Plastisbanen på Kolbotn

BANETRØBBEL PÅ GRUNN AV SKIFTENDE VÆR: Plastisbanen var stengt mandag formiddag. Kommunen satte opp et skilt med følgende tekst: "Vanskelige værforhold. Vi oppfordrer til ikke å bruke banen. Skiftende vær skaper ujenvheter på underlaget. Vi åpner så fort det er mulig."
BANETRØBBEL PÅ GRUNN AV SKIFTENDE VÆR: Plastisbanen var stengt mandag formiddag. Kommunen satte opp et skilt med følgende tekst: "Vanskelige værforhold. Vi oppfordrer til ikke å bruke banen. Skiftende vær skaper ujenvheter på underlaget. Vi åpner så fort det er mulig."

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø.

Publisert

Oppegård Avis har skrevet om prosjektet Vinterland til 680.000 kroner.

I begynnelsen av adventstiden skulle kommunen sørge for følelsen av storby ved å anlegge en kunstisbane på minst 200 kvadratmeter på Jan Baalsruds plass.

Skøytebanen kom ikke på plass før vinterens slutt, og overflaten ble av plast istedenfor kunstis.

Les også: Plastisen som ikke glir

– Ikke skadelig for miljø

Da skøytebanen ble offisielt åpnet på Jan Baalsruds plass lørdag 2. mars, spurte Oppegård Avis ordføreren om kommunen vurderte miljømessige konsekvenser for Kolbotnvannet i forbindelse med driften av denne banen og bruk av kjemikalier.

– Det er derfor vi har brukt to måneder for å sjekke alt dette.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

– Det har vært flere ulike påstand om bruk av kjemikaler i forbindelse med vedlikehold av skøytebanen, og det er derfor vi har brukt to måneder for å sjekke alt dette. Det skal brukes bare glidemiddel til daglig vedlikehold av banen. Dette middelet er ikke skadelig for miljø og det skal ikke være noe avrenning til Kolbotnvannet, sa Thomas Sjøvold.

Enstemmig vedtak i kommunestyret

I etterkant skrev også kommunen til Oppegård Avis at før anskaffelsen av skøytebanen ble administrasjonen bedt om å gjøre en miljøvurdering av vaskemidlene og glidemiddelet.

"Leverandøren ble kontaktet for å få tilsendt datablader og informasjon om produktet. En miljøvurdering ble gjort på bakgrunn av dette til ikke å utgjøre en trussel for miljøet", skriver kommunen.

– Et enstemmig kommunestyre var krystallklare på at miljømessige konsekvenser skulle være avgjørende for valg av skøytebaneløsning. Hvis det skulle vise seg at valgt skøytebane ikke er miljøvennlig, potensielt helseskadelig eller medfører ytterligere forurensning av Kolbotnvannet opplever jeg at vilkåret kommunestyret satt for denne etableringen ikke er innfridd, sier gruppeleder for Oppegård MDG, Jens Nordahl.

Har dere blitt informert om innholdet i vedlikeholdsmidlene før den politiske behandlingen av saken i kommunestyret?

Et enstemmig kommunestyre var krystallklare på at miljømessige konsekvenser skulle være avgjørende for valg av skøytebaneløsning.

Jens Nordahl (MDG)

Nei, jeg kjenner ikke til at vi, politikerne, har mottatt slik informasjon, sier Nordahl.

Les også: – Kunstis var ikke et alternativ

"Skadelige og giftige for miljø"

Forrige uke fikk Oppegård Avis innsyn i produktbladene med innholdsbeskrivelsen på glidemiddelet Glide Cleaner og dyprengjøringsmiddelet Deep Cleaning, som kommunen har kjøpt av Unisport Scandinavia AS for å vedlikeholde plastisbanen.

Ut ifra beskrivelsen av innholdet fremstår disse midlene ikke som miljøvennlige (se to faktabokser i saken).

 • Kjemikaliene i Glide Cleaner (Aquatic Chronic 3; H411 og H412) er klassifisert som skadelige og giftige for miljø, med langtidsvirkning for liv i vann, og H400 er klassifisert meget giftig for liv i vann.
 • Produktet Deep Cleaning er skadelig for vannlevende organismer på grunn av høy pH-verdi (pH11). Det er også giftig for fisk og plankton.

      Glide Cleaner:

 • Rens- og glidemiddel som bør brukes til daglig rengjøring av plastoverflaten på Kolbotn.
 • Konsentrat, væske. Fortynnes med vann 1:10 (ifølge kommunen). 
 • Kjemikaliene Aquatic Chronic 3; H411 og H412 er klassifisert som skadelige og giftige for miljø, med langtidsvirkning for liv i vann, og H400 er meget giftig for liv i vann.

 • Meget brannfarlig væske og damp med ingredienser som gir alvorlig øyeskade, alvorlig øyeirritasjon, alvorlige etseskader på hud og øyne, er irriterende for huden, kan utløse en allergisk reaksjon og kvalme, kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

 • Forventes å nedbrytes raskt, og er "lett bionedbrytbar" i henhold til OECD-retningslinjer. Ingen bioakkumulering er indikert.

 • Kjemikalie tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT (persistente/langsomt nedbrytbare, bioakkumulerende/lagres i levende vev og toksiske/giftige) eller vPvB (svært persistente og svært bioakkumulerende) i EUs kjemikalieregelverket REACH.

 • Produktet må ikke komme i vannavløp eller kloakkavløp.

 • Avfallsbehandling: Behandles som rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.

 • Leverandøren har ikke gjennomført en vurdering av kjemikaliesikkerhet (eksponeringsscenario) for stoffet eller stoffblandingen.

 • Kilde: Sikkerhetsblad  fra leverandøren (utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS, revidert i 2017)

Ifølge kommunen fortynnes disse midlene med vann i proporsjonen 1:10.

"Disse produktbladene beskriver et ufortynnet produkt. Disse produktene brukes ikke i ufortynnet tilstand, men blandes i forholdet 1:10, slik at produktet som kommer ut av maskinen består av 90 prosent vann. Midlene påføres med maskin som suger opp igjen overflødig væske. Dette vannet er fortynnet til en slik grad at det ikke utgjør skade for miljø, skriver kommunen."

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

300 eller 1505 liter konsentrat per sesong ved daglig vask

Kommunen har kjøpt en propandrevet vaskemaskin for rengjøring av plastbanen. Maskinen brukes også til fjerning av vann og polering av banens overflate med glidemiddelet.

Til daglig rengjøring av banen har kommunen kjøpt glidemiddelet Glide Cleaner. Ifølge miljøoppfølgningsplanen skulle det fortynnes i proporsjonen 1:50, ikke 1:10, som kommunen opplyser.

Glide Cleaner brukes både som vaskemiddel og polish fordi det er tilsatt glidefremmende midler, ifølge leverandøren. 

Isflaten på Kolbotn er på rundt 200 kvadratmeter, som betyr at maskinen forbruker 1,75 liter av konsentratet per 66,5 liter vann hver gang hvis middelet fortynnes med vann 1:50. 

For optimal bruk og for at banen har gli anbefales det å vaske overflaten hver dag, ifølge leverandøren.

For en sesong (fra 1. november til påske), blir forbruket av Glide Cleaner på rundt 300 liter totalt, som er nok for å kunne fylle halvannet badekar med. Fortynnes middelet 1:10, blir det snakk om 1.505 liter av konsentratet per sesong.

Vasker ikke hver dag, men kun to dager per uke

Kommunen vasker plastoverflaten med Glide Cleaner ikke hver dag, som er anbefalt av leverandøren, men kun to ganger per uke.

      Deep Cleaning:

 • Brukes til dyprengjøring av plastisbanen på Kolbotn én gang i uke.

 • Konsentrat, væske. Fortynnes med vann 1:10 (ifølge kommunen). 
 • Økologiske opplysninger: Skadelig for vannlevende organismer på grunn av høy pH-verdi (pH11). Giftig for fisk og plankton.
 • Komponentene i produktet gir alvorlig øyeskade samt etseskader på hud og øyne, kan forårsake irritasjon av luftveiene og er farlig ved svelging.

 • Forventes å nedbrytes raskt, og er "lett bionedbrytbar" i henhold til OECD-retningslinjer. Ingen bioakkumulering er indikert.
 • Kjemikalie tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT (persistente/langsomt nedbrytbare, bioakkumulerende/lagres i levende vev og toksiske/giftige) eller vPvB (svært persistente og svært bioakkumulerende) i EUs kjemikalieregelverket REACH.
 • Produktet må ikke komme i vannavløp eller kloakkavløp.

 • Avfallsbehandling: Behandles som rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.

 • Leverandøren har ikke gjennomført en vurdering av kjemikaliesikkerhet (eksponeringsscenario) for stoffet eller stoffblandingen.

 • Kilde: Sikkerhetsblad fra leverandøren (utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS, revidert i 2017)

Ifølge vedlikeholdsmanualen er driften av plastisbanen på vintertid med minusgrader utfordrende.

Dette forklares med at vannet som benyttes til vask, fryser til is og vanskeliggjør renhold under slike forhold. Oppegård kommune vil ikke kommentere om de visste om dette før kjøpet.

Leverandøren anbefaler en spesiell vintersåpe, Winter Cleaning, for daglig vask av banen ved temperaturer ned til ti minusgrader, men Oppegård kommune har ikke kjøpt dette middelet.

Det anbefales ikke å vaske plastbanen med noen som helst midler ved temperaturer lavere enn ti minusgrader.

Les også: – Det føltes rett å slett ikke som at vi var på en skøytebane

Dyprengjøring på fredager

Deep Cleaning ikke er klassifisert miljøfarlig i det hele tatt. Det er dermed ikke farlig for miljøet.

Oppegård kommune

I tillegg må banen dyprengjøres minimum annenhver uke, ifølge vedlikeholdsmanualen. Ifølge kommunen utfører de dette én gang per uke, på fredager. Til dette har de kjøpt dyprengjøringsmiddelet Deep Cleaning, som fordeles på overflaten ved bruk av en lavtrykkssprøyte.

Middelet må ligge på overflaten i et kvarter før maskinvask av overflaten med varmt vann. Dyprengjøring krever at det påføres et nytt lag med glidemiddelet før banen kan tas i bruk.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at plastisbanen hadde meget dårlig eller ingen gli de første to ukene etter monteringen. Det er til tross for at i denne perioden ble banen vasket sju ganger og smurt med glidemiddelet én gang, ifølge kommunen.

Det er derfor uvisst om rengjøringen av banen har nå blitt begrenset til to dager i uke for å kunne spare på driftsutgiftene eller for å begrense konsekvensene for miljø. Kommunen selv forklarer dette med egne tilpassinger etter to ukers bruk av banen:

REPRESENTERER LEVERANDØREN: Bror Stensholm, prosjektleder i Unisport Scandinavia AS.
REPRESENTERER LEVERANDØREN: Bror Stensholm, prosjektleder i Unisport Scandinavia AS.

"Vi følger i stor grad vedlikeholdsmanualen vi har fått tilsendt fra leverandør. Etter hvert gjør vi oss også egne erfaringer om hvordan renhold og vedlikehold best passer for denne banen med den beliggenheten og bruken den har", skriver kommunen.

– Ikke miljøfarlig

Kommunen skriver at "Deep Cleaning ikke er klassifisert miljøfarlig i det hele tatt. Det er dermed ikke farlig for miljøet. Klassifiseringen er utført etter CLP-regelverket (europeisk regelverk for kjemikalier), samt de oppgitte EC50 og LC50-verdiene i seksjon 12. En kategori 3, er ikke piktogrampliktig. Derfor ingen oppgitt piktogram på etikett."

Kommunen skriver videre at klassifisering av produktet tar hensyn til både miljømålinger og fastsatt klassifisering via EU.

"Dette er ikke fastsatt før stoffet (de enkelte ingrediensene) får harmonisert klassifisering. Kommer det nye opplysninger, som er relevante for produktet, kan det være lurt med en ny vurdering. Myndighetene i Norge anbefaler ny vurdering hvert annet år."

Oppegård Avis har kontaktet Miljøverndepartementet for å se nærmere på disse produktene. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: – Kunstis var ikke et alternativ

Det har ikke vært etterspørsel etter plastisbaner siden 2013.

Bror Stensholm, prosjektleder i Unisport Scandinavia AS

– Ingen farlige eller skadelige stoffer

Ifølge leverandøren av plastisbanen ved prosjektleder Bror Stensholm i Unisport Scandinavia AS, leverer de kun miljøvennlige produkter til kommunen.

– Midlene Oppegård kommune har kjøpt av oss er miljøvennlige. Vi kan dokumentere dette. Det er ingen farlige eller skadelige stoffer der, verken for mennesker eller miljø, sa Stensholm til Oppegård Avis.

Ha sier at siden 2013 har de ikke solgt noen plastisbaner i Norge, men at det ble solgt rundt 25 plastisbaner i landet i perioden fra 2008 til 2013.

"Avrenning fra banen begrenses til et minimum. Den avrenning som vil kunne skje er ved tungt regnfall, men da er anbefaling at banen ikke poleres med midler i disse periodene."

Oppegård kommune

– Hvem var den siste kjøperen av en slik plastisbane før Oppegård kommune?

– Det husker jeg ikke. Det har ikke vært etterspørsel etter plastisbaner siden 2013. Det blir vanskelig å finne siden selskapsformen har endret seg. Vestre Fenstad Velforening er en av de siste som kjøpte en plastisbane hos oss, sier Stensholm.

Plastisbanen ble kjøpt av Vestre Fenstad Velforening i 2008, ifølge denne artikkelen, og de var dermed blant de første, ikke blant de siste kundene som kjøpte produktet av den aktuelle leverandøren.

Stensholm vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til avtalen med Oppegård kommune om dette. Ifølge kommunen har leverandøren ikke opplevd noe negativt fokus på produktene. 

Les også: – Det føltes rett å slett ikke som at vi var på en skøytebane

"Avrenning fra banen begrenses til et minimum"

Forrige uke sendte Oppegård Avis flere spørsmål til kommuneadministrasjonen om blant annet driften av banen, kostnadene for driften og rutinene i forbindelse med håndtering av kjemikaliene.

Kommunen har valgt å besvare kun enkelte av disse spørsmålene til tross for flere henvendelser fra avisen om å besvare alle spørsmålene.

"Som vi skrev i e-post på torsdag, så har vi svart ut det vi mener er nok informasjon om skøytebanen til at du kunne skrive sak. Og satte med det et punktum for saken", skrev kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik i Opegård kommune.

"Kommunen har gjort en miljøvurdering av midler som brukes til rengjøring og polering av banen. Det er konkludert med at det ikke er fare for miljøet med en slik bane som dette. For å sikre dette, ble det med banen levert en egen maskin for rengjøring og polering. Denne samler opp igjen vann og såpe fra overflaten slik at avrenning begrenses til et minimum. Den avrenning som vil kunne skje fra banen er ved tungt regnfall, men da er anbefaling at banen ikke poleres med midler i disse periodene."

Les også: Utslipp på 256.000 liter på én dag

"Glidemiddelet blir liggende på og i platene"

Alt av såpen (100 prosent) samles opp igjen i maskinen under den daglige rengjøringen, ifølge vedlikeholdsmanualen.

Det skjer ikke med glidemiddelet, som påføres ved bruk av en lavtrykksprøyte.

I dokumentene Oppegård Avis har fått tilsendt står det ikke hvor stor andel av kjemikaliene i glidemiddelet kan havne utenfor banen.

Ifølge miljøoppfølgningsplanen blir glidemiddelet liggende igjen på og i platene. Middelet slites av ved bruk av flaten og ved kraftig påføring av væske. Videre står det at materialslitasje samles opp igjen i maskinen ved jevnlig rengjøring av flaten.

Som vi har tidligere nevnt, har kommunen valgt å fravike fra anbefalingen om å vaske overflaten hver dag.

Ifølge vedlikeholdsmanualen kan glidemiddelet etterlate flekker på klær når det er nypåført. Disse flekkene blir borte fra klærne ved normal vask i vaskemaskinen.

Les også: – Dette lukter ille

Midlene må ikke komme i vann- eller kloakkavløp

Kommunen skriver videre at rengjøring av maskinen gjøres i parkeringskjelleren til Kolbotn torg hvor de har tilgang på vann og avløp.

I innholdsbeskrivelsen til kjemikaliene som brukes for å vaske og polere plastisbanen står det at disse midlene ikke må komme i vann- eller kloakkavløp.

"Det forekommer ikke direkte avrenning til Kolbotnvannet eller kommunalt vann- og avløpsnett av ufortynnede midler", skriver kommunen.

Ifølge miljøoppfølgningsplanen for banen er det lagt inn en silikonlist mellom vandt og plastisflaten. Her kontrolleres avrenning fra banen til bestemt sted. Oppegård kommune har valgt å ikke opplyse avisen om det konkrete stedet avrenningen føres.

Les også: – Utslippene til Kolbotnvannet må stanses øyeblikkelig