En god fritid for alle barn og unge!

Tre Høyre-politikere tar til orde for at alle har rett til å delta på fritidsaktiviteter.

Publisert Sist oppdatert

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn og unge har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst- og kulturliv. Dessverre får ikke alle unge i Norge oppfylt dette i dag. Dette er Høyre svært bekymret over, og våre folkevalgte både på Stortinget og lokalt jobber for å bidra til å bedre situasjonen.

Høyre er opptatt av at familienes privatøkonomi ikke skal avgjøre om barn og unge får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. I regjering lanserte vi i 2015 Norges første strategi for barn som lever i fattigdom. Denne ble revidert og oppdatert i 2021 gjennom strategien «Like muligheter i oppveksten», som pekte på 65 ulike tiltak for å redusere sosiale forskjeller og gi alle unge muligheten til å delta.

I vårt alternative statsbudsjett for 2023 foreslo Høyre både å øke barnetrygden med 3000 kroner for hvert barn og å redusere skattene for de med lave og middels inntekter med rundt 5000 kroner i året.

Dagens rødgrønne regjering har dessverre ikke fulgt opp dette arbeidet. Den har blant annet fjernet forsøksordningen med fritidskort og halvert skattefradraget for gaver til lag og foreninger. Samtidig fører økte priser og krevende økonomi for flere til at kontingenter og treningsavgifter blir vanskelig å betale. Regjeringens politikk fører til at færre unge kan delta i aktiviteter, dersom ikke kommunene de bor i tar et særskilt ansvar.

Vi må sikre at den halvparten av norske ungdommer som ikke deltar i organiserte fritidstilbud har et godt tilbud. Egenorganisert aktivitet trenger også arenaer.

På Viken Høyres årsmøte sist uke vedtok vi en rekke gode punkter, og vi vil trekke frem noen her:

  • Gjeninnføre en ubyråkratisk ordning med fritidskort rettet mot barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.
  • Gjeninnføre gaveforsterkningsordningen og utvide denne til også̊ å inkludere idrett.
  • Bidra til at utlånsordninger for utstyr videreføres og styrkes.
  • Prioritere utvikling av fremtidsrettede aktivitetsarenaer som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk.
  • Sørge for et godt samarbeid mellom skole, lag og foreninger om å utvikle gode fritidstilbud.
  • Støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kan ta del i idrett og andre aktiviteter.
  • Øke strømstøtten til lag og foreninger.
  • Arbeide for at alle kommuner utarbeider helhetlige handlingsplaner for barn og unges oppvekstsvilkår, inkludert tiltak mot fattigdom.
  • Doble satsen for skattefradrag for gaver til frivilligheten, for å komme på nivå med ordningen Solbergregjeringen innførte.
  • Arbeide for bedre ledsagerordninger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen er hjertelig velkommen til å ta i bruk våre gode forslag. Barn og unges mulighet for en meningsfylt fritid må ikke undervurderes, det er superviktig. Vi håper at frivilligheten og deltakelse kan styrkes i 2023, og ikke svekkes slik det kan se ut nå. Vi sier som i fjellvettreglene – det er ingen skam å snu.

Powered by Labrador CMS