HALVTANNET ÅR ETTER VALGET: Er du fornøyd med hvordan valgløftene blitt holdt?

Hvordan har valgløftene blitt holdt?

For halvannet år siden spurte Oppegård Avis alle lokalpartiene om hvilke konkrete saker de ville prioritere rett etter valget dersom de skulle få flertall i det nye kommunestyret. Er du fornøyd med hvordan valgløftene blitt holdt?

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har nå spurt flertallspartiene (Ap, MDG, V, SV, Sp og Uavhengige (tidligere KrF), men også opposisjonen (Høyre, FrP, Rødt og PP) om hvordan valgløftene blitt holdt halvannet år etter valget.

Les saken fra august 2019: Dette vil de lokale partiene gjøre rett etter valget hvis de får flertall

Vi starter med de seks partiene som sitter med flertall i kommunestyret i Nordre Follo etter valget.

1. Dette lovet Nordre Follo Arbeiderparti:

– En god skolegang preger resten av livet. For oss er en viktig sak er å sikre barn et trygt skolemiljø, slik at det første vi må gjøre er å få på plass gode skolebygg med et godt inneklima og nok lærere. Vi kan ikke ha skoler med asbest og muggsopp.

Oppegård Avis har skrevet mye om saken knyttet til skolekretsendringene, som har skapt mye uro blant mange barnefamilier i tidligere Oppegård. Nylig har også dette blitt toppet med administrasjonens forslag om å gjøre om ny Kolbotn skole til en ungdomsskole, ti måneder før den nye barneskolen skulle åpnes.

Begge sakene skyldes problematikken med overkapasiteten på Kolbotn skole, som skulle bygges med over 360 ledige plasser. Til tross for budsjettoverskridelser og mangel på en langsiktig plan med å dekke den planlagte overkapasiteten på skolen, vedtok det nye kommunestyret i Nordre Follo i februar 2020 å bevilge 88 millioner kroner ekstra for å bygge den store skolen.

Det ser ikke ut som at lærertettheten har blitt større siden valget. Det er fortsatt mangel på lærere i kommunen. Til tross for det, satses det på ufaglærte tilkallingsvikarer. Ifølge Finn.no leter kommunen nå etter 15 tilkallingsvikarer til skolene, med utdanningskrav om kun bestått videregående skole eller tilsvarende.

Les også: Slik vil partiene løse bemanningsutfordringene på skolene

Vedrørende asbestsaken på Hellerasten skole: Oppegård Avis har tatt kontakt med rektor Grete Skaug. Hun bekrefter at asbestsaken på skolen har blitt løst på en rask og god måte.

Vedrørende muggsoppsaken på Sofiemyr skole, sier FAU-leder Sigrid Anna Oddsen følgende:

– Situasjonen med muggsopp på skolen er så vidt jeg vet uendret. To klasserom er stengt permanent ved skolestarten, og siden den gang har verken foresatte eller FAU vært orientert om situasjonen med muggsopp i de andre klasserommene. Mycoteam skulle gjennomføre inspeksjon og målinger av muggsopp på hele skolen den 1. desember, men vi har ikke blitt orientert om resultatene ennå. Det ble vedtatt i juni at skolen skulle bygges etappevis for 225 millioner kroner (skulle fordeles over fire år), men de første modulene for bare fem klasser (disse skulle settes opp høsten 2020, men dette har blitt utsatt til våren) kommer forhåpentligvis på plass i uke 10 i år. Byggestarten for resten av skolen har blitt utsatt til våren 2022, sier hun.

Samtidig har Oppegård Avis skrevet at Nordre Follo rådhus har blitt pusset opp for over 50 millioner kroner, inkludert flere overskridelser.

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Dette mener Ap nå:

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– En god skolegang preger resten av livet. Dette har vært fokus for oss hele tiden. Vi har i en krevende økonomisk situasjon prioritert skolen i budsjettene og skjermet skolen fra mest mulig fra kutt. Skolene våre er dyktige, har flinke lærere og gjør det godt på nasjonale prøver det er vi stolt av, sier kommunestyrerepresentant Håkon Heløe (Ap), som er også nestleder for utvalget Oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo.

– For oss er en viktig sak er å sikre barn et trygt skolemiljø. Skolemiljøet er viktig, både det fysiske og sosiale. Det sosiale skolemiljøet har vi styrket med flere nye helsesykepleier-stillinger (tidligere helsesøstre), vi har styrket fritidsklubbene og kulturskolen, og etablert et mobbeombud. Dette tror vi at kan bidra til et bedre oppvekstmiljø, sier Heløe på vegne av Ap.

– Det fysiske skolemiljøet har vi jobbet aktivt for å bedre. Vi har vedtatt og bevilget penger til en ambisiøs vedlikeholdsstrategi for å innhente etterslepet på vedlikehold som har vært spesielt i gamle Oppegård. Vi har også tatt tak der problemene er størst. Ny Sofiemyr skole er under planlegging og de første nye byggene/modulene skal stå ferdig allerede i mars 2021 (uke 10). Det er bevilget 225 millioner kroner til ny Sofiemyr skole, mange år før det som var tidligere planlagt i gamle Oppegård kommune. Vi kan ikke ha skoler med asbest og muggsopp. Derfor tar vi tak der utfordringene har vært størst først og får etablert ny skole på Sofiemyr raskest mulig, sier Heløe.

Les også: Dette vil de lokale partiene gjøre rett etter valget hvis de får flertall

2. Dette lovet MDG før valget:

– Vi vil fremme et forslag om bevaring av gjenværende nærnatur. En rekke naturområder og parker er under press, og vi vil med et vedtak om bevaring av nærnatur skape forutsigbarhet om at små og store grønne lunger skal forbli grønne lunger. Bevaring av natur er avgjørende både i et lokalt og globalt perspektiv, for naturmangfoldet og for å begrense klimaendringer, men også for friluftsliv, rekreasjon og livskvalitet.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– Å ta vare på nærnaturen er avgjørende viktig, både for naturen selv og for oss mennesker. Fra dag én etter valget har Miljøpartiet De Grønne jobbet knallhardt for å ta vare på nærnaturen, vi har reddet Svartskog fra ytterligere nedbygging, bevart generasjonsparken på Kolbotn og strøket en lang en rekke små og store kommunale natureiendommer over hele Nordre Follo fra lista over hva som kunne selges til utbygging. Blant mange eksempler kan nevnes store arealer på Siggerud, Ødegård skog på Myrvoll, en hundremeterskog på Tårnåsen og nærskogen til Langhus skole, sier gruppeleder for MDG, Hans Martin Enger.

– MDG har funnet gode samarbeidspartnere i flertallspartiene som sammen ser verdien av å ta vare på nærnaturen. Snart skal kommuneplanens arealdel til behandling og da ligger alt til rette for enda bedre og langsiktig planlegging for å gi nærnaturen den plassen den fortjener, sier Enger.

3. Dette lovet Venstre før valget:

– Venstre vil sørge for å få en felles ambisiøs klimaplan med sektorvise mål for klimautslipp, der kommunen bruker sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndighet og tilrettelegger for å redusere CO2-utslippene. Målet er at Nordre Follo ikke skal påvirke klimaet negativt, men bli en klimanøytral kommune innen 2030. Tap av intakt natur og biologisk mangfold er også et nasjonalt og globalt problem som også må løses lokalt. Intakt natur er selve livsgrunnlaget vårt og er en viktig buffer mot effekter av klimaendringene. Derfor skal vi også ha en plan for å sikre vårt biologiske mangfold som vi skal forplikte oss på å styre etter.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– Temaplanen for klima og energi kommer til 2.gangsbehandling om kort tid, og det samme gjør kommunenes klimabudsjett, som skal innarbeides i Strategi- og handlingsplanen fra 2022. Disse to sakene vil være de aller viktigste verktøyene for å sikre en klima- og miljøpolitikk i Nordre Follo som er i tråd med den ambisiøse klimaplanen regjeringen nettopp har lagt frem. Venstre vil være en pådriver i dette arbeidet, og sammen med samarbeidspartiene kjempe for at Nordre Follo blir klimanøytral innen 2030. Vi har også sørget for at vi har beholdt miljøvernrådgiverne i kommunen, noe som blant annet gjør kommunen i stand til å kartlegge verdifulle naturområder som skal få ekstra beskyttelse. Uten Venstre, både lokalt og nasjonalt, ville det også gått saktere med etableringen av Nasjonalpark Østmarka, sier kommunestyrerepresentant Lars Magnus Gunther (V) på vegne av partiet.

4. Dette lovet SV før valget:

– Om vi hadde sikret flertall, ville vi fremmet en sak om sosial boligbygging. Vi vil sikre at ungdom og folk med vanlig inntekt har råd til å bo i kommunen vår. Vi må sikre gode bo- og oppvekstmiljø, med grønne områder, lekeplasser og friområder i samspill med hensiktsmessig fortetting.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– Sammen med de andre flertallspartiene fremmet vi et verbalvedtak i desember 2019 hvor vi ba rådmann om å utarbeide et saksgrunnlag for en sterkere satsing på sosial boligutbygging i Nordre Follo i sammenheng med etablering av boligstrategi for Nordre Follo. Denne skulle legges frem for kommunestyret i løpet av 2020. Høsten 2020 fikk vi i sak Boligstrategi- vedtaksoppfølging forespeilet at strategien kommer opp til politisk behandling i løpet av første kvartal 2021. Denne strategien er vi spent på, og har store forventinger til, sier gruppeleder for SV, Elin Skifjell.

– SV ønsket sikre gode bo- og oppvekstsvilkår, med grønne områder, lekeplasser og friområder i samspill med hensiktsmessig fortetting. Grønne friområder har vi klart å beholde ved å ikke selge unna alle kommunale eiendommer og Generasjonsparken består. Sammen med flertallspartiene har vi klart å beholde stillinger og tilbud knyttet til barn og unge og deres oppvekstsvilkår som rådmannen ønsket legge ned både i 2020 og i 2021, og vi har fått gjennomslag for å holde barnetrygden utenfor beregninga av sosialhjelp, sier Skifjell.

5. Dette lovet Sp før valget:

– Vi vil beholde Generasjonsparken, om mulig utvide den noe, prioritere 50 meters basseng på Langhus, og utrede ny plassering av svømmehall i nordre del av kommunen, litt frem i tid.

– Sofiemyr svømmehall må leve videre i kommende kommunestyreperiode – med rehabiliteringen som skjer i disse dager, vil den med enkle grep holde noen år til.

– Vi er opptatt av grønne lunger i nærmiljøene. Å bygge ned strandsonen rundt Kolbotnvannet er uhyre kortsiktig og ikke vår politikk. Det er ikke økonomisk ansvarlig å bygge to nye svømmehaller i den første perioden i den nye kommunen.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– Senterpartiet er stolte av at vi som en del av det politiske flertallet i Nordre Follo har stanset salget av tomta til generasjonsparken. Parken er også utvidet noe med bevaring av Venleik. I forhold til svømmehall jobbes det med flere løsninger, men Sofiemyr svømmehall lever inntil videre, slik vi tok til orde for. På Langhus er vi løsningsorienterte for å finne løsninger med private og idrettslag, slik at ny svømmehall kan realiseres så raskt som mulig, sier gruppelederen for Sp, Tor Anders Østby.

– Senterpartiet følger opp og kjemper for 100-meterskoger, grønne lunger og strandsonen rundt Kolbotnvannet – i tett dialog med innbyggerne og det gode lokale engasjementet for nærmiljøet. Vi står på for nærmiljøer i hele kommunen. Vi mener vi er godt i gang med å innfri våre valgløfter og programformuleringer – vi kjemper for nærmiljøer og kommunale tjenester – innenfor de rammene vår oppslutning og vårt gode lokale politiske samarbeid gir, sier Østby.

6. Dette lovet KrF (nå Uavhengige) før valget:

– Vi er veldig opptatt av at barn og unge skal bli sett. Vi vil ha flere lærere og voksne i barnehagene.

– Og vi ønsker å ha et godt forebyggende lavterskel samtaletilbud til barn og unge.

– Mobbing er et stort problem i våre skoler. Derfor vil KrF foreslå et eget mobbeombud for Nordre Follo som en støtte til både barna og skolene.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– Til tross for et krevende budsjett med store foreslåtte kutt fra rådmannens side, greide vi å få gjennomslag for flere ansatte i barnehagene, mer til vikarer og en styrking av driftsbudsjettet til skolene. Det var viktige prioriteringer fra min og KrFs gruppes side. Dette vil jeg følge med på utover perioden, sier Dag Fedøy (U).

– Vedrørende vårt ønske om å ha et godt forebyggende lavterskel samtaletilbud til barn og unge: Dette er opprettholdt i kommunesammenslåingen. Jeg vet at Hjelper’n slik den fungerte i Ski, har vært et uvurderlig, lavterskel støttetilbud for mange barn og unge som sliter med ulike ting. Dette er viktig å opprettholde tross stram kommuneøkonomi. Vi sparer ikke ved å kutte i forebyggende tiltak.

– Vedrørende mobbing på skolene: Det er fattet vedtak i kommunestyret om å opprette en mobbeombud-funksjon i Nordre Follo. Det er jeg veldig glad for. Vi må aldri slutte å holde trykket oppe for forebygge og bekjempe mobbing! sier Fedøy.

Les også: Sp og MDG vant valget - Høyre mistet flest velgere i Nordre Follo

Dette lovet opposisjonen før valget:

1. Nordre Follo Høyre:

– Vi har programfestet at vi vil utvide kapasiteten i bemannede omsorgsboliger og sykehjem. Det er en kjensgjerning at kommunen må rustes for å håndtere en vekst i antall innbyggere over 80 år. For å sikre god kapasitet i helse- og omsorgstjenestene også i fremtiden, må utvidelsene starte allerede nå.

– Den første konkrete saken vi ville prioritere rett etter valget er derfor å igangsette planleggingen av en utvidelse av Greverud sykehjem.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– Vi mener det er uforsvarlig å redusere antall sykehjemsplasser slik som flertallet med Ap i spissen nå har fått vedtatt. Vi skal jobbe med at folk kan få hjelp og bo hjemme så lenge som mulig, når det er best for dem, men vi må også ha kapasitet til de som er for syke til det, enten det er midlertidig eller permanent. Vi trenger flere varme hender, ikke færre, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, nestgruppeleder for Nordre Follo Høyre.

– Høyre kan ikke forstå at løsningen på utfordringene vi vil få i fremtiden kan løses med reduksjon. Vi må heller forberede hvordan vi skal kunne møte de fremtidige utfordringene snarere enn å gå bakover i utvikling, sier Dahl-Jørgensen Pind.

Oppegård Avis kjenner ikke til Høyres forslag etter valget om utvidelse av kapasiteten på Greverud sykehjem.

2. Nordre Follo FrP:

– Vi vil helt konkret sikre at alle i grunnskolen har et årlig obligatorisk besøk hos helsesøster. Dette vil kartlegge sosiodemografiske forhold med diskresjon og der igjen kunne iverksette forebyggende tiltak i samarbeid med familie og ulike miljøer. Dette er eneste konkrete bevilgende tiltak som kan hindre mobbing, rekruttering til rus og kriminalitet.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– I denne saken er et eksempel fra vårt program fremhevet, og det er at vi ønsker at alle elever i grunnskolen skal ha et obligatorisk besøk hos helsesøster. Dette har vi foreslått i kommunestyret flere ganger, senest under budsjettbehandlingen før jul. Hver gang vi har foreslått dette har flertallspartiene funnet på all verdens unnskyldninger for å ikke støtte det. Jeg får nesten et inntrykk av at de stemmer i mot bare fordi de ikke vil gi støtte til noe som kommer fra FrP. Det har vi også sett i andre saker. Dog har Venstres Camilla Hille uttalt seg positivt til intensjonen vi har med forslaget, men også Venstre har stemt i mot, sier Tønnes Steenersen, gruppeleder for FrP.

– Vårt forslag vil hindre og forebygge mobbing og rekruttering til rus og kriminalitet. Vi har sett at dette er problemstillinger som øker i vår kommune, og er derfor skuffet over at det skal være så vanskelig å få gjennomført. Det er ikke et særlig kostbar tiltak heller.

3. Nordre Follo Rødt:

– Når godtgjøringsreglementet kommer opp i det nye kommunestyret, vil vi foreslå å redusere politikergodtgjørelsene med en million. Vi vil fremme dette fordi det er viktig at politikerne viser moderasjon i den nye kommunen.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– I tråd med det vi sa i valgkampen la Rødt fram følgende forslag under behandlingen av saken (sak 18/2019, Godtgjøringsreglement, 30. november 2019): "Ordførerens faste godtgjøring settes til 60 prosent av statsrådlønn, og reguleres per 1. mai eller det tidspunkt som gjelder for regulering av godtgjøring for statsråder. Godtgjøringen utbetales månedlig". 60 prosent av statsrådslønn var på det tidspunktet cirka 846.000 kroner, sier gruppeleder for Rødt, Tore Bernt Kristiansen.

– Fordi alle andre godtgjørelser tar utgangspunkt i ordføreres lønn ville dette, dersom det hadde blitt vedtatt, redusert politikergodtgjørelsene med i overkant av to millioner. Dette forslaget fikk dessverre bare Rødt sine stemmer. I stedet ble ordførerens faste godtgjøring satt til 100 prosent av godtgjøring for stortingsrepresentanter, som på dette tidspunktet var 987 997,00 kroner, sier Kristiansen.

Han presiserer at det er viktig å huske på forskjellen på statsrådslønn og lønnen til stortingsrepresentanter.

– Statsrådslønn var på det tidspunktet rundt 1,4 millioner kroner. I etterkant har det jo vist seg at vi antageligvis hadde spart mer enn to millioner kroner på grunn av økt møtevirksomhet under koronaen. For øvrig er det helt vanlig å legge statsrådslønn eller stortingsrepresentantlønn til grunn for fastsettelse av godtgjørelsen til ordfører.

4. Pensjonistpartiet:

– Vi vil prioritere å få en bussrute mellom Kolbotn og Ski sentrum.

– Den er viktig å få etablert fordi:

* Den vil knytte sammen den nye kommunen.

* Den vil være et godt miljøtiltak - redusere bruken av privatbil.

* Det vil bli dyrt og vanskelig å få parkert privatbilen utenom kjøpesentrene.

* Bussen vil kunne ta med elever som skal til/fra de videregående skolene.

* Den kan bli et godt tilbud til innbyggere som skal til/fra jobb i Nordre Follo.

* Den vil kunne kunne ta med pasienter som skal til/fra Ski sykehus.

* Den vil kunne ta med innbyggere som skal til/fra rådhuset i Ski sentrum.

* Den gir innbyggerne mulighet for bedre å kunne benytte seg av de fire seniorsentrene, pensjonistakademiene/seniorakademiene og frivilligsentralene.

Pensjonistpartiet har ikke besvart henvendelsen fra Oppegård Avis ennå.

Nå kan du reise med buss fra Kolbotn til Ski sentrum

Håkon Heløe (Ap) opplyser at busslinjen 87 går nå fra Hauketo til Ski sentrum gjennom Kolbotn to ganger i timen.

– Ruter endret denne ruten fra 2. januar 2021 ettersom det har kommet nye begrensninger for å kjøre over broen på Vevelstad. Bussene er for tunge for broen, derfor kjører de nå til Ski istedenfor til Fugleåsen som tidligere, sier han.

Heløe påpeker at kommunen har bevilget penger til å oppgradere broen på Vevelstad.

– Det betyr at bussene kan kjøre nå over broen igjen, men om Ruter velger å bytte tilbake når utbedringene er ferdig, er opp til dem, sier Ap-politikeren.

Oppegård Avis følger opp saken til uken.

FRA KOLBOTN TIL SKI OG TILBAKE: Sjekk de nyeste rutetabellene for busslinjen 87. Gjelder fra 2. januar 2021 og inntil videre. Kilde: Ruter.no
FRA KOLBOTN TIL SKI OG TILBAKE: Sjekk de nyeste rutetabellene for busslinjen 87. Gjelder fra 2. januar 2021 og inntil videre. Kilde: Ruter.no
Powered by Labrador CMS