Kommunesammenslåing om fire måneder

BLIR SLÅTT SAMMEN I JANUAR 2020: Oppegård og Ski blir slått sammen fra 1. januar 2020.
BLIR SLÅTT SAMMEN I JANUAR 2020: Oppegård og Ski blir slått sammen fra 1. januar 2020.

Økonomien i Nordre Follo

"Hvorfor skal vi ha tillit til ordfører Thomas Sjøvold som hevder at gjelden i Nordre Follo kommune (NF) vil øke mindre enn det alle andre tror?" skriver leserne Oddbjørn Skredderberget og Harald Paulson på vegne av bevegelsen Oppegårds Venner.

Publisert

Lederne i Kontrollutvalgene i både Oppegård og Ski er alvorlig bekymret for den høye gjelden Nordre Follo (NF) er i ferd med å pådra seg, og administrasjonssjefen hevder at den høye gjelden ikke er bærekraftig.

I siste nummer før ferien hadde Oppegård avis en artikkel om økonomien i NF. Som mange andre innbyggere er også vi i Oppegårds Venner alvorlig bekymret for den fremtidige økonomiske situasjonen som NF legger opp til. Og vi registrerer at det særlig er posisjonspolitikerne i Oppegård som ikke ser farene.

Vi forholder oss til de offisielle tallene som administrasjonssjef Gro Herheim har presentert for Nordre Follo Fellesnemnd og som omhandler NFs foreløpige budsjetter for 2020-2022.

Budsjettene ender opp med en gjeld på cirka 8 milliarder kroner i 2022. Tidligere har lederne for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski antydet at gjelden fort vil overstige 9 milliarder kroner. Thomas Sjøvold derimot er helt uberørt og antyder en gjeld på 6 milliarder kroner. Sjøvolds løsning er enkel: Selge kommunale eiendommer!

Løpende drift og gjeld

Kommunens disposisjonsfond skal være en økonomisk buffer for uventede eller ekstraordinære utgifter, som for eksempel plutselig økning i rentenivået. Disposisjonsfondet vil innen 2022 bli redusert kraftig, og spesielt dramatisk vil situasjonen bli i Oppegårds del av budsjettet der disposisjonsfondet nesten blir nullet ut. Og Oppegård som, ifølge Høyre, i alle år har vært så veldrevet!

Driftsresultatet i Ski har over tid ligget på et relativt lavt nivå, - sannsynligvis på grunn av løpende relativt høye investeringer. Driftsresultatet i Oppegård viser en kraftig nedgang fra 2016 og vil allerede i 2019 være negativt.

Netto lånegjeld har steget gradvis for både Oppegård og Ski de siste årene. Gjelden øker kraftig fra et middels høyt nivå til et svært høyt nivå for begge kommunene. Gjeldsgraden ligger allerede i 2019 vesentlig over landsgjennomsnittet, og den vil øke frem til 2022 til henholdsvis 161 og 173 for de to kommunene.

Posisjonspolitikerne i Oppegård har jevnlig hevdet at Oppegård er en mer veldrevet kommune enn Ski og vi bidrar med mye mer i den nye kommunen. Tenker vi fremtidig økonomi, bør man nok gå stille i dørene.

Oppegård har et ledningsnett for vann og avløp der 53 % av vannet forsvinner på veien, mens Ski har et svinn på 21 prosent. Og noen av de store fremtidige investeringene i Oppegård er kanskje også et uttrykk for dårlig planlegging og vedlikehold under Høyres vakt.

Les også: Dette mener lokalpolitikerne om vannlekkasjen i Oppegård

Risiko ved renteøkninger

Norges Bank har signalisert at den lange perioden med unormalt lavt rentenivå snart er over og at det vil komme nye rentehevninger. Uforutsette hendelser ute i verden kan påvirke dette brutalt, noe som bl. a. skjedde under finanskrisen i 2008 da renten økte med 5 prosent. Det er nok å nevne handelskrigen mellom USA og Kina og den spente situasjonen i Midt Østen.

Besluttede og planlagte investeringer i NF vil innen 2022 resultere i en gjeld på 8 milliarder kroner. Lånene er for 70 prosent basert på flytende/fast rente innen ett år, noe som gjør kommunen svært sårbar overfor rentehevninger. En rentehevning på 0,25 prosent vil øke rentebyrden med 15 - 20 millioner kroner. Det paradoksale er da at kommunen må dekke opp nye renteøkninger med nye lån, idet driftsresultatet for den nye kommunen allerede i 2020 er negativt med anslagsvis 1,5 prosent av driftsinntektene – økende til 2,5 prosent i 2022, og disposisjonsfondet er nesten borte.

Nye prosjekter

Oppegård kommune har opp gjennom årene ikke utvist stor dyktighet i å styre sine prosjekter (Ingier tunnelen og Pyramiden). I den grad fremtidige prosjekter blir overskredet i forhold til planene i planperioden, må overskridelsene finansieres. I siste tertialrapport fra Oppegård kommune kan man ikke tallfeste overskridelsen for omsorgsboligene i Edvard Griegs vei (EGO) i forhold til budsjettrammen på 378 millioner kroner, men det fremføres en rekke unnskyldninger for at det vil bli en overskridelse. Overskridelser må også finansieres og tilbakebetales! Og nye prosjekter står for tur!

Med en gjeld som ligger mer enn 50 prosent høyere enn de årlige inntektene, ligger dette langt over Fylkesmannens anbefalinger. NF løper således en risiko for å miste noe av sin handlingsfrihet i utøvelse av investeringer og økonomiske tiltak gjennom inngripen fra Fylkesmannen. Administrasjonssjef Gro Herheim har da også påpekt at den fremtidige økonomiske situasjonen ikke er bærekraftig.

Les også: – Vi kan ikke fortsette som nå