Storebukta-prosjektet

– INGEN FORURENSNINGSFARE: – Miljøkonsulents vurdering av prøvene er at anleggsvannet ikke representerer en forurensningsfare, sier utbyggingsdirektør i Solon Eiendom, Tom Andrè Svenning-Gultvedt.
– INGEN FORURENSNINGSFARE: – Miljøkonsulents vurdering av prøvene er at anleggsvannet ikke representerer en forurensningsfare, sier utbyggingsdirektør i Solon Eiendom, Tom Andrè Svenning-Gultvedt.

– Denne metoden har andre negative miljømessige effekter

Inntil videre er borttransportering av anleggsvann med tankbil iverksatt ved Storebukta. – Vi vil rent umiddelbart anta at denne metoden har andre negative miljømessige effekter, sier utbyggeren av Storebukta-prosjektet, Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom.

Publisert

– Oppegård kommune har bedt om at vi stanser pumping av vann til infiltrasjon, også slik at vi sammen kan finne gode alternative løsninger. Dette er helt i tråd med våre ønsker. Selv om usikkerheten knyttet til tidligere løsning har vist seg å være ubegrunnet, så er det likevel viktig at både naboer og myndigheter er bekvemme med den metoden som benyttes, sier utviklingsdirektør i Solon Eiendom AS, Tom André Svenning-Gultvedt.

Han representerer utbyggeren av Storebukta-prosjektet i Kolbotn sentrum.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggeren pumpet ut betydelige mengder anleggsvann rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta, og at dette har pågått i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) som ikke åpner for dette.

UTSLIPP TIL KOLBOTNVANNET: Bildet ble tatt onsdag 2. januar og viser at anleggsvannet fra anleggsplassen pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta.
UTSLIPP TIL KOLBOTNVANNET: Bildet ble tatt onsdag 2. januar og viser at anleggsvannet fra anleggsplassen pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta.

Les også: Kommunen lar anleggsvannet renne ut i Kolbotnvannet

Utslippet ble først registrert den 2. januar  i år, og planleder Stig Bell i UTE Oppegård, som er forurensningsmyndighet i Oppegård kommune, bekreftet dette samme dag.

"Jeg ser i dag at betydelige mengder lensevann (red. anm.: grunnvann/anleggsvann) fra byggegropen pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta", skrev Stig Bell i en e-post til Håkon Arald Gulbrandsen (SV), som kontaktet ham i forbindelse med saken.

Les også: – Utslippene til Kolbotnvannet må stanses øyeblikkelig

Borttransportering med tankbil

Først to uker senere, onsdag 16. januar, ble utslippet stoppet og slangene tatt bort. Kommunen valgte å kreve  dette etter en dialog med Fylkesmannen samme dag. Det viser seg at utbyggeren ikke har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Les også: Måtte stoppe utslippet til Kolbotnvannet

– Denne metoden har andre negative miljømessige effekter, så vi håper derfor å finne bedre løsninger i samarbeid med kommunen.

– Hvorfor har dere ikke søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse i forkant?

– Vi en enig i at håndtering av pumpevannet kunne vært avklart med kommunen eller eventuelt Fylkesmann mer eksplisitt i forkant. Det aller viktigste er at det ikke er detektert konsentrasjoner i anleggsvannet som medfører risiko for miljømessige konsekvenser. Det er ikke påvist noen form for forurensning  i anleggsvannet som kan medføre risiko for dannelse av giftig ammoniakk. Vannet har nøytral surhetsgrad med pH-nivå på 7,3,  partikkelinnholdet i vann er lavt og det er ikke påvist oljeforurensning, sier utbyggeren.

– Har dere kartlagt hvor mye anleggsvann som rant ut i løpet av de to ukene?

Det viktige her er ikke mengde vann som er infiltrert på tomten, men at vannhåndteringen ikke har hatt noen miljømessige konsekvenser, sier Svenning-Gultvedt.

Han sier at inntil videre er borttransportering med tankbil iverksatt.

– Hvis dette er den beste løsningen miljømessig vil den benyttes, men vi vil rent umiddelbart anta at den har andre negative miljømessige effekter, og håper derfor å finne bedre løsninger i samarbeid med kommunen, sier Svenning-Gultvedt.

Han forklarer videre at frakt av vann i tankbil gir en tilleggsbelastning for miljøet i forbindelse med selve kjøringen, og vannet må uansett slippes ut et sted.

Leverer vannet til midlertidig deponi i Vestby

Fredag formiddag spurte Oppegård Avis utbyggeren om hvor vannet fra Storebukta skulle slippes ut.

Svenning-Gultvedt svarte først at vannet blir da levert til et mottak. To og en halv timer senere fikk vi følgende oppdatering fra ham: "Vannet er ikke levert til mottak i denne saken da vannet var rent så mottakene ville ikke ta det imot. Vannet er levert til midlertidig deponi i Vestby for videre sedimentering".

Oppegård Avis har spurt utbyggeren om adressen til det konkrete deponiet i Vestby og eventuelt navnet til grunneieren, og om det er innhentet utslippstillatelsen i forbindelse med dette. 

Svenning-Gultvedt har skrevet til oss at han har kontaktet entreprenøren som er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser/samtykker, og kommer med en oppdatering førstkommende mandag.

– Miljøkonsulents vurdering av prøvene er at anleggsvannet ikke representerer en forurensningsfare.

Tom André Svenning-Gultvedt, utviklingsdirektør i Solon Eiendom AS

– Ingen forurensningsfare

Svenning-Gultvedt sier pumping av vann til infiltrasjon ikke kan sammenlignes med utslipp til resipient (red. anm.: Kolbotnvannet).

Oppegård Avis skrev at utslippet av anleggsvann ble bekreftet av Stig Bell den 2. januar: "Jeg ser i dag at betydelige mengder lensevann (red. anm.: grunnvann/anleggsvann) fra byggegropen pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta".

Ifølge gjeldende miljøoppfølgningsplanen (MOP) fra 10. september i fjor "skal det ikke forekomme avrenning til Kolbotnvannet fra byggegropen".

– Miljøkonsulents vurdering av prøvene er at anleggsvannet ikke representerer en forurensningsfare. Prøveresultater av urenset vann fra byggegrop ligger innenfor  kravene satt i miljøoppfølgningsplanen (MOP), og også innenfor drikkevannsforskriften når det for eksempel gjelder tungmetaller, sier han.

Avviser mulighet for danning av giftstoffer

Håkon Arald Gulbrandsen (SV) stilte spørsmål rundt forurensningsfare ved Storebukta siden vannet fra sprengningsarbeidene på stedet kunne ha gått urenset ut i Kolbotnvannet.

– Nitrogenforbindelser fra sprengstoff danner giftig ammoniakk i kontakt med vann, sa han overfor Oppegård Avis.

Utbyggeren avviser mulighet for danning av giftstoffer:

– Det er ingen grunn til å engste seg over dette. Ved en PH-verdi på 7,5 vil det ikke dannes giftstoffer som følge av reaksjon mellom ammonium og vann, sier Svenning-Gultvedt.

Han påpeker at det er snakk om relativt små mengder vann som rant ut.

– Vannet er grunnvann som trenger opp i byggegrop. Innholdet av de forskjellige sporstoffene er naturlig forekomster i grunn og bergart på stedet, og er ikke anriket av forurensing som følge av byggingen. Det er gjort prøver av vannet i Augestadbekken og Kolbotnvannet for å ha referanseverdier og sammenligne anleggsvannet med. Det er målt tilnærmet samme vannkvalitet i byggegrop som vannet i Kolbotnvannet og Augestadbekken, sier utbyggeren.

SV-politikeren står fortsatt på sitt og viser til gjeldende MOP:

– Farlige nitrogenforbindelser står det om i MOP-en, så det må det tas høyde for at det kan skje, sier Gulbrandsen.

– Benytter profesjonelle entreprenører

– For oss er det en selvfølge å gjøre alt riktig, særlig når det gjelder en viktig sak som miljøet. En av våre oppgaver er å sørge for at det ikke skjer ukontrollerte utslipp som medfører forurensing, sier Tom André Svenning-Gultvedt.

Han sier Solon Eiendom AS er byggherre, og som de fleste andre byggherrer benytter de profesjonelle entreprenører til å utføre byggearbeidene.

Til tross for det, har den foreløpige utbyggingen i Storebukta har vært beheftet med flere uregelmessigheter.

Les saken: – Vurderes stengt

– Etter de aktuelle avtalene er det entreprenøren som har det daglige og praktiske ansvaret for å ivareta alle miljøhensyn på byggeplass. Vi må samtidig følge opp at entreprenøren gjør jobben sin, forklarer Svenning-Gultvedt.

Han sier at i Storebukta-prosjektet har Solon Eiendom også engasjert en egen miljøkonsulent som har ivaretatt prøvetaking av vann og sørget for vurdering av prøveresultater opp mot relevante kriterier for anleggsvann.

– Byggherre (red. anm.: Solon Eiendom AS) har stillet de samme krav til entreprenør som kommunen har stillet til oss gjennom MOP. Det er forskjell på avrenning/utslipp og infiltrasjon i grunnen, sier Svenning-Gultvedt.

– Av og til uklare regler, vedtak og retningslinjer

– Regler, vedtak og retningslinjer ofte er generelle, og av og til uklare. Vi søker alltid å ha en åpen dialog med lokale myndigheter i våre prosjekter. Det er den beste måten å avklare uklarheter og sørge for godt samarbeide underveis i prosjekter, understreker Svenning-Gultvedt.

Oppegård Avis påpeker igjen at i gjeldende MOP fra 10. september i fjor står det tydelig at "det ikke skal forekomme avrenning til Kolbotnvannet fra byggegropen".

Videre står det at "dersom det blir behov for å fjerne vann fra byggegrop skal vannet fjernes med pumpebil og ikke slippes til kommunalt nett eller resipient (red. anm.: Kolbotnvannet)".

– Regler, vedtak og retningslinjer ofte er generelle, og av og til uklare.

Tom André Svenning-Gultvedt, utviklingsdirektør i Solon Eiendom AS

Oppegård Avis har også skrevet at MOP utarbeides av utbyggeren, i dette tilfelle Solon Eiendom AS, og er en beskrivelse av hvordan utbyggeren har tenkt å følge opp anleggsfasen i forhold til blant annet utslipp til vann. MOP-en for Storebukta er godkjent av kommunen, og skal følges opp av byggesak og UTE.

– Hvorfor har dere valgt å avvike fra gjeldende MOP, som er laget av dere selv?

I MOP har vi tatt utgangspunkt i at vannkvalitet er tilnærmet den samme på de tre stedene. Pumping til infiltrasjon i terreng er ikke det samme som direkte påslipp til vann eller bekk. Det er laget egen tiltaksplan for håndtering av forurensing i grunnen. All påvist forurensing i grunnen er håndtert i tråd med tiltaksplanen tidligere i høst, sier utbyggeren.

– Hvorfor har dere ikke brukt pumpebil/tankbil for å fjerne vann fra byggegropen helt fra starten av?

– Det er vann fra forurenset grunn og sanering av dette som er beskrevet utført med pumpebil, sier Svenning-Gultvedt.

– Tett dialog og godt samarbeid med kommunen

Utbyggeren sier at i Storebukta-prosjektet er de i tett dialog med Oppegård kommune om håndteringen av anleggsvann og andre miljøforhold.

– Resultater og rapporter gjøres fortløpende tilgjengelige for kommunen som forurensningsmyndighet. Vi opplever samarbeidet med kommunen som godt, sier han.

Oppegård Avis har bedt både Oppegård kommune og utbyggeren om innsyn i den foreløpige rapporten, men har fått avslag fra begge.

– Vi får endelig rapport fra miljøkonsulent i neste uke, sier Svenning-Gultvedt.

Vannprøvene ble tatt den 8. januar. Fredag 25. januar var den endelige rapporten ikke levert inn ennå.

 

 

 

 Powered by Labrador CMS