KOMMUNEBAROMETERET 2022

ÉN AV 356 KOMMUNER: Kommunebarometeret gir en pekepinn på hvordan Nordre Follo ligger an i forhold til andre kommuner i Norge, og kan være et verktøy for å måle egen utvikling og forbedring.
ÉN AV 356 KOMMUNER: Kommunebarometeret gir en pekepinn på hvordan Nordre Follo ligger an i forhold til andre kommuner i Norge, og kan være et verktøy for å måle egen utvikling og forbedring.

Kåret til 72. beste kommune

Nordre Follo har klatret totalt sett fra 85. til 72. plass i Norge på årets kommunebarometer. Resultatene har blitt forbedret i nesten alle sektorer, bortsett fra grunnskole og barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Kommunebarometeret (KB):

  • Er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år.
  • Her rangeres alle de 356 kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av tolv ulike sektorer.
  • Årets database inneholder over 2,5 millioner verdier hentet fra en rekke kilder, blant annet SSB og Kommunal- og distriktsdepartementet.
  • Kilde: Kommunal Rapport

Årets rangering av Nordre Follo i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2022 fra Kommunal Rapport er klar. Nordre Follo har kommet opp 13. plasser fra året før og ble rangert på 72. plass av de totalt 356 norske kommunene. Hvis vi tar bort de økonomiske forutsetningene, havner kommunen vår på 94. plass i landet.

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har vurdert at plassering inntil om lag 100. plass er en god plassering der kommunen gir gode tjenester til innbyggerne.

Rangeringen av Nordre Follo i Viken fylkeskommune er fremdeles uendret. Her ligger vi stabilt under gjennomsnittet, på 30. plass av de totalt 52 kommunene i Viken.

Av de totalt seks Follo-kommunene er det kun Ås kommune som ligger på topp ti-listen på årets Kommunebarometer (8. plass i landet). Ulstein kommune, som har fått førsteplass i totalrangeringen, er kåret til vinneren i hele Norge, mens Moskenes kommune har havnet på jumboplass.

Les også: Varsler krevende prioriteringer

To av tolv sektorer

Nedenfor kan du se at Nordre Follo har klatret mye og forbedret resultatene fra i fjor til i år i nesten alle sektorene, med unntak av kun grunnskole og barnehage. Disse to oppvekstsektorene er vist med rød farge på rangeringen nedenfor. I sektoren grunnskole har Nordre Follo falt fra 27. til 94. plass, mens i sektoren barnehage har vår kommune falt fra 239. til 285. plass av de totalt 356 kommunene.

Den største forbedringen, ifølge årets Kommunebarometer, har Nordre Follo oppnådd innen sektoren miljø hvor den har klatret hele 184 plasser, fra 212. til 28. plass på listen.

Innen økonomi har Nordre Follo hoppet 97 plasser opp, fra 310. til 213. plass.

Også innen vann, avløp og renovasjon har resultatene blitt forbedret. Her har Nordre Follo klatret 56 plasser, fra 127. til 71. plass.

Nordre Follo skårer særlig lavt innen økonomi, saksbehandling og barnehage. Her er vår kommune rangert på henholdsvis 213., 225. og 285. plass i landet.

Nedenfor kan du se kommunenes rangering innen de tolv ulike sektorene.

Slik var resultatene for Oppegård og Ski i 2019:

  • I 2019, som var det siste året før kommunesammenslåingen av Oppegård og Ski, var Oppegård rangert på 19. plass av alle norske kommuner, mens Ski lå på 168. plass.
  • Året før det var Oppegård rangert på syvende plass, mens Ski var rangert på 101. plass i Norge.
  • Hadde vi ignorert de økonomiske forutsetningene og sett isolert på statistikken for de viktigste tjenestene i de to kommunene i 2019, var tidligere Oppegård kommune rangert på 40. plass i Norge, mens Ski var på 252. plass.
  • Det ovennevnte kan tyde på at like før kommunesammenslåingen var tjenestene i Ski marginalt svakere enn normalen i landet, mens Oppegård var rangert blant de 50 beste kommunene i Norge på dette.

1. Barnevern:

26. plass i landet (opp fra 30. plass året før)

* 99 prosent av undersøkelsene i fjor ble gjennomført innenfor tre måneder, som er en positiv trend nasjonalt.

* Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er en alternativ måte å måle bemanningen på. I Nordre Follo er tallet 16 (mot 16,10 barnevernssaker per årsverk nasjonalt).

* 20,62 prosent av barna i Nordre Follo er med tiltak i fosterhjem eller institusjon. Høy andel med tiltak i hjemmet regnes som positivt i Kommunebarometeret.

* I landet samlet har 95,86 prosent av barna under omsorg en omsorgsplan. I Nordre Follo har 96,49 prosent av barna som er omplassert, en omsorgsplan.

* Nordre Follo bruker 10.959 kroner per barn under fem år på forebyggende tiltak som kan redusere behovet for barnevernstiltak senere (303. plass i landet). Nasjonalt er tallet 13.589 kroner per barn under fem år.

* Lørenskog kommune skårer best på barnevern.

2. Miljø:

28. plass i landet (opp fra 212. plass året før)

* Nordre Follo slipper ut 1 643, 73 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivakenter). Dette er blant de laveste utslippene i landet, ifølge statistikken. Tallene nasjonalt viser også at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene.

* Nordre Follo har mindre areal formålsbygg per innbygger enn snittet i Norge (50. plass i landet), men vi har et relativt høyt energiforbruk i våre bygg (97. plass i landet).

* Energikostnadene er på 167,3 kroner per kvadratmeter over gjennomsnittet (243. plass i landet).

* Nordre Follo samlet inn 452,5 kilo avfall per år per innbygger i fjor (176. plass i landet), og ligger omtrent på samme nivå som landssnittet.

* 45,4 prosent av husholdningsavfallet i Nordre Follo ble levert til materialgjenvinning eller biogassproduksjon (111. plass i landet vs. 176. plass året før), mens landsnittet var på 43,2 prosent. Målet for å oppfylle EUs rammedirektiv for avfall er at 55 prosent av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2025.

* Time kommune er best i Norge innen miljø.

3. Kultur:

55. plass i landet (opp fra 61. plass året før)

* I Nordre Follo var det 1,86 kinobesøk per innbygger i fjor. Det plasserer vår kommune i landstoppen i kinobesøk. Vi deler første plass sammen med 16 ytterligere kommuner.

* Innbyggerne i Nordre Follo avla i snitt 3,22 besøk hver på bibliotek (123. plass i landet), noe som er likt med svært mange andre kommuner i Norge.

* Nordre Follo ligger på 217. plass (vs. 231. plass året før) når det gjelder andel barn fra vår kommune som faktisk går på musikk- og kulturskole (15,86 prosent).

* Når det gjelder netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger, ligger Nordre Follo på 114. plass i landet, vs. 137. plass året før.

* Når det gjelder netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge, ligger Nordre Follo på 123. plass i landet, vs. 115. plass året før.

* Bykle kommune er rangert på første plass i Norge innen kultur.

4. Vann, avløp og renovasjon:

71. plass i landet (opp fra 127. plass året før)

* Gebyrene er nasjonalt i snitt på cirka 12.137 kroner. Årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing i Nordre Follo er på 12.949 kroner (239. plass i landet vs. 253. plass året før).

* Nasjonalt forsvinner i snitt 26,74 prosent av vannet på veien. I Nordre Follo lekker 22,7 prosent av vannet fra ledningsnettet (122. plass i landet vs. 145. plass året før).

* Normal alder for den delen av vannledningsnettet i Kommune-Norge som har en kjent alder, er 32,37 år i snitt. I Nordre Follo er snittet 34 år (197. plass i landet vs. 241. plass året før). '

* Nordre Follo ligger på 215. plass i landet i andel fornyet vannledningsnett siste tre år (224. plass året før).

* For spillvannsnettet som har en kjent alder er snittet i Kommune-Norge på 35,16 år. I Nordre Follo er snittet 32 år (140. plass i landet vs. 164. plass året før).

* Nasjonalt er andelen av spillvannsnettet som er fornyet siste tre år på 0,66 prosent. Utskifting av spillvannsnettet i Nordre Follo er på 0,23 prosent de siste tre årene (165. plass i landet vs. 179. plass året før).

* Aukra kommune er Norges beste innen vann, avløp og renovasjon.

5. Grunnskole:

94. plass i landet (ned fra 27. plass året før)

* Nasjonalt viser statistikken at andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk, har økt de siste årene og lå på 81,88 prosent for barneskoletrinnet (1.-7. trinn), mens andelen for Nordre Follo var mye lavere, på 67,86 prosent, som gjør at vi er rangert på 312. plass i landet på dette. De beste kommunene ligger på 100 prosent. På ungdomsskolene i Nordre Follo oppfylte 70,97 prosent av lærerne i norsk, matematikk og engelsk nye krav til fordypning i fagene i fjor (277. plass i landet).

* Avgangskarakterene på 10. trinn lå på 44,4 grunnskolepoeng i fjor (43,2 poeng for landssnittet). Over 19 prosent av våre elevene på 5. trinn lå på det laveste mestringsnivået på nasjonale prøver (16. plass i landet). På 8. trinn var denne andelen på 6,02 prosent (10. plass i landet). De beste kommunene lå på 3,3 prosent. Gjennomsnittskommunen lå på 9,84 prosent.

* 92 prosent av elevene på 7. trinn (88 prosent for landssnittet) og 87 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives godt. Nordre Follo er dermed rangert på henholdsvis 22. og 49. plass i landet innen disse nøkkeltallene.

* Når det gjelder fysisk aktivitet på 5.-7. trinn, er Nordre Follo rangert på 282. plass.

* Tynset kommune er rangert på første plass i landet innen grunnskole.

6. Kostnadsnivå:

98. plass i landet (opp fra 115. plass året før)

* Netto utgifter til grunnskolen i Nordre Follo er på cirka 13.616 kroner. Den nasjonale tendensen ligger på cirka 17.056 kroner.

* I Nordre Follo drifter man pleie og omsorg med en nettokostnad på 23.113 kroner (231. plass i landet). De kommunene som drifter denne sektoren dyrest, ligger på en kostnad på 44.380 kroner.

* Barnehagekostnadene ligger på 9.874 kroner (10.413 kroner nasjonalt), som gjør at Nordre Follo er rangert på 154, plass i landet vs. 134. plass året før.

* Kostnadene for barnevern-sektoren nasjonalt ligger på 2660,83 kroner per innbygger. Netto utgifter til barnevern i Nordre Follo er på 2.333.

* Nordre Follo ligger på 246. plass i landet (266. plass året før det) når det gjelder netto utgifter til sosialhjelp per innbygger (2.812 kroner).

* Nordre Follo ligger på 215. plass i landet (211. plass året før det) når det gjelder netto utgifter til kommunehelse per innbygger (4.461 kroner).

* Nordre Follo ligger på 160. plass i landet (242. plass året før det) når det gjelder netto utgifter til kommuneadministrasjon per innbygger (5.034 kroner vs. 5376 kroner året før.

* Gjerdrum kommune er Norges beste innen kostnadsnivå.

7. Helse:

109. plass i landet (opp fra 144. plass året før)

* Nordre Follo ligger på 180. plass når det gjelder antall jordmødre per antall fødte barn. Ser vi på årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10.000 innbyggere, ligger vi på 298. plass i landet.

* Alle barna i Nordre Follo fikk helseundersøkelse innen utgangen av første skoletrinn, men når det gjelder andel barn med fullført hjemmebesøk innen 14 dager, ligger vi på 232. plass i landet.

* Det er ledig plass på 19,64 prosent av fastlegelistene i Nordre Follo. Kommunen ligger ikke så godt an på dette nøkkeltallet i forhold til andre kommuner. I andel legeårsverk per 10.000 innbyggere ligger Nordre Follo på 232. plass i landet. Når det gjelder ledige listeplasser, er Nordre Follo rangert på 154. plass.

* Nordre Follo ligger på 240. plass i landet i legemiddelbruk per 10.000 innbyggere.

* Ål er den beste norske kommunen innen helsesektoren.

8. Pleie og omsorg:

173. plass i landet (opp fra 200. plass året før)

* I Nordre Follo har 79,6 prosent av de ansatte fagutdanning (161. plass i landet). I de beste kommunene er andelen 95,2 prosent.

* Trenden nasjonalt viser at andelen av eldre som bor på et sykehjem og har omfattende bistandsbehov, øker over tid. Dette indikerer at innsatsen fortsatt dreies mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. Av alle nordmenn som bor på norske sykehjem, hadde 82 prosent omfattende bistandsbehov i fjor. Nordre Follo hadde en lavere andel, på 79,95 prosent (224. plass i landet).

* Nordre Follo ligger på 309. plass i landet i andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboerne på sykehjem over 80 år.

* I Nordre Follo fikk sykehjemsbeboerne i snitt 30 minutter ukentlig med lege og 41,4 minutter ukentlig med fysioterapeut. Den aller beste kommunen på dette, Nesbyen, ligger til sammenligning på hele 396 minutter med fysioterapeut ukentlig (!).

* I Nordre Follo er 98,7 prosent av sykehjemsplassene regnes som moderne enerom. På dette deler vi første plass med 212 ytterligere norske kommuner.

* I Nordre Follo er det 6,29 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 innbyggere over 80 år. Til sammenligning ligger de beste kommunene helt oppe på 40-tallet i antall årsverk.

* For 2020 har kommunene fått en lovpålagt plikt ti lå ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Av de kommunene som har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet, er tendensen at 33,4 prosent av de hjemmeboende med demens har vedtak om dagtilbud. I Nordre Follo er denne andelen større, på 42,19 prosent (74. plass i landet).

* Os kommune er rangert på første plass innen pleie og omsorg.

9. Sosialtjeneste:

207. plass i landet (opp fra 214. plass året før)

* Stønadslengden for unge mottakere på 4,4 måneder (4,5 måneder nasjonalt). Kort stønadstid regnes som bra i Kommunebarometeret. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. Nordre Follo har klatret fra 270. plass til 223. plass innen dette nøkkeltallet siden 2020.

* For de over 25 år er den gjennomsnittlige stønadstiden i Nordre Follo på 6,1 måneder vs. 5,4 måneder nasjonalt. Nordre Follo er rangert på 299. plass i landet på dette.

* 46.09 prosent av dem som går på sosialstønad i Nordre Follo mottar den i minst seks måneder (306. plass i landet). Sosialstønad gis i over ti måneder til 27,87 prosent av dem som mottar støtte. Nasjonalt er det 29,87 prosent av dem som går på sosialhjelp, mottar den i mer enn seks måneder, og 14,61 prosent får stønad i mer enn ti måneder.

* I Nordre Follo har 12,7 prosent av de med sosialhjelp dette som hovedinntekt (15,81 prosent nasjonalt). I barometeret er lav verdi positivt. Vi ligger på 118. plass i landet vs. 120. plass året før det.

* I Nordre Follo ble 61,71 prosent av søknadene om kommunal bolig innvilget i fjor (79,09 prosent nasjonalt), som gjør at vi er rangert på 263. plass i landet.

* Sula kommune er best på sosialtjeneste.

10. Økonomi:

213. plass i landet (opp fra 310. plass året før)

* Korrigert netto driftsresultat var på 4 prosent i fjor, som er bedre enn gjennomsnittskommunen (90. plass i landet vs. 210. plass året før). De beste kommunene i landet leverer et korrigert driftsresultat på 20,01 prosent,

* Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men en størrelse i regnskapet som har stor betydning for handlingsrommet i budsjettet. Nordre Follo har penger på disposisjonsfond, som var i fjor på 13,3 prosent av brutto driftsinntektene i kommunen. Det er mindre enn de fleste andre kommuner i landet (181. plass i landet vs. 163. plass året før).

* Gjeldsgraden i Nordre Follo har endret seg - 9,1 prosent det siste året. Nasjonalt var endring i gjeldsgrad på 0,91 prosent.

* Tendensen nasjonalt er at kommunene bruker 0,21 prosent av brutto inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar hensyn til avdrag. Nordre Follo bruker 1,44 prosent av inntektene på å betjene gjelden, før avdrag (326. plass i landet vs. 327. plass året før det).

* Netto renteeksponert gjeld var i fjor på 59,2 prosent av brutto driftsinntekter (229. plass i landet vs. 270. plass året før), noe som er bedre enn de fleste kommunene i landet.

* Investeringsnivået var i fjor på 16,1 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste år (232. plass vs. 266. plass året før), og det er høyere enn de fleste kommunene i landet (15,14 prosent i snitt).

* Suldal er Norges beste kommune innen økonomi.

11. Saksbehandling:

225. plass i landet (opp fra 315. plass året før)

* I Nordre Follo må man betale 360.000 kroner i gebyr for privat forslag til reguleringsplan. Gebyret har økt med 10.000 kroner i løpet av ett år. Dette gjør at vår kommune er blant de dyreste i landet på dette (314. plass i Norge). Landsgjennomsnittet (gjennomsnittlig nøkkelverdi) ligger på cirka 81.300 kroner.

* Når det gjelder saksbehandlingsgebyrene for enebolig, er Nordre Follo også blant de dyreste kommunene i landet, selv om vi har klatret innen dette fra 322. til 316. plass på ett år.

* Nordre Follo er blant de ti kommunene med de absolutt høyeste gebyrene for behandling av søknad om oppføring av enebolig (7. plass i landet). Nordre Follo krever 40.000 kroner for å behandle en byggesøknad). Landsgjennomsnittet (gjennomsnittlig nøkkelverdi) var på cirka 16.000 kroner.

* Samtidig viser statistikken noe reduksjon i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker som har tre ukers frist. Her har vår kommune klatret fra 110. til 83. plass i landet siden 2020.

* Det er også en positiv endring for byggesaker med tolv ukers frist, hvor Nordre Follo har klatret opp fra 153. til 81. plass i landet siden 2020.

* Meløy kommune er rangert på første plass innen saksbehandling.

Les også: Blant de dyreste kommunene på saksbehandling

12. Barnehage:

285. plass i landet (ned fra 239. plass året før)

* Nordre Follo har 5,9 barn per årsverk i de kommunale barnehagene (307. plass i landet vs. 262. plass året før). Ifølge statistikken har vi lavere bemanning enn de fleste andre kommuner i landet. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir, ifølge Kommunebarometeret. Når det gjelder denne andelen for private barnehager i Nordre Follo, er vi rangert på 185. plass i landet.

* En gjennomsnittsbarnehage i Norge har nå 47,21 barn. Nordre Follo har 54,95 barn i snitt (291. plass i landet).

* Nasjonalt hadde 91,32 prosent av alle barn i barnehagealder plass i barnehagen i fjor. Andelen for Nordre Follo var på 93,74 prosent (101. plass i landet vs. 63. plass året før).

* Andelen kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner, var i fjor på 70,7 prosent nasjonalt. I Nordre Follo oppfyller kun 42,2 prosent av de kommunale barnehagene pedagognormen uten dispensasjon (292. plass i landet vs. 247. plass året før). 40,6 prosent av de ansatte har pedagogisk utdanning (255. plass i landet vs. 246. plass året før).

* Andel menn som jobber i barnehagene i Nordre Follo er på 11 prosent (105. plass vs. 121. plass året før). De beste kommunene ligger på 33,3 prosent.

* Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. I fjor var andelen oppe i 86,9 prosent. Andelen i Nordre Follo er på 88,1 prosent (136. plass i landet vs. 150. plass året før).

* Snåsa kommune er rangert på førsteplass innen barnehage.

Powered by Labrador CMS