Sønsterudveien

KONTRAKT FREM TIL SEPTEMBER 2022: Sønsterudveien og de andre fylkes- og riksveiene i Oppegård blir frem til september 2022 driftet av Vaktmesterkompaniet AS på oppdrag fra SVV (Viken fra 1. januar 2020).
KONTRAKT FREM TIL SEPTEMBER 2022: Sønsterudveien og de andre fylkes- og riksveiene i Oppegård blir frem til september 2022 driftet av Vaktmesterkompaniet AS på oppdrag fra SVV (Viken fra 1. januar 2020).

Skal forvaltes av fylkeskommunen

Om to uker skal Viken fylkeskommune ta over Vegvesenets ansvar for Sønsterudveien og de andre fylkesveiene i kommunen.

Publisert

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveiene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene.

      Viken fylkeskommune:

  • Fra 1. januar 2020 vil dagens 18 fylker reduseres til 11.
  • Det mest folkerike av disse blir Viken med sine 51 kommuner.
  • Skal etableres i dagens fylker Akershus, Buskerud og Østfold, samt Svelvik kommune i dagens Vestfold, og Jevnaker og Lunner kommuner i dagens Oppland.
  • Befolkning: 1,2 millioner innbyggere – nær 25 prosent av Norges befolkning.
  • Kan bli oppløst etter stortingsvalget i 2021.

Det er SVV som forvalter riks- og fylkesveiene i vår kommune i dag. I tillegg til selve driftsansvaret har SVV ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike trafikksikkerhetstiltak på disse veiene.

Om to uker, når Akershus, Buskerud og Østfold skal slås sammen til Viken fyleskommune, skal dette endres.

Etter 155 år under Statens vegvesens administrasjon, vil det totale ansvaret for 5 450 kilometer med fylkesvei i 51 kommuner i Viken bli utført av Viken fylkeskommune. Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveiene. SVV skal fortsatt ha ansvar for riks- og europaveiene.

– Positivt for Nordre Follo

Til tross for mye skepsis til det gigantiske fylket, er fylkespolitiker Solveig Schytz (V) positiv til at fylkesveiene skal forvaltes av fylkeskommunen. Venstre-politikeren fra Ås har nylig blitt valgt inn i Viken fylkesting som den eneste faste respresentanten i komiteen for samferdsel fra Follo.

– Jeg tror det blir positivt for Nordre Follo. Jeg håper at man kan jobbe mer helhetlig med trafikksikkerheten og at det blir lettere å gjøre de mindre tilpassinger her lokalt, sier Schytz.

FAST REPRESENTANT FRA FOLLO: Fylkespolitiker Solveig Schytz (V) er bosatt i Ås og er leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus. Nylig har hun blitt valgt inn i fylkestinget for Viken fylkeskommune. Hun er nå den eneste faste respresentanten i komiteen for samferdsel fra Follo.
FAST REPRESENTANT FRA FOLLO: Fylkespolitiker Solveig Schytz (V) er bosatt i Ås og er leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus. Nylig har hun blitt valgt inn i fylkestinget for Viken fylkeskommune. Hun er nå den eneste faste respresentanten i komiteen for samferdsel fra Follo.

Les også: Vil legge ned monsterfylket

      Driftsansvarlig i Follo:

  • Fylkesveiene i Follo blir frem til september 2022 driftet av Vaktmesterkompaniet AS på oppdrag fra SVV (red. anm.: Viken fra 1. januar 2020).
  • Kontakten ble inngått i september 2019 for tre år, og omfatter drift og vedlikehold av 521 kilometer med riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier i Follo.
  • Vaktmesterkompaniet AS ble «nødkontrahert» i juli 2018, da SVV hevet kontrakten med selskapet Veidrift AS fra Langhus. 

  • Driftskontrakten med Veidrift AS, inngått etter en offentlig anbudskonkurranse i 2015, hadde en verdi på 289 millioner kroner over fem år, med årlig omsetning på 58 millioner kroner.

  • Mesta AS vant tunnelkontrakten og skal drifte og vedlikeholde tunnelene i Akershus fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2024.

Disse veiene skal forvaltes av Viken og SVV

Frem til 1. januar 2020 har SVV ansvar for riks- og fylkesveiene i Oppegård. SVV har også ansvar for gang- og sykkelveiene langs riksveiene, men kun fortauene langs fylkesveiene.

Det vil si at fra 1. januar vil SVV fortsatt ha ansvar for Skiveien (som riksvei) fra syd til Kolbotn og Mastemyrveien videre til E18, inkludert gang- og sykkelveiene.

SVV har også ansvar i dag for fylkesveiene som går fra Skiveien opp Sønsterudveien, til E6 (via Kongeveien og Taralrudveien) samt Tverrveien og Skiveien nord for Kolbotn. I tillegg kommer Kolbotnveien ned til Gjersjøen og Gamle Mossevei, inkludert fortau.

I praksis vil dette si at SVV har ansvar for fortauet på den ene siden av Sønsterudveien, mens kommunen har ansvar for gang- og sykkelveien på den andre siden av veien.

SVV har også ansvar for Bekkenstenveien, Ingierstrandveien og det meste av Roald Amundsens vei på Svartskog. 

Les også: Brukte 11.700 tonn med salt i Follo de siste to vintrene

Samarbeid med SVV på flere områder

– Viken fylkeskommune har gjennom høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesveiene. Både fylkeskommunen og SVV har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, sier påtroppende fylkesdirektør for infrastruktur i Viken, Knut Sletta.

Rolf-Helge Grønås, avdelingsdirektør i SVV, sier at målet er at folk flest ikke skal merke noen ulemper av overføringen som nå pågår.

– SVV skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av veiene gjennom veitrafikksentralene. I en overgangsfase vil vi samarbeide på flere områder for å sikre en best mulig overføring, blant annet om driftskontrakter for brøyting og strøing av vei, sier han.