter, som en skole for elever med funksjonshemninger og lærevansker.

Ressurssenteret, som er per i dag administrativt sammen med Sofiemyr barneskole, holder til i Tømteveien 23. Dersom ressurssenteret en gang skal flyttes til et nytt bygg, kan en aktuell tomt være et annet sted innenfor detaljreguleringens felt BU2.

Forslaget til detaljreguleringsplan for Sofiemyr barneskole skal behandles i utvalget for areal, klima og byggesak nå i slutten av juni, mens den politiske beslutningen for byggeprosjektet (B2) samt andregangsbehandling av detaljreguleringen ble tidligere utsatt til september.

Les mer her: Høy risiko for nye endringer for ny Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS