KONSULENTBRUK I NORDRE FOLLO

HAR MINIMAL KONSULENTBRUK SOM MÅL: – Det skal jobbes aktivt for å holde konsulentbruken på et minimum, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. Foto: Jan Walbeck
HAR MINIMAL KONSULENTBRUK SOM MÅL: – Det skal jobbes aktivt for å holde konsulentbruken på et minimum, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. Foto: Jan Walbeck

– Det finnes ingen sammenligningstall for å kunne se at fjorårets konsulentbruk er redusert

Ifølge kommunedirektør Øyvind Henriksen er det ikke mulig å kontrollere at kommunestyrets vedtak om å redusere konsulentbruken med 6,5 millioner kroner i 2020 faktisk ble fulgt opp.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektør Øyvind Henriksen mener Nordre Follo kommune fortsatt vil ha behov for å søke en del ekstern konsulentbistand av ulike årsaker.

– Det kan være behov for særskilt spisskompetanse det ikke er regningssvarende (lønnsomt) at kommunen selv besitter, behovet for å sikre tilstrekkelig bemanning i perioder eller på prosjekter vi i perioder ikke kan dekke med eget personell, eller oppgaver det er viktig for kommunen å få en ekstern vurdering av, sier Henriksen.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Umulig å kontrollere oppfølging av vedtaket

Oppegård Avis har spurt kommunedirektøren om kommunen har kontrollert at konsulentbruken i Nordre Follo i fjor faktisk ble redusert med 6,5 millioner kroner i driftsbudsjettet, slik kommunestyret hadde vedtatt? Vi har også bedt Henriksen om dokumentasjon om dette.

– Når det gjelder kontroll av reduksjonen, fremkommer dette som rammekutt fordelt på virksomhetene, tilsvarende 6,5 millioner kroner. Nordre Follo hadde sitt første regnskapsår 2020, og det finnes derfor ingen sammenligningstall for å kunne se at bruken er redusert i den nye kommunen, sier Henriksen.

Oppegård Avis har i etterkant av dette svaret bedt kommunen om innsyn i beløpene tidligere Oppegård kommune og tidligere Ski kommune hadde brukt på eksterne konsulenter i begge budsjettene (investerings- og driftsbudsjett) de to siste årene før kommunesammenslåingen i 2020. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Vi har også bedt gruppelederne i Nordre Follo om å kommentere dette. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: – Det er kanskje fordi vi har «sovet i timen»

– Forholdsvis lavt beløp

Øyvind Henriksen påpeker at konsulentbruken i driftsbudsjettet i fjor var på cirka 12 millioner kroner, som tilsvarer 0,2 prosent av driftsinntektene, mens på investering var konsulentbruken på om lag 75 millioner kroner eller 7,7 prosent av brutto investeringsbudsjett.

– Sett opp mot et driftsbudsjett på nærmere 5 milliarder kroner, er beløpet på 12 millioner kroner forholdsvis lavt, sier Henriksen.

Videre påpeker han at det skal jobbes aktivt for å holde konsulentbruken på et minimum, og at det hele tiden skal gjøres vurderinger på om det er mer lønnsomt å sikre behov gjennom egne ansatte.

Totalt ble det brukt 87,4 millioner kroner på eksterne konsulenter i fjor. Vi har spurt kommunedirektøren om hva han synes om totalbeløpet brukt på konsulenter, og om det er bærekraftig å bruke så store beløp på eksterne konsulenter når kommunen har så store utfordringer når det gjelder investeringsbehov og vedlikeholdsbehov innen ulike tjenester. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: – Vi har ikke fått politiske føringer om å redusere konsulentbruken i år

Frykter kommunen kan «pynte på regnskapene»

Leder av kontrollutvalget i Nordre Follo, Jarle Ørnebo (FrP), sier han frykter at situasjonen hvor politiske føringer om å redusere konsulentbruken gjelder kun for driftsbudsjettet, kan misbrukes ved at kommunen kan «pynte på regnskapene» ved å skyve på de to budsjettene og de ulike kontoene.

– Balansegangen fra resultat- til balansepost i budsjettene er veldig problematisk, sa Ørnebo.

– Det å ikke gi klare føringer til administrasjonen, kan få konsekvenser, påpekte gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.

Kommunedirektøren presiserer overfor Oppegård Avis at det ikke «pyntes på regnskapene» i Nordre Follo kommune.

– Dette er aldri problematisk

Oppegård Avis har bedt kommunedirektøren om å forklare hva han synes om at det ikke finnes vedtak om å redusere konsulentbruken i begge budsjettene, og om det er problematisk etter hans syn.

– I mitt forslag til Strategi og handlingsplan (SHP), som skal behandles i kommunestyret i desember, er det gjort en helhetlig vurdering av hvordan kommunens totale ramme bør fordeles. De prioriteringer som kommunestyret til slutt vedtar er gjeldende for kommunens drift kommende år. Dette er aldri problematisk, sier Henriksen.

– Kommer du til å foreslå en slik endring ved neste behandling av SHP til høsten?

– Det er alt for tidlig å si hvordan kommunedirektøren anbefaler å disponere kommunens ramme for 2022 nå. Dette er en prosess som pågår frem til forslaget offentliggjøres til høsten. Det som er helt klart er at det blir et krevende budsjett med stramme prioriteringer, sier Henriksen.

Les også: Svømmehallplanene i gamle Oppegård satt på vent i minst 20 år

– Dette er både nødvendig og riktig

– Hva synes kommunedirektøren om at cirka 75 millioner kroner fra investeringsbudsjettet (7,7 prosent av investeringsbudsjettet) i fjor gikk til eksterne konsulenter?

– Kommunen skal sørge for omfattende infrastruktur over og under bakken for å sikre innbyggerne det de trenger. Kommunen er i vekst og dette krever investeringer for å legge til rette for ny boligetablering. I denne sammenheng vil det være behov for noe bruk av ekstern konsulentbistand. Dette er både nødvendig og riktig for å sikre kvalitet og fremdrift. Så vil jeg igjen understreke at det er stor oppmerksomhet på at dette skal holdes på et minimum og kun der dette er nødvendig, sier Henriksen.

– Totalt er det snakk om et beløp på 87,4 millioner kroner brukt på eksterne konsulenter i fjor. Er det bærekraftig å bruke så store beløp på eksterne konsulenter når kommunen har så store utfordringer når det gjelder investeringsbehov, vedlikeholdsbehov og ikke minst tjenester? Hva synes kommunedirektøren om totalbeløpet i fjor?

– En slik sammenligning gir ikke mening. Kommunen har ansvar for et bredt spekter av tjenester, fra nødvendig infrastruktur, byutvikling, vedlikehold og byggdrift til «myke» tjenester til innbyggene våre i alle livsfaser. Det er kommunedirektørens ansvar å forvalte kommunens ramme på best mulig måte og gi sine anbefalinger til kommunestyret som vedtar endelige rammer og prioriteringer. I noen tilfeller vil bruk av eksterne konsulenter være riktig og nødvendig både av økonomiske hensyn og med tanke på kvalitet og fremdrift, sier Henriksen.

Oppegård Avis følger opp saken.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere