Politiets Nasjonale Beredskapssenter

TRE SKYTEBANER OG SKYTEHUS: Bildet viser tre utendørs skytebaner og treningsområdet med innendørs skytebane, skytehus, klatretårn og SIBO-landsby (Strid I Bebygd Område) i forgrunnen.
TRE SKYTEBANER OG SKYTEHUS: Bildet viser tre utendørs skytebaner og treningsområdet med innendørs skytebane, skytehus, klatretårn og SIBO-landsby (Strid I Bebygd Område) i forgrunnen.

Eksplosiver og sjokkgranater skremte naboer

Torsdag 25. juni ble det gjennomført støytester på beredskapssenteret på Taraldrud uten at naboene til anlegget ble informert om dette.

Publisert

Torsdag formiddag fikk Opegård Avis flere meldinger fra bekymrede innbyggere på Ødegården, Tårnåsen, Hellerasten, Sofiemyr, Kolbotn og Rikeåsen, som meldte om voldsomme smell som hørtes ut som et bombeangrep. Det ble også meldt om mye støy på Bjørndal/Langteigåsen i Oslo.

Senere viste det seg at det ble testet støy fra eksplosiver og sjokkgranater på beredskapssenteret. Flere innbyggere reagerer også på at naboene til anlegget ikke har blitt varslet om dette i forkant av støytestene. 

Paul Torgersen, som er prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) bekrefter at det ble testet støy fra eksplosiver og sjokkgranater i retning sørover, og at støygrensene ble utfordret. 

Derfor ble det også høye lydnivåer, sier Torgersen.

– Dette er altså en kontroll av faktisk støy fra PNB opp mot de beregnede støykartene.

Paul Torgersen, prosjektsjef for PNB

Videre forklarer han at det pågår en uavhengig, tredjepartskontroll av støy fra skyting og eksplosiver på det aktuelle anlegget, som ligger nord for Taraldrudkrysset. 

Formålet med disse støytestene er å verifisere i hvilken grad anlegget innfrir reguleringsplanens krav til støy. Dette er altså en kontroll av faktisk støy fra PNB opp mot de beregnede støykartene, sier Torgersen.

Overgikk lydnivået som blir tillatt på PNB

Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB):

  • Bygges nord for Taraldrudkrysset til en prislapp på rundt 2,7 milliarder kroner.
  • Innflytting og virksomhetstesting vil foregå fra overtakelse i september 2020 frem til beredskapssenteret er i full operativ drift fra 15. desember 2020.
  • Da vil de nasjonale beredskapsressursene – beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste – være samlet på ett sted.

Prosjektsjefen for PNB sier testingen gjøres på dager med ugunstige værforhold for støy, det vil si når støyen høres best.

Hittil har det blitt gjennomført støytester i to dager.

– Både omfanget og lydnivået på den siste testen overgår lydnivået man får når beredskapssenteret kommer i drift.

Paul Torgersen, prosjektsjef for PNB

Første dag, tirsdag 25. mai, ble det testet skytestøy i retning sørover. Dag to, torsdag 25. juni, ble det testet støy fra eksplosiver og sjokkgranater, også i retning sørover, og støygrensene ble her utfordret, sier Torgersen.

Han presiserer at både omfanget og lydnivået på den siste testen overgår lydnivået man får når beredskapssenteret kommer i drift i september.

Formålet med dette var kort og godt å teste grensene. Resultatene benyttes til å sette grenser for politiets virksomhet i form av driftsrutiner, sier Torgersen.

To til tre testdager til

Ferdigbefaringer, integrerte tester og brukeropplæring følger nå en streng timeplan på PNB slik at prosjektet er klart til overlevering 1. september 2020, skriver Skanska Norge AS (red. anm.: totalentreprenøren for prosjektet).

– Hvor mange støytester skal det gjennomføres frem til høsten?

Tidspunktet for de resterende testene, som skal gjennomføres i ytterligere to til tre dager, avhenger av været framover. Dato for testene fastsettes først kvelden før testingen for å sikre riktige værforhold, forklarer Paul Torgersen.

Informerte to kommuner om støytestene

Opplegget med støytestene er gjennomgått og presentert for Nordre Follo kommune og bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune i flere omganger, understreker Torgersen.

Oppegård Avis har stilt flere spørsmål til kommuneoverlegen i Nordre Follo, men vi har ikke ennå lyktes med å innhente svar fra henne.

Prosjektsjefen for PNB sier firmaet Brekke og Strand er engasjert for å utføre tredjepartskontroll, det vil si gjennomføre uavhengige målinger av støy fra skyting, eksplosiver og sjokkgranater. I tillegg omfatter oppdraget også uavhengig rådgiving for de to kommunene.

Opp mot 115 desibel

 
 

Det er altså Brekke og Strand som utfører støytestene med bistand fra Oslo politidistrikt. Rapporten forventes ferdigstilt og fremlagt i oktober, men i dialogmøtet med de to kommunenen (9. juni) viste Brekke og Strand noen foreløpige resultater fra støytestene på PNB 25. juni, med dokumenterte støyverdier opp mot 115 desibel.

Ifølge Paul Torgersen er 115 desibel en referansemåler som er satt tilfeldig en plass i nærheten av støykilden. "Desibelnivået som måles der har ingenting med kravet om støygrensene å gjøre", skriver han.

Tillatte støygrenser for skytebanene på Taraldrud er begrenset til maksimalnivået med tidskonstant impuls på 35 desibel Lden/65 desibel LAFmax for gul sone og 45 Lden/75 LAFmax for rød sone.

 

Les også: Inviterer nabokommunene til dialogmøte neste uke

Neste dialogmøter i september og desember

Torgersen sier tredjepartskontrollen har vært beskrevet og omtalt i flere referater fra dialogmøtene med nabokommunene. Han sier referatene fra disse møtene legges ut fortløpende på nettet.

Per i dag er det lagt ut tre referater fra de totalt tre møtene (10. september 2019, 10. desember 2019 og nå 9. juni 2020).

Referatet fra dialogmøtet 9. juni ble lagt ut fredag 26. juni, det vil si 17 dager etter dialogmøtet og dagen etter at den andre støytesten ble gjennomført.

– Det er ingen krav til forhåndsvarsling av støyende aktivitet fra byggeplassen.

Paul Torgersen, prosjektsjef for PNB

Referatene blir lagt ut når de er ferdige og har vært på høringsrunde, forklarer Torgersen.

Ifølge referatet fra 9. juni skal de to neste dialogmøtene avholdes tirsdag 15. september og en gang i desember 2020.

I referatet fra det siste møtet påpekes det at behov for hyppighet av møter i 2021 vil bli drøftet. "I forbindelse med oppstart av operativ drift ved senteret, kan det være aktuelt med hyppigere møter enn kvartalsvis intervall".

Ble varlset kun i etterkant av støytestene

Torgersen legger også til at støytestingen har blitt varslet generelt på prosjektbloggen til Skanska Norge AS, som er prosjektets informasjonskanal til befolkningen.

Oppegård Avis har sjekket bloggen. Den første gangen støytestene ble nevnt der var 29. mai 2020, det vil si fire dager etter den første støytesten på Taraldrud ble utført. Informasjonen om støytestene ble presentert kun med en setning i et kort innlegg om støpearbeidene på anlegget: "Det har også tidligere denne uka blitt utført prøveskyting ved beredskapssenteret for testing av anlegget."

Informasjonen om den andre dagen med støytestene, som ble gjennomført 25. juni, ble lagt ut på bloggen dagen etter de gjennomførte støytestene.

– Hvorfor har ikke støytestene blitt varslet om til naboene på forhånd?

Det er ingen krav til forhåndsvarsling av støyende aktivitet fra byggeplassen. Etter forespørsel om mer varsling, vil vi allikevel forsøke å varsle nabobefolkningen på bloggen til Skanska dagen før testingen, sier Torgersen.

Samtidig kan vi lese at dialogmøtet 9. juni var det siste dialogmøtet i anleggsfasen og i regi av Skanska. Ny kontaktperson for dialogmøtene er Marit K. Liverud fra Politiets fellestjenester (PFT).

Ifølge referatet fra 9. juni ble kommunen informert om langtidsovervåkning av støy og kontinuerlige målinger av støy. Videre står det at "kommunenes representanter har poengtert at innbyggerne er særlig opptatt av dette."

Vil skille ut støy fra skyting og eksplosiver fra annen støy

JD (Justis- og beredskapsdepartementet) har tidligere opplyst at de ser store utfordringer knyttet til manuell oppfølging av opptak, men har ønske om å vurdere alternative metoder (AI/hard ware) som kan skille ut støy fra skyting og eksplosiver på beredskapssenteret, fra annen bakgrunnsstøy.

Kommunen fikk også en presentasjon av pilotprosjektet for støymåling (fase én mulighetsstudie), utviklet av virksomheten Soundsensing for å vurdere mulighetene for kontinuerlige målinger med deres teknologi.

Soundsensing utfører datainnsamling parallelt med Brekke og Strand. "Dersom pilotprosjektet gir et tilfredsstillende resultat, vil prosjektet vurdere å benytte denne type teknologi som et hendelsesregistreringssystem for forplantet støy fra skyting og eksplosiver", står det i referatet.

Henviser klagerne til politiet

I referatat fra det siste dialogmøtet påpekes det at henvendelser fra naboer eller andre må gå til Oslo politidistrikt, og at klager på PNB vil bli behandlet i henhold til gjeldende lovverket.

Videre presiseres det at eventuelle henvendelser som kommer til kommunene vedrørende beredskapssenteret kan videreføres fra kommunene til ledelsen ved beredskapssenteret. Det vil bli opprettet et eget kontaktpunkt for kommunene.

Ett av de punktene i den samme rapporten som handler om innledende forventningsavstemming mellom kommunene og politiet om støyevaluering, ble ikke behandlet i det siste dialogmøtet.

Anses som sivile skytebaner

Under det siste dialogmøtet ble det stilt spørsmål om PNB har rapportering til fylkesmannen vedrørende støyoppfølging.

I svaret skriver prosjektledelsen at skytebaner ved PNB er å anse som sivile skytebaner og er behandlet etter plan- og bygningsloven.

Videre presiseres det at Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for det som har med grunnforurensning å gjøre, mens kommunen er forurensningsmyndighet for støy.

Les også: Fikk besøk av statsministeren

Powered by Labrador CMS