ANSES SOM TRUKKET: Tomten i Trollåsveien 8 anses som trukket.
ANSES SOM TRUKKET: Tomten i Trollåsveien 8 anses som trukket.

Uenige om hvem som kom med forslaget

– Tomteforslaget i Trollåsveien 8 ble spilt inn av administrasjonen i Nordre Follo, bekrefter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Dette stemmer ikke med det som ble sagt av både kommuneadministrasjonen og ordføreren tidligere i vinter.

Publisert Sist oppdatert

"Kan Justisministeren bekrefte at regjeringen ikke vil anbefale å legge nytt Oslo fengsel til en tomt som krever at man overstyrer lokaldemokratiet og privat eiendomsrett, og at næringstomten i Trollåsveien 8 på Trollåsen dermed er uaktuell i den videre prosessen?" skrev Anne Kristine Linnestad, som er medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen for Akershus Høyre på Stortinget, i en e-post til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) den 26. januar.

Enger Mehl har nå svart på spørsmålet. Hun skriver at hun anser tomteforslaget i Trollåsveien 8 som trukket og bekrefter at regjeringen ikke vil gå videre med dette forslaget.

Ble spilt inn av administrasjonen i Nordre Follo

Justis- og beredskapsministeren har også bekreftet skriftlig at tomteforslaget i Trollåsveien 8 ble spilt inn av kommuneadministrasjonen i Nordre Follo.

Dette stemmer ikke med det som ble sagt av kommunen tidligere i vinter. Da Oppegård Avis spurte kommunedirektøren og ordføreren om hvem konkret som foreslo Trollåsveien 8 som et tomtealternativ, sa de at det var Statsbygg, og ikke kommunen.

– Statsbygg tok kontakt med kommunen, på samme måte som de tok kontakt med alle de andre aktuelle kommunene i områdene rundt Oslo. Statsbygg tok selv kontakt med grunneieren i Trollåsveien 8 om salgsmuligheter, bekreftet ordfører Hanne Opdan overfor Oppegård Avis den 6. januar.

Fjernet opplysninger i rapporten

Da Oppegård Avis ba kommunedirektør Øyvind Henriksen om en forklaring, ville han verken bekrefte eller avkrefte det ovennevnte. Han henviste kun til opplysningene i den endelige rapporten fra Statsbygg fra 31. januar, som skulle være korrekte, ifølge ham.

Da Oppegård Avis jobbet med saken forrige uke, stod det nemlig i rapporten fra Statsbygg fra 31. januar at tomten på Trollåsen ble foreslått av Nordre Follo kommune. Nå står Trollåsveien 8 som den eneste av de totalt 23 eiendommene på listen uten noen opplysninger om hvem som har spilt dette tomteforslaget inn.

BLE FORESLÅTT AV KOMMUNEN: Statsbygg skrev i den opprinnelige versjonen av rapporten fra 31. januar 2022 at tomtealternativet i Trollåsveien 8 ble foreslått av Nordre Follo kommune.
BLE FORESLÅTT AV KOMMUNEN: Statsbygg skrev i den opprinnelige versjonen av rapporten fra 31. januar 2022 at tomtealternativet i Trollåsveien 8 ble foreslått av Nordre Follo kommune.
BLE FJERNET: I slutten av forrige uke ble det gjort endringen i rapporten. Her kan man se at Statsbygg har fjernet de tidligere publiserte opplysningene rundt hvem som hadde spilt inn Trollåsveien 8 som et tomtealternativ.
BLE FJERNET: I slutten av forrige uke ble det gjort endringen i rapporten. Her kan man se at Statsbygg har fjernet de tidligere publiserte opplysningene rundt hvem som hadde spilt inn Trollåsveien 8 som et tomtealternativ.

"Drøftet, men ikke konkret foreslått"

Oppegård Avis har også kontaktet Hanne Opdan og bedt henne om en kommentar.

– Jeg har ingen nye opplysninger i saken som tilsier at kommunen eller grunneier skal ha spilt inn tomten på Trollåsen som aktuell lokalisering av nytt fengsel, skriver Opdan.

Hun mener videre at dette også underbygges i det ovennevnte dokumentet, hvor det ikke står noen som helst opplysninger om hvem som har spilt inn det aktuelle tomtealternativet. Hun påpeker også at på side 27 i det samme dokumentet skriver Statsbygg følgende: «Tomten er drøftet i saksfremlegget, men ikke konkret foreslått av kommunen».

Foreslått av kommunen og drøftet med ordfører

– Da vi fikk rapporten fra Statsbygg fra 30. januar, sto det i rapporten at Nordre Follo kommune hadde foreslått tomten Trollåsveien 8. Vi tok umiddelbart kontakt med Statsbygg med en anmodning om at det ikke var riktig. Statsbygg var enig i dette og endret rapporten. Det er bakgrunnen for at opplysningen om hvem som foreslo tomten er nå fjernet, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Oppegård Avis tok kontakt med kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg mandag 7. februar. Hun bekrefter overfor Oppegård Avis at Statsbygg fikk vite om Trollåsveien 8 etter å ha lest saksfremlegget til formannskapet fra 26. august, som ble skrevet av administrasjonen i Nordre Follo kommune og drøftet i kommunen.

Når det gjelder utsagnet i rapporten om at tomtealternativet var drøftet i saksfremlegget fra Nordre Follo kommune, men at det ikke var konkret foreslått av kommuneadministrasjonen, forklarer Njaa Aschim at det ble skrevet slik på grunn av at kommunen ikke fattet et konkret vedtak i formannskapet i august om det aktuelle lokaliseringsalternativet.

I den tidligere vurderingen (per 14. desember 2021) var tomten på Trollåsen vurdert av Statsbygg som svært egnet. Dette kommer frem i konseptvalgutredningen fra 14. desember, "Nytt Oslo fengsel - presentasjon til Prosjektråd", som Oppegård Avis fikk innsyn i. Her står det også at "denne tomten ble foreslått av kommunen (administrasjonen) og drøftet med ordfører".

BLE VURDERT SOM SVÆRT EGNET: I konseptvalgutredningen fra 14. desember, "Nytt Oslo fengsel - presentasjon til Prosjektråd", som Oppegård Avis fikk innsyn i, står det at "tomten er foreslått av kommunen (administrasjonen) og drøftet med ordfører".
BLE VURDERT SOM SVÆRT EGNET: I konseptvalgutredningen fra 14. desember, "Nytt Oslo fengsel - presentasjon til Prosjektråd", som Oppegård Avis fikk innsyn i, står det at "tomten er foreslått av kommunen (administrasjonen) og drøftet med ordfører".

Feilaktige og manglende opplysninger

Oppegård Avis har tidligere skrevet at tomteforslaget om Trollåsveien 8 ble av kommuneadministrasjonen beskrevet i saksfremlegget til formannskapet med kun gårdsnummer og bruksnummer, og stedsnavnet ble beskrevet som Mastemyr istedenfor Trollåsen. Disse manglende og feilaktige opplysningene virket forvirrende for flere av lokalpolitikerne som behandlet saken i formannskapet den 26. august.

Den foreslåtte tomten er altså i privat eie og ligger like ved det eksisterende boligfeltet på Trollåsen, men kommunedirektøren vil ikke forklare årsaken til at kommuneadministrasjonen allikevel har valgt å spille den inn gjennom saksfremlegget til lokalpolitikerne.

Les også: – Vi har ikke vurdert ordførers habilitet

– Har svært få aktuelle tomter

– Saksfremlegget er en saksutredning fra kommunedirektør til våre politikere, og ikke et innspill til Statsbygg. Det er formannskapets vedtak som er kommunenes innspill til Statsbygg. Kommunedirektøren har med andre ord ikke spilt inn eiendommen som et forslag til Statsbygg. Dersom Statsbygg leser saksfremmelegget som et innspill er dette ikke korrekt, skriver kommunedirektøren til Oppegård Avis dagen etter denne saken kom på trykk.

Videre skriver kommunen at når det kommer til saksfremlegget, så er det kommunedirektørens mandat å opplyse saken best mulig.

– Det er svært få aktuelle eiendommer i Nordre Follo kommune som både er i tråd med kommunens vedtatte arealstrategier og i tråd med Statsbyggs kriterier for utvelgelse. Da er det naturlig at kommunedirektøren, i et saksfremlegg, viser til hvilke tomter dette er. Så er det en politisk vurdering hva man formelt vedtar å spille inn. Og den vurderingen er gjort, forklarer Øyvind Henriksen, og viser til formannskapets vedtak fra 26. august:

1. Nordre Follo kommune stiller seg positiv til etablering av nytt Oslo fengsel i vår kommune og vil foreta en vurdering av aktuell lokalisering av fengselet. Formannskapet ber kommunedirektøren om å gå i dialog med Statsbygg om å få utvidet frist for tilbakemelding på aktuelle tomter.

2. NF kommune vil vurdere andre alternativer dersom det kommer private forslag eller dersom Statsbygg har kunnskap om og ønsker andre arealer vurdert.

Burde ha vært utsatt

Anne Kristine Linnestad (H) er fornøyd med svaret fra justis- og beredskapsministeren.

– Denne saken kom på sakskartet i Nordre Follo på nytt i januar på bakgrunn av en interpellasjon fra gruppelederen for Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, påpeker Linnestad.

– Hva mener du om den lokale prosessen med denne saken hittil, og ikke minst om bekreftelsen fra justisministeren om at tomteforslaget om den aktuelle tomten på Trollåsen kom fra kommuneadministrasjonen og ikke fra Statsbygget, slik det var forklart tidligere?

– Kommuneadministrasjonens oppgave er å foreslå alternative tomter for politikerne, mens politikernes oppgave er å stille spørsmål og fatte vedtak. Er politikerne ikke fornøyd med kommunedirektørens svar, bør saken utsettes og det må innhentes mer informasjon før saken fremmes på nytt, sier Høyre-politikeren.

STORTINGSREPRESENTANT: Anne Kristine Linnestad bor på Langhus og representerer Akershus Høyre på Stortinget.
STORTINGSREPRESENTANT: Anne Kristine Linnestad bor på Langhus og representerer Akershus Høyre på Stortinget.

Stortingsrepresentanten sier videre at saken om tomtealternativene i Nordre Follo i forbindelse med nytt Oslo fengsel, som ble behandlet i formannskapet den 26. august i fjor, var preget av hastverk og det er sjelden et godt utgangspunkt.

– Saken burde ha vært utsatt. Jeg ser for øvrig frem til å få ordførerens svar til Fremskrittspartiet angående tomten på Berghagan, slik hun lovet i kommunestyremøtet 26. januar, sier Linnestad.

Les også: Grunneierne på Langhus var positive til salget

Over 600 protesterte mot fengselsutbygging

– Statsbygg har nå ferdigstilt lokaliseringsanalysen der disse tomtealternativene er vurdert, herunder også Trollåsveien 8, skriver justis- og beredskapsministeren.

Etter en grundig evaluering av seks tomter til nytt Oslo fengsel, har Statsbygg vurdert at Bredtveit samlet sett fortsatt er det best egnede alternativet. Justis- og beredskapsministeren har også påpekt at Bredtveit er i tillegg det eneste alternativet som vil gi et nytt fengsel for kvinner.

Beboerne på Bredtveit er svært negative til dette. Søndag 6. februar skrev Avisa Oslo om en stor protestaksjon med over 600 som møtte opp for å protestere mot fengselsutbygging i Bredtvedtskogen.

Kort om prosessen:

  • Det er blitt arbeidet i flere år med å finne en egnet tomt for nytt Oslo fengsel.
  • I lokaliseringsanalysen fra 2020, hvor 180 tomter innenfor 40 minutters kjøretid til Oslo sentrum ble vurdert, har Bredtveit-tomten i Oslo vurdert som det beste tomtealternativet, men på grunn av motstand lokalt og fra politiske myndigheter i Oslo, ble Bredtveit lagt på is. Oppegård Avis skrev at tomten på Berghagan på Langhus var nest best i denne prosessen, men Nordre Follo kommune ved ordfører Hanne Opdan var svært kritiske til dette.
  • I juni 2021 fikk Statsbygg et oppdrag om å starte prosessen med tomtesøk på nytt. Søkefasen startet med at JD 27. mai 2021 i en pressemelding opplyste at departementet på nytt ser etter tomter for nytt Oslo fengsel.
  • Totalt 25 kommuner, inkludert Nordre Follo, ble sommeren 2021 invitert til å foreslå tomt for nytt fengsel.
  • Frist for private forslag var 2. september, mens kommuner hadde frist 16. september til å foreslå tomter.
  • Denne prosessen resulterte i totalt 51 private og kommunale tomteforslag, og av disse valgte Statsbygg å gå videre med fem av forslagene (i tillegg til Bredtveit-alternativet i Oslo), hvorav det ene tomteforslaget dreide seg om lokalisering i Nordre Follo kommune, på den private tomten i Trollåsveien 8.
Powered by Labrador CMS