NORDRE FOLLO KOMMUNESTYRE: Kommunestyret i Nordre Follo består av 47 medlemmer. Bildet ble tatt i fjor høst.
NORDRE FOLLO KOMMUNESTYRE: Kommunestyret i Nordre Follo består av 47 medlemmer. Bildet ble tatt i fjor høst.

Utgiftene til politikken økte med over det dobbelte

Siden Nordre Follo ble dannet har budsjettposten for politikk økt fra 6 millioner kroner til over 13,6 millioner kroner. For 2022-2025 er denne posten foreslått budsjettert med totalt 47,7 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan (ØHP) for 2022-2025 (budsjettdokumentet).

Kommunedirektøren forklarer at utgiftene til lokalpolitikken i Nordre Follo, som er ført som posten ved navnet "KOSTRA-funksjon 100, Politisk styring" i budsjettdokumentet, handler om godtgjøring og andre utgifter til folkevalgte, inkludert utgifter til møteavvikling, partistøtte, utgifter til valgavvikling, borgerlige vigsler utført av folkevalgte og utgifter til interkommunale råd og kommunale oppgavefellesskap, eksempelvis Folloregionen IPR.

I februar 2021 skrev Oppegård Avis at utgiftene til politisk styring i budsjettet for 2021 har doblet i løpet av ett år. Vi skrev da at utgiftene økte fra 6 millioner til cirka 12,5 millioner kroner (12.471.000).

Det reviderte budsjettet for 2021 viser et avvik fra det opprinnelig budsjetterte tallet for 2021. Avviket handler om merforbruk på cirka 1,2 millioner kroner. Utgiftene til politisk styring i 2021 har dermed økt til totalt 13.663.000 kroner.

Ifølge ØHP for 2022-2025 har det endelige regnskapet for 2020 for posten "politisk styring" endt på 9.514.000 kroner, som betyr at utgiftene til politisk styring i Nordre Follo har i løpet av ett år økt med over 4 millioner kroner (4.149.000 kroner).

Les også: Utgiftene til politikken i Nordre Follo doblet på ett år

Om økningen i 2020

Kommunedirektør Øyvind Henriksen forklarer at 2020 var det første året Nordre Follo var i drift, så budsjettrammene til politisk styring var bygd på nytt ut fra de forutsetningene som da lå til grunn i gamle Oppegård og Ski.

Videre påpeker han at det var mange endringer i budsjettrammene i 2020, og at merforbruket til politisk styring (økning fra 6 millioner kroner til over 9,5 millioner kroner) var både forventet og tidlig meldt inn.

Les også: Flere kommuner vil krympe kommunestyrene

Om økningen i 2021

Når det gjelder økningen på over 4 millioner kroner fra 2020 til 2021, skyldes det kostnader til valg i 2021, ifølge kommunedirektøren.

– I 2021 har man også hatt økte kostnader som følge av blant annet ekstraordinære politiske møter, først og fremst i forbindelse med koronapandemien og behov for å vedta lokal forskrift. Dette medførte økte kostnader knyttet til møtegodtgjørelse til lokalpolitikerne, sier han.

Les også: – Vi har et fornuftig antall representanter i kommunestyret

Digitale møter

I fjorårets budsjettdokument for planperioden 2021-2024 kunne vi lese om flere forslag til besparelser som gjelder kommuneansatte. For eksempel gjennomføringen av hybridmøter eller digitale møter, skulle gi kommunen en besparelse på 200.000 kroner per år (gjelder blant annet kjøregodtgjørelse og effektivisering av arbeidstiden for ansatte som deltar digitalt).

Til tross for at mange av de politiske møtene i år og i fjor ble gjennomført digitalt, har Oppegård Avis ikke funnet noen liknende forslag i verken fjorårets eller årets budsjettdokument som gjelder besparelser ved gjennomføringen av politiske møter digitalt.

– Det er kun pandemiens restriksjoner som har gjort at en del møter er avholdt digitalt. Slike møter skal avholdes fysisk. Det har vært mange flere møter i 2021 på grunn av pandemihåndteringen. Møtehonorarene til politikerne er de samme uavhengig av om møtene er digitale eller fysiske. Det er ikke lagt opp til digitale politiske møter for neste år, sier Henriksen.

Avvik i årets budsjett

Det at det reviderte budsjettet til politisk styring for 2021 viste et merforbruk på 1,2 millioner kroner fra den opprinnelige budsjettrammen til denne posten, forklarer kommunedirektøren med følgende.

– Denne økningen skyldes tilskuddet til Follorådet og Office-lisenser. Dette var midler som ble flyttet fra en annen KOSTRA-funksjon til den korrekte funksjonen (funksjon 100, Politisk styring) i budsjettet, sier han.

Behov for 47,7 millioner kroner

I kommunedirektørens forslag til økonomiplanen for 2022-2025 foreslår han å budsjettere posten "politisk styring" med totalt 47,693 millioner kroner i planperioden, hvorav:

  • 9,343 millioner kroner i 2022
  • 13,309 millioner kroner i 2023
  • 9,613 millioner kroner i 2024
  • 15,428 millioner kroner i 2025.

– Variasjon i beløpene fra år til år skyldes økte utgifter til kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2023 og stortings- og sametingsvalg i 2025. I årene imellom er det «ordinær» drift uten kostnader til valg, forklarer Henriksen.

Ble trukket dobbelt beløp ved feil

Når det gjelder kommunedirektørens forslag om å budsjettere politisk styring med rekordstore 15,428 millioner kroner i 2025, skyldes dette en feil, ifølge Henriksen.

– For 2025 var det fra tidligere økonomiplaner ved en inkurie trukket ut dobbelt beløp for valg. Dette er nå lagt tilbake, samtidig som det er lagt inn ordinære budsjettmidler for stortings- og sametingsvalg. Dette forklarer hvorfor det tilsynelatende er en så stor økning for 2025, sier han.

Videre sier han at ytterligere økning i utgiftene for 2025 skyldes økning i rammer som følge av demografiendringer etter Nordre Follos budsjettmodell, hvor kommunens utgifter måles mot andre kommuner ved hjelp av KOSTRA-tall.

– Vi ser imidlertid at 2025 har fått for høy tilbakeføring for valg. Dette vil korrigeres for neste økonomiplanperiode. Det er fortsatt usikkert hvor mye valg vil gi av utgifter i 2021, 2023 og 2025, sier Henriksen.

– Stortingsvalget i 2021 har vært spesielt på grunn av koronapandemien. Rammene til valg vil derfor gjennomgås og eventuelt justeres i neste økonomiplanperiode når man også har bedre oversikt over hva totale valgkostnader utgjør i 2021. Dette vil jeg komme tilbake til i rammesaken, legger han til.

– Hvordan har de økte utgiftene gagnet innbyggerne?

– I år har det vært flere møter i formannskapet (som har ført til flere møtehonorarer) for å håndtere pandemien og lokale forskrifter, som har vært helt nødvendig og bidratt til god håndtering av pandemien, sier kommunedirektøren.

Sjekk budsjettmessig utvikling for de andre postene:

I tabellen nedenfor kan du se hvordan de andre viktige postene i budsjettet utviklet seg (ØP=økonomiplanen) i 2020-2021 og i kommunedirektørens forslag for 2022-2025, sammenliknet med posten "100 KOSTRA-funksjon, Politisk styring", som kommer helt øverst i tabellen:

SJEKK BUDJETTMESSIGE UTVIKLINGEN FOR DE ULIKE FUNKSJONENE I NORDRE FOLLO I 2020-2025.
SJEKK BUDJETTMESSIGE UTVIKLINGEN FOR DE ULIKE FUNKSJONENE I NORDRE FOLLO I 2020-2025.
Powered by Labrador CMS