ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2022-2025

OMSTILLINGSTILTAK PÅ 7,8 MILLIONER: Kommunedirektør Øyvind Henriksen foreslo reduksjon på totalt 16,8 millioner kroner innen administrasjonsutgiftene i 2022, hvorav kun 7,8 millioner kroner av det totale beløpet skal reduseres ved omstillingstiltak innen ulike stabsenheter, mens kutt på de resterende 9 millioner kroner er foreslått å gjennomføre i 2022 ved at stillingene skulle holdes vakante/ inndras etter hvert som de ble ledige (ved naturlig avgang).

– Lederne får betalt som fortjent

– Jeg kan ikke redusere lønnsnivået til lederne i kommunen, og det er bestemt at nedbemanning av alle ansatte skjer kun ved naturlig avgang/ pensjon, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Publisert Sist oppdatert

Basert på fjorårets tall for de kommunale administrasjonsutgiftene (kostnader for å drive kommunen, tilsvarende 4.917 kroner per innbygger i Nordre Follo), er Nordre Follo rangert på siste plass i Follo, på 33. plass i Viken og på 137. plass i landet, ifølge NHOs kommune-NM 2021.

Administrasjonskostnadene er nesten dobbelt så store i Nordre Follo sammenliknet med det som det koster å drive Nannestad, som er den beste kommunen i Viken fylke og fjerde beste i landet. Det koster altså 43 prosent mer å drive Nordre Follo enn Nannestad, som har administrasjonsutgifter på 2.785 kroner per innbygger. Det koster også 30 prosent mer å drive Nordre Follo enn å drive Vestby (3.443 kroner per innbygger).

I dag har kommunedirektør Øyvind Henriksen lagt frem sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 i Nordre Follo, men mange røde tall.

Det er bare innen disposisjonsfond at kommunen har grønne tall. Der er Nordre Follo bærekraftig. Men når det gjelder den skyhøye gjeldsgraden og kommunens netto driftsresultat, så har vi røde tall for hele planperioden 2022-2025, og ligger også under det historiske gjennomsnittet for gamle Ski og Oppegård når det gjelder gjeldsgrad og netto driftsresultat.

FINANSIELLE INDIKATORER: Det er bare innen disposisjonsfond at kommunen har grønne tall. Der er Nordre Follo bærekraftig. Men når det gjelder den skyhøye gjeldsgraden og kommunens netto driftsresultat, så har vi røde tall for hele planperioden 2022-2025, og ligger også under det historiske gjennomsnittet for gamle Ski og Oppegård.

Les også: Om høye administrasjonsutgifter: – Bemerkelsesverdig

Omstillingstiltak på 7,8 millioner i 2022

Etter mange oppslag i Oppegård Avis om den topptunge Nordre Follo med cirka 325 ledere (Nordre Follo har fått flere lederstillinger enn Oppegård og Ski hadde til sammen før kommunesammenslåingen i 2020, se faktaboksen), er det mange innbyggere som har store forhåpninger om kutt innen lederstillingene. Vi har derfor stilt kommunedirektøren flere spørsmål rundt det betente temaet.

Les også: Dette tjener topplederne i Nordre Follo

– Vi skal redusere administrasjonsutgifter, eller det vi kaller Overordnede områder (eget virksomhetsområde), med totalt 16,8 millioner kroner i 2022 i kommunen. Hva konkret vi skal gjøre og hvordan, har vi ikke bestemt oss for ennå, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

16,8 MILLIONER I 2022: Henriksen foreslo reduksjon på totalt 16,8 millioner kroner innen Administrasjon og styring i 2022, hvorav kun 7,8 millioner kroner skal reduseres ved omstillingstiltak innen stabsenheter, mens 9 millioner kroner er foreslått redusert ved at lederstillingene skulle holdes vakante/ inndras etter hvert som de ble ledige (ved naturlig avgang).

Virksomhetsområdet Administrasjon og styring utgjør 4.89 prosent av kommunens totale bruttoutgifter. Henriksen foreslo altså et kutt på totalt 16,8 millioner kroner innen dette området for 2022, hvorav kun 7,8 millioner kroner av det totale beløpet skal kuttes ved omstillingstiltak innen ulike stabsenheter, mens kutt på de resterende 9 millioner kroner er foreslått å gjennomføre i 2022 ved at stillingene skulle holdes vakante/ inndras etter hvert som de ble ledige (ved naturlig avgang).

Videre kan vi lese i ØHP at for 2022 er det lagt inn et kutt i virksomhetsområdet Overordnede områder tilsvarende 6 millioner kroner (disse inngår i det totale kuttet på 16,8 millioner kroner, ifølge Henriksen) i tilknytning til en gjennomgang av dagens organisering, med påfølgende omorganiseringstiltak. Overordnede områder utgjør 9.18 prosent av kommunens totale bruttoutgifter, og skiller seg fra de øvrige virksomhetsområdene ved at her føres regnskapstekniske utgifter som gjelder blant annet lønnsoppgjør, pensjon, skatt, ulike tilskudd, finansutgifter og inntekter.

Les også: Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

– Vil være utfordrende

Om stillingsgarantien fra 2016

  • Nordre Follo har cirka 4.900 ansatte, hvorav 325 ansatte i lederstillinger (per mars 2021) på ulike nivåer, inkludert syv toppledere: én kommunedirektør, én assisterende kommunedirektør og fem kommunalsjefer.
  • Nordre Follo har flere ledere enn tidligere Oppegård og Ski kommuner hadde til sammen før kommunesammenslåingen for snart to år siden.

  • Grunnen til det ovennevnte er at alle kommuneansatte, inkludert ledere på absolutt alle nivåer, ble lovet (og det ble uttalt politisk) i 2016 at stillingene deres skulle beholdes ut 2021. Denne stillingsgarantien fra 2016 varer ut 2021, handler om at ingen ansatte skulle miste jobben som konsekvens av kommunesammenslåingen i 2020, som var en veldig viktig faktor for å bli med på en sammenslåingsprosessen.

  • Ingen av lederstillingene var lyst ut da Oppegård og Ski ble slått sammen.

  • Ingen av de tidligere ledere i Oppegård og Ski, inkludert kommunalsjefene, måtte søke på stillinger i Nordre Follo i forbindelse med sammenslåingsprosessen.

  • Alle ledere ble innplassert i nye stillinger. Stillingene ble fordelt av totalt åtte kommunalsjefer (tre kommunalsjefer i Ski og fem kommunalsjefer i Oppegård) og tillitsvalgte, via en intern omrokkering i organisasjonen.

  • Siden kommunen har nå store økonomiske utfordringer enn i 2016, kan den nåværende situasjonen føre til tiltak som nedbemanning blant kommuneansatte, sa HR-sjefen i Nordre Follo, Gudrun Birkelund, overfor Nordre Follo i mars 2021.

– Kuttet på 16,8 millioner kroner synes jeg er et stort kutt. Vi bruker ikke spesielt mye ressurser i administrasjonen per i dag, så dette kuttet vil være utfordrende, sier Henriksen.

– Hvilke konsekvenser? Konsekvenser for hvem?

– Det får dere se senere, sier Henriksen.

– Hvordan skal kuttet på 17 millioner kroner gjennomføres konkret?

– Vi skal lage en plan for dette, men først må politikerne ta stilling til forslagene, sier Henriksen.

Spørsmålet om hvor mye av det totalbeløpet på 16,8 millioner kroner gjelder lederstillinger, har foreløpig ikke blitt besvart av Henriksen, men i ØHP foreslår han blant annet kutt på 38 årsverk og åtte lederårsverk innen virksomhetsområdet Helse og mestring.

Les også: Kommunesammenslåing resulterer i enda flere ledere

Eksterne konsulenter

Oppegård Avis har skrevet mye om omfattende bruk av eksterne konsulenter. Til tross for at kommunen har per mars hatt 185 høykvalifiserte rådgivere, 130 fagsjefer og syv fagspesialister, ble det brukt cirka 87,4 millioner kroner på eksterne konsulenter i fjor. 12 millioner kroner av disse ble ført inn som en del av driftsregnskapet, mens cirka 75,4 millioner kroner ble ført inn i investeringsregnskapet.

– Har du et forslag i ØHP for 2022 som handler om redusert bruk av eksterne konsulenter fra både drifts- og investeringsbudsjettene?

– Vi holder alltid bruk av eksterne konsulenter på et minimum, sier Henriksen, uten å svare på spørsmålet med ja eller nei.

Les også: Dette bør du vite om lederstillingene i Nordre Follo

Nedbemanning skjer kun ved naturlig avgang

I fjor ble administrasjonsutgiftene redusert med 7,8 millioner kroner ved omstillings- eller omrokkeringstiltak, men da kommunen blant annet reduserte antall kommunalsjef-stillinger fra åtte til fem, var det ikke snakk om noe nedbemanning ved dette. Det ble gjort kun en omrokkering som ikke resulterte i en reell nedbemanning. De tre topplederne har beholdt jobben i kommunen og ikke minst lønnen i millionstørrelsen, som de skal ha frem til de pensjonerer seg.

– Vi tok ned de tre årsverkene til kommunalsjefene, men det stemmer at de tre ansatte har beholdt jobben i kommunen og lønnen de hadde før denne omrokkeringen. Ved omrokkeringen ble de tre kommunalsjefene tildelt andre stillinger (fagsjef for helse og mestring, områdeleder i eiendom, by og samfunn og leder av eiendom og bydrift) ute i kommunalområdene basert på behov og kompetanse. Jeg kan ikke redusere lønnsnivået til lederne. Det er bestemt at nedbemanning skjer kun ved naturlig avgang/ pensjon, sier Henriksen.

Les også: Tett på topplederne

I dag består toppledelsen i Nordre Follo av totalt syv toppledere: én kommunedirektør, én assisterende kommunedirektør og fem kommunalsjefer. På bildet nedenfor ser du alle sammen med unntak av kommunalsjef Anne Melsom.

SEKS AV SYV TOPPLEDERE: Anne Melsom, (kommunalsjef for Kultur og inkludering) er ikke med på bildet. Ellers er resten av Nordre Follos toppledere er representert på dette bildet: Arnfinn Almås (kommunalsjef for Oppvekst og læring), Monica Lysebo (kommunalsjef for Eiendom, by og samfunn), Ellen Wibe (kommunalsjef for Økonomi og organisasjon, Digitalisering og innovasjon), Jane S. Aurlien (assisterende kommunedirektør), Øyvind Henriksen (kommunedirektør) og Marit J. R. Kronborg (kommunalsjef for Helse og mestring).

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

15 årsverk siden 2020

Kommunedirektøren skriver i ØHP at siden starten på omrokkeringsarbeidet i fjor har lønnsutgiftene innen administrasjon blitt redusert tilsvarende 15 årsverk.

– Gjelder prinsippet om nedbemanning kun ved naturlig avgang for alle ansatte i kommunen eller kun for lederne/ administrasjonen?

– Dette gjelder for alle, sier Henriksen.

– Alle ledere fra gamle Oppegård og Ski har beholdt jobbene i Nordre Follo hittil/frem til utgangen av 2021, ifølge stillingsgarantien fra 2016 (les mer om dette i faktaboksen). Hvorfor har du ikke foreslått en nedbemanning av flere ledere i 2022 som følge av den krevende økonomiske situasjonen i Nordre Follo?

– Det er riktig at ingen har blitt sagt opp som følge av sammenslåingen, men mange ansatte har enten gått over i andre stillinger eller valgt å begynne å jobbe andre steder. Det ligger nedbemanning inne i fremlagt økonomi- og handlingsplan, også for ledere, sier Henriksen.

Les også: Mangler flere lærere i grunnskolen

Hva med konkurransedyktig lønn til alle?

Oppegård Avis har nylig skrevet at vi mangler flere lærere i grunnskolen. Det er i snitt flere elever per lærer i Nordre Follo enn i de kommunene vi kan sammenligne oss med (kommunegruppe elleve), men også i Viken fylkeskommune (51 kommuner) og landet ellers. Det er også store bemanningsutfordringer innen barnehagene og sykehjemmene.

Denne uken har vi også skrevet at lavere lønn gjør at flere barnehageansatte velger bort Nordre Follo til fordel for Oslo, hvor de får 40.000 til 90.000 kroner mer betalt.

Mange innbyggere har derfor reagert at lokalpolitikerne punget ut 1,6 millioner kroner i lønn til kommunedirektøren i Nordre Follo, slik at den skulle være konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende stillinger i sammenlignbare kommuner.

– Hva med å gi konkurransedyktig lønn til ansatte i barnehagene, på skolene og sykehjemmene?

– Det stemmer at vi må sørge for at vi er konkurransedyktige på lønn i regionen, så vi er nødt til å se på lønnen til våre ansatte, men på et senere tidspunkt, sier Henriksen.

Lønnsforhandlinger

– Hvorfor har du ikke foreslått i ØHP for 2022-2025 noen tiltak med fokus på kompetanseheving og lønnsøkning for ansatte innenfor områder som barnehage, skole og helse og omsorg?

– Vi jobber aktivt med kompetanseutvikling både innenfor de ulike virksomhetsområdene, men også på et overordnet nivå. I tillegg gjennomføres det lønnsforhandlinger og liknende, sier Henriksen.

– Har kommunedirektøren fortsatt behov for assisterende kommunedirektør (Jane Short Aurlien, 1.341.000 kroner i årslønn) eller skal denne stillingen kuttes i 2022?

– Assisterende kommunedirektør har et eget ansvarsområde knyttet til styring og utvikling, og leder egne stabsområder i tillegg til å være min stedfortreder, sier Henriksen.

Les også: Krever konkurransedyktig lønn til barnehageansatte

Omrokkering fra andre tjenester som alternativ

Oppegård Avis har skrevet at det er mangel på ansatte, men også vikarer i Nordre Follo som følge av skyhøyt sykefravær i barnehagene, på skolene, sykehjemmenene og i hjemmetjenesten.

– Hvordan skal dere klare å skaffe nok folk til disse tjenesteområdene hvis det er flere og flere som velger bort Nordre Follo fremfor Oslo som følge av lavere lønn her?

– Situasjonen med høyt sykefravær er midlertidig. Vi er en attraktiv kommune og skal klare å løse bemanningsutfordringene, sier Henriksen.

– Men hva skjer hvis pandemisituasjonen vil vare lenge? Har dere en plan for hvordan dere skal løse bemanningssituasjonen i de utøvende tjenestene?

– Vi jobber kontinuerlig med dette, selv om situasjonene er svært krevende akkurat nå. Jeg kan vanskelig se for meg at dette vil vedvare over lang tid, men vi må sørge for at våre sårbare brukere får sine tjenester hver dag. Klarer vi ikke å rekruttere, må vi i ytterste konsekvens omrokere på ansatte fra andre tjenester, sier Henriksen.

Les også: Sliter med langtidssykemeldte

– Lederne får betalt som fortjent

– Dere forvalter skattebetalernes penger. Hva synes du om at flere kommunalsjefer og andre ledere i vår kommune har lønn i millionstørrelsen, og at det kryr av ledere fra gamle Oppegård og Ski, samtidig som du foreslår å legge ned sykehjemsplasser og et helt sykehjem, redusere flere tilbud og tjenester for totalt 95 millioner kroner i år?

– Har vi et alternativ? Alternativet er å ikke ha ledere. Vi skal fortsatt være edruelige på lønn og vi skal fortsatt være ikke lønnsledende. Lederne får betalt som fortjent, sier Henriksen.

Les også: Tett på topplederne

Powered by Labrador CMS