FRA 2024 TIL 2026: Det var tidligere vedtatt å totalrehabilitere Fløysbonn skole innen høsten 2024, med en totalbevilgning på 150 millioner kroner. Nå utsettes ferdigstillelsen av prosjektet til våren 2026.

FRA 2024 TIL 2026: Det var tidligere vedtatt å totalrehabilitere Fløysbonn skole innen høsten 2024, med en totalbevilgning på 150 millioner kroner. Nå utsettes ferdigstillelsen av prosjektet til våren 2026.

Kan ikke bli ferdigstilt før våren 2026

Rehabiliteringsarbeidene på Fløysbonn ungdomsskole utsettes i to år.

Publisert Sist oppdatert

Fløysbonn ungdomsskole er en av de totalt tre ungdomsskolene i Oppegård. Den er bygget som en fem-parallell ungdomsskole, og brukes i dag av 289 elever og 28 lærere. Skolen fyller 50 år i år, men vedlikeholdsbehovet både innvendig og utvendig er stort, mest på grunn av manglende satsing på vedlikehold over mange år.

Det var tidligere vedtatt å totalrehabilitere denne skolen innen høsten 2024. Total bevilgning er på 150 millioner kroner. Nylig har det blitt bestemt å utsette ferdigstillelsen av prosjektet til våren 2026 eller senest til skolestart 2026.

– Hovedpoenget med utsettelsen i to år er at elever og ansatte på Fløysbonn slipper å ha undervisning i bygget mens det pusses opp, sier Hogne Haug, virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo kommune.

Fra 5 til 1 million kroner

Kommunen har nylig vedtatt at rehabiliteringsprosjektet vil starte opp høsten 2022, men oppstart av selve rehabiliteringsarbeidene skal utsettes til høsten 2024.

Som følge av det ovennevnte skal årets budsjettramme reduseres med fire millioner kroner. Kommunen bevilget fem millioner kroner til dette prosjektet for 2022, men fire millioner kroner av dette beløpet har nylig blitt vedtatt å flytte fra 2022 til 2024.

Den nye budsjettrammen for 2022 for Fløysbonn-prosjektet har dermed blitt redusert til kun én million kroner.

– Årets budsjett til dette prosjektet (1 million kroner) vil bli brukt på å lage tilstandsvurderinger av bygget (tekniske anlegg og bygningsmessig tilstand), kartlegge behovene, prosjektering og rådgivertjenester, forklarer kommunen i en e-post til Oppegård Avis.

Les også: Skriker etter vedlikehold

Kan måtte bruke Sofiemyr skole

Kommunen har altså vurdert det som mest hensiktsmessig å utsette den planlagte rehabiliteringen av Fløysbonn ungdomsskole i to år, det vil si frem til nye Sofiemyr skole står ferdig høsten 2024.

Fra høsten 2024 og frem til rehabiliteringen av Fløysbonn-bygget er ferdig våren 2026 har kommunen tenkt å flytte ungdomsskoleelevene fra Fløysbonn til tre ulike skolebygninger, inkludert dagens Sofiemyr skole (fra 1964), som er i dårligst forfatning av alle skolebyggene i kommunen.

"Når nye Sofiemyr skole står ferdig (høsten 2024), kan man tømme Fløysbonn ungdomsskole, ved å plassere ungdomselevene midlertidig i ledige lokaler i den nye modulbygningen som per i dag brukes av Sofiemyr skole, i den nye Sofiemyr barneskole og eventuelt i den gamle Sofiemyr skole. Det vil bidra til at rehabiliteringsprosessen blir langt mer effektiv/ hensiktsmessig", står det i den ovennevnte rapporten.

Utvidelse med seks klasserom

Fløysbonn ungdomsskole har per i dag ikke kapasitet til å ta imot elevene fra Tårnåsen skole ved overgangen til ungdomsskole, så det er planlagt utvidelse av Fløysbonn skole når nye Sofiemyr skole står ferdig om to år.

Modulbygningen, som ble kjøpt til Sofiemyr skole i fjor og har totalt seks klasserom, kan fra høsten 2024 flyttes til en permanent beliggenhet på skoletomten på Fløysbonn, og kan dermed bli et varig tilbygg til ungdomsskolen, ifølge Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP).

Avvikles ikke før våren 2026

Videre presiseres det at det er viktig å sikre at Fløysbonn ungdomsskole kan ta imot elevene fra Tårnåsen skole fra og med skoleåret 2026-2027.

"Det er derfor viktig å sikre at rehabiliteringen av Fløysbonn ungdomsskole ferdigstilles våren 2026. Først da kan Hellerasten ungdomsskole avvikles, ifølge tertialrapporten.

Ifølge skolefaglig rådgiver Sylvi Sundberg er kommunen nå i oppstart med et koordineringsarbeid mellom prosjektene på Fløysbonn og Flåtestad ungdomsskoler, skolekretsjustering mellom ungdomsskolene samt avvikling av Hellerasten ungdomsskole.

– Kommunen er svært opptatt av at elevene skal ivaretas under endringene, og det vil legges en plan for dette hvor støy og sikkerhet samt mest mulig smidige overgangene er i fokus. Arbeidet skjer i en tverrfaglig gruppe og i samarbeid mellom prosjektledere og skoleledelse. Siden arbeidet akkurat starter opp i disse dager, så er det ikke avklart hvordan elevene skal være i de ulike periodene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon, sier Sundberg.

UTSETTER I TO ÅR: Fløysbonn ungdomsskole skal ta elevene fra Hellerasten skole høsten 2026. Først da kan Hellerasten skole avvikles.
UTSETTER I TO ÅR: Fløysbonn ungdomsskole skal ta elevene fra Hellerasten skole høsten 2026. Først da kan Hellerasten skole avvikles.

Les også: – Dette er alvorlig

Nye Sofiemyr skole

Ferdigstillelse av nye Sofiemyr skole har nylig blitt utsatt fra januar 2024 til juni 2024 på grunn av behov for noe mer tid til blant annet planlegging i forbindelse med reguleringsplan og brukermedvirkning. I tillegg måtte det settes av mer tid til teknisk ferdigstillelse av bygget.

De 150 millioner kroner, som var avsatt til Sofiemyr-prosjektet for 2022, har dermed blitt flyttet fra årets budsjett til 2023 og 2024. Den nye budsjettrammen for 2022 har som følge av dette blitt redusert til om lag 36 millioner kroner.

SLIK KAN DEN NYE SKOLEN SE UT: Den nye barneskolen (her sett fra Kongeveien over matchbanen) skal bygges i to etasjer med hovedinngang fra nord vis-a-vis volleyballbanen. Det vil i tillegg være sekundære inngangspartier fra skolegården og fra øst.
SLIK KAN DEN NYE SKOLEN SE UT: Den nye barneskolen (her sett fra Kongeveien over matchbanen) skal bygges i to etasjer med hovedinngang fra nord vis-a-vis volleyballbanen. Det vil i tillegg være sekundære inngangspartier fra skolegården og fra øst.

Send innspill innen 8. september

Reguleringsplanforslaget for Sofiemyr barneskole er lagt ut til offentlig ettersyn slik at interesserte kan gi uttalelse. Du kan sende dine innspill på e-post (postmottak@nordrefollo.kommune.no) innen fristen 8. september. Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01510.

Hensikten med den nye planen er å legge til rette for etablering av en ny fire-parallell barneskole for 784 elever og mulig utvidelse med en avdeling på tilgrensede felt.

NY ILLUSTRASJONSPLAN: Illustrasjonsplanen viser hvordan det nye skoleanlegget skal plasseres i området, inkludert uteareal og parkering. Uteområdene planlegges med mye innslag av beplantning og åpne regnbed og fordrøyningsmagasin.
NY ILLUSTRASJONSPLAN: Illustrasjonsplanen viser hvordan det nye skoleanlegget skal plasseres i området, inkludert uteareal og parkering. Uteområdene planlegges med mye innslag av beplantning og åpne regnbed og fordrøyningsmagasin.

Skolen kan bygges i to etasjer med tekniske rom på taket. Skolens uteområde skal etter planforslaget etableres i hovedsak sør fra bygningen ut mot 100-meterskogen. Skogen og matchbanen er foreslått som aktivitets- og lekeområder i skoletiden. På dagtid vil det ikke være noen ordinære p-plasser ved den nye skolen og klubbhuset, mens etter skoletid vil antall ordinære p-plasser reduseres fra dagens 98 til 60. Samtidig er det foreslått sykkelparkering for minimum 332 sykler.

Politisk behandling i november

Den politiske beslutningen for det aktuelle byggeprosjektet samt andregangsbehandling av detaljreguleringen ble tidligere utsatt fra våren 2022 til september 2022. Nå er dette utsatt til starten av november.

– Prosjektet er nå i sluttfasen av forprosjektarbeidet. Neste milepæl i prosjektet er politisk behandling (B2) av forprosjektet. Det er planlagt lagt fram for politisk behandling i starten av november, sier virksomhetsleder Aud Val for byggeprosjektene i kommunen.

Les også: Dette er planen for ny Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS