PRESENTERER: Konstituert rådmann Jane Short Aurlien under presentasjonen i Nordre Follo rådhus fredag morgen.
PRESENTERER: Konstituert rådmann Jane Short Aurlien under presentasjonen i Nordre Follo rådhus fredag morgen.

Foreslår kutt i alle tjenester på 190 millioner kroner

I sitt forslag til budsjett for 2021 og Strategi- og handlingsplan for 2021-2024, foreslår rådmann Jane Short Aurlien omstilling i alle tjenestene for 190 millioner kroner. – Dette kan bety endrede eller reduserte tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av medarbeidere.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er etter vår oppfatning en forsvarlig reduksjon, og nødvendig for å sikre at kommunen har nok ressurser til å levere tjenester i mange år fremover, sier konstituert rådmann Jane Short Aurlien.

Les hele dokumentet i web-versjon (framsikt)

Les hele SHP-dokumentet (pdf)

Rådmannens forslag, som ble lagt frem klokken 09:00 fredag 23. oktober, skal behandles av de folkevalgte i perioden frem til kommunestyret vedtar endelig plan og budsjett 16.-17. desember.

Les også: Hvilke tiltak bør prioriteres i 2021?

Kutt på 190 millioner kroner

I forrige Strategi- og handlingsplan, som kommunestyret vedtok i fjor, var det lagt opp til en omstilling på 200 millioner kroner i 2021.

Rådmannen har i sitt forslag lagt frem tiltak som innebærer en omstilling på 190 millioner kroner.

– Nordre Follo kommune har, som mange andre kommuner i Norge, et anstrengt økonomisk handlingsrom og et behov for å redusere kostnadene, sier rådmannen.

Hun påpeker at kommunen må ha en bærekraftig økonomi for å kunne levere tjenestene vi har ansvaret for.

– For å klare det må vi forvalte økonomien godt, ved blant annet å sørge for å ikke ha større gjeld enn vi kan klare å betjene og ha et fond med penger i reserve, sier Short Aurlien.

Kutter alle tjenester

Dette kan bety endrede eller reduserte tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av medarbeidere.

Jane Short Aurlien, konstituert rådmann i Nordre Follo

Rådmannen har også vist til fjorårets analyse av kommunens økonomi.

Ifølge den har Nordre Follo et relativt stort potensial for innsparing innenfor tjenesteområder som barnehage, barnevern, bolig, helse, pleie og omsorg, sosial og samferdsel.

Rådmannen foreslår omstilling i alle tjenesteområder i 2021.

Forslaget innebærer blant annet omstilling (kutt) på følgende tjenesteområder:

  • 20 millioner kroner innen barnehageområdet
  • 13 millioner innen barnevern
  • 16,9 millioner innen fellesfunksjoner
  • 83 millioner innen pleie og omsorg
  • 14,7 millioner innen skole
  • 17,5 millioner innen sosialtjenester i 2021.

Rådmannen forklarer at det ovennevnte kan bety endrede eller reduserte tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av medarbeidere.

– Målet med omstillingen er å sikre at vi også i fremtiden har ressurser til de oppgavene bare kommunen kan utføre. Omstilling gir også mulighet til å skape bedre tjenester og bedre måter å jobbe på, sier Short Aurlien.

Som eksempel viser hun til mer bruk av teknologi og samlokalisering av tjenester som matproduksjon og vask for ulike virksomheter.

Kutt på 387 millioner for 2021-2024

Videre har rådmannen påpekt at kommunestyret har vedtatt finansielle måltall, som setter rammene for kommunens økonomi, og som innebærer at Nordre Follo kommune må redusere kostnadene med totalt 387 millioner kroner i løpet av perioden 2021-2024.

– For å få til det må vi tenke nytt, få mest mulig ut av de ressursene vi har tilgjengelig, men også ta til oss at vi faktisk må redusere aktiviteten i tjenestene for å sikre forsvarlig drift på lang sikt. Når vi lykkes med denne omstillingen, vil kommunen ha skapt et lite handlingsrom mot slutten av perioden, som kan være med å gi rom for nye prioriteringer, nye investeringer og bedre kommunens økonomiske bærekraft, sier Aurlien.

Skal selge for 1,17 milliarder kroner

Det er planlagt investeringer for om lag 3,4 milliarder kroner fram til 2024 og det er budsjettert med salg av eiendommer for 1,17 milliarder kroner.

– Hvis vi ikke gjennomfører salgene som planlagt, innebærer det at investeringene må reduseres for å holde gjelden på det nivået som kommunestyret vedtok i 2019. Hvis investeringene ikke reduseres, vil gjeldsgraden øke, påpeker rådmannen.

Da kommunestyret behandlet saken om salg av kommunale eiendommer torsdag 22. oktober, stemte alle partiene med unntak av Høyre og FrP mot å få innsikt i hvilke verdier som ligger i alle de 30 eiendommene som rådmannen har foreslått solgt.

Les også: Sjekk hvilke eiendommer anbefales solgt i tidligere Oppegård

– Ønsker å styre i blinde

Dette har provosert Høyres kommunestyremedlem Helge Marstrander:

– Flertallspartiene har akkurat vedtatt at de fortsatt ønsker å styre i blinde. Når de vedtar å ikke selge eiendom, har de altså ingen kunnskap om hvor mye verdi som kommunen går glipp av i inntekt. Jeg kan ikke tolke det på annen måte enn at de «er redd» for å bli opplyst.

Les også: – Vi kan starte å bygge ut Fløysbonn i 2024-2025

Vil fylle Kolbotn skole

Rådmannen sier at en viktig satsing i tiden fremover er tiltak for å ivareta kommunens bygg.

– Det er viktig å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende bygg, ivareta fremtidig behov, og unngå overkapasitet ved nybygg.

Oppegård Avis har skrevet at når den nye skolen på Kolbotn står ferdig om ett år (red. anm.: etter høstferien 2021, en gang mellom uke 41 og 47), vil over halvparten av skolekapasiteten være ledig (429 av de totalt 784 elevplassene skal være ledige).

Selv med de foreslåtte skolekretsendringene og med kun beregning av plankapasiteten (det vil si 90 prosent av den totale kapasiteten) på Kolbotn skole, vil over halvparten av skolekapasiteten (364 elevplasser) være ledig.

Blir skolekretsgrensene ikke endret, vil det være 386 ledige elevplasser (plankapasitet) på Kolbotn om ett år.

Les også: Skolekretskabalen

Venter på eldrebølgen

– Digitalisering er et viktig verktøy for effektivisering. Det skal det fortsatt være i neste periode, sier rådmannen.

Hun sier at gjennom digitalisering skal prosesser bli forenklet og forbedret, og bidra til en bærekraftig drift i kommunen.

– Vi skal i større grad enn tidligere ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å fremme egenmestring, sier Short Aurlien.

Videre sier hun at det skal utvikles tjenester som har som mål å forebygge og gjøre innbyggere i stand til å mestre sin egen hverdag.

– Nordre Follo er et samfunn i endring. Befolkningssammensetningen endres, nye behov oppstår og vi kjenner i større grad enn før, at vi også må forholde oss til verden der ute. Vi går fra tradisjon til innovasjon, med et sterkt ønske om å ta med oss det beste fra det som var, samtidig som vi jobber på en annen måte enn før. Vi må forberede oss for fremtiden, slik at vi kan sørge for bærekraftige tjenester også når antallet innbyggere i arbeidsfør alder går ned, samtidig som antallet eldre øker, sier Aurlien.

Les også: Sjekk barnehage- og skolekapasiteten i Nordre Follo